Đường dẫn truy cập

Ðiều trần để phê chuẩn quyết định chọn bà Condoleeza Rice làm Ngoại Trưởng Hoa Kỳ


?y Ban Ð?i Ngo?i Thu?ng Vi?n Hoa K? s? m? cu?c di?u tr?n trong ngày hôm nay d? quy?t d?nh v? vi?c có phê chu?n quy?t d?nh c?a T?ng Th?ng Bush ch?n bà Condoleeza Rice làm Ngo?i Tru?ng Hoa K? hay không.

Bà Condoleeza Rice là C? v?n An Ninh Qu?c Gia trong nhi?m k? d?u c?a T?ng Th?ng Bush hy v?ng s? du?c Thu?ng Vi?n phê chu?n d? dàng d? tr? thành ngu?i k? v? Ngo?i Tru?ng Hoa K? Colin Powell s?p mãn nhi?m.

Tuy nhiên, bà Condoleeza Rice có th? g?p ph?i m?t s? nh?ng câu h?i hóc búa liên quan t?i vai trò c?a bà trong vi?c ho?ch d?nh chính sách v? Iraq c?a chính ph? Bush.Bà Condoleeza Rice nam nay 50 tu?i và du?c coi là m?t nhân v?t thân c?n v?i T?ng Th?ng Bush, dã nói r?ng Bà trông mong du?c qu?ng bá di?u bà g?i là chuong trình d?y tham v?ng c?a T?ng Th?ng Bush trong chính sách ngo?i giao.

S? nghi?p c?a bà Condoleeza Rice du?c dánh d?u b?ng nh?ng thành t?u mà tru?c dây không ai có th? nghi là m?t ph? n? da den ? mi?n nam nu?c M? có th? d?t du?c.

Bà Rice, nam nay 50 tu?i, sinh t?i bang Alabama vào th?i di?m mà nh?ng ngu?i t?i ti?u bang này, và nhi?u ngu?i da den khác b? k? th?, không tìm du?c nh?ng vi?c làm t?t hay du?c hu?ng m?t nên giáo d?c ch?t lu?ng cao.

M?t trong các b?n h?c c?a bà Rice b? thi?t m?ng trong m?t v? dánh bom do nh?ng k? theo ch? thuy?t uu th? t?i cao c?a ngu?i da tr?ng th?c, hi?n t?i m?t nhà th? c?a ngu?i M? g?c châu Phi nam 1963. Bà Rice r?i kh?i gia dình khi bà m?i 15 tu?i d? ghi danh vào tru?ng d?i h?c Denver trong bang Colorado. Bà t?t nghi?p v? môn khoa h?c chính tr? và nghiên c?u qu?c t? t?i tru?ng d?i h?c nay. Bà gia nh?p vào d?i h?c Stanford trong bang California nam 1981 và làm vi?c 6 nam t?i dó trong ch?c v? tru?ng ban ngân sách và giáo su gi?ng d?y trong tru?ng.

Bà Rice d?n Washington l?n d?u tiên nam 1989 trong tu cách m?t chuyên gia v? các v?n d? thu?c Nga trong chính ph? c?a T?ng th?ng Bush d?u tiên, thân ph? c?a duong kim T?ng th?ng Bush, và bà dã quen bi?t v?i T?ng th?ng George W. Bush trong cu?c v?n d?ng tranh c? nam 2000 khi bà trình bày v?i ông nh?ng v?n d? qu?c t?.

Sau khi d?c c? vào Tòa B?ch ?c, T?ng th?ng Bush dã ch?n bà Rice d?m nh?n ch?c v? c? v?n an ninh qu?c gia. Ðó là l?n d?u tiên trong l?ch s? nu?c M? mà ch?c v? quan tr?ng này du?c trao cho m?t ph? n?.

Bà Rice du?c coi nhu m?t ph? tá thân c?n c?a T?ng th?ng Bush và bà dã lên ti?ng ?ng h? cu?c chi?n t?i Iraq. Nhi?u nhà phân tích nói r?ng bà Rice h?u nhu không có l?p tru?ng khác bi?t v?i T?ng th?ng Bush và phó T?ng th?ng Dick Cheney.

Bà cung là m?t trong nh?ng ngu?i b?n thân c?a T?ng th?ng Bush và thu?ng cùng ông xem các tr?n banh b?u d?c vào cu?i tu?n. Bà Rice b? m?t vài ngu?i ch? trích v? chính sách c?a chính ph? Hoa k? t?i Iraq và v? vi?c chính ph? dã không ngan ng?a du?c cu?c t?n công kh?ng b? ngày 11 tháng 9 nam 2001. Tuy nhiên ngu?i ta tin là bà s? du?c Thu?ng vi?n Hoa k? ch?p nh?n vào ch?c v? ngo?i giao cao c?p nh?t.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG