Đường dẫn truy cập

Hai phụ tá cao cấp của Đại Giáo Chủ Ayatollah Ali al-Sistani bị bắn chết


Các ph?n t? võ trang t?i Iraq dã gia tang chi?n d?ch b?o d?ng tru?c ngày b?u c? sát h?i hai ph? tá cao c?p c?a nhà lãnh d?o H?i Giáo Shia, Ð?i Giáo Ch? Ayatollah Ali al-Sistani.

Van phòng c?a Giáo ch? Ayatollah nói r?ng ông Mmahmoud al-Madai’ni b? b?n ch?t ngày hôm qua t?i th? tr?n c? Salman Pak, ? phía Nam Baghdad, cùng v?i con trai c?a ông và b?n nhân viên b?o v?.

Cu?c t?n công x?y ra khi nh?ng ngu?i v?a k? tr? v? nhà sau l? c?u nguy?n bu?i t?i t?i m?t d?n th? ? d?a phuong. Ngu?i ta tìm th?y m?t viên ph? tá n?a ch?t t?i van phòng c?a giáo ch? Ayatollah ? Najaf.

Ayatollah al-Sistani không ph?i là m?t ?ng c? viên trong cu?c b?u c? ngày 30 tháng Giêng nhung ông ?ng h? Lien Minh Iraq Th?ng Nh?t, m?t liên minh g?m ch? y?u là các tín d? H?i Giáo Shia có nhi?u ph?n ch?c s? thang trong cu?c b?u c? qu?c h?i s?p t?i.

Th?a nh?n là có tình tr?ng b?o d?ng này, Tòa B?ch ?c hôm qua nói r?ng cu?c b?u c? t?i Iraq s? không hoàn h?o. Nhung Hoa K? s? làm t?t c? nh?ng gì có th? làm du?c d? giúp b?o d?m là dông d?o c? tri tham gia b?u c?.

Trong khi dó, t?i Baghdad , các ph?n t? võ trang không rõ lai l?ch dã t?n công m?t khách s?n h?i sáng hôm nay gi?t ch?t 6 ngu?i và b?t cóc m?t doanh nhân ngu?i Th? Nhi K?. Và c?nh sát nói r?ng các ph?n t? võ trang dã cu?p m?t ngân hàng t?i Ramadi, l?y di m?t s? ti?n dinars c?a Iraq tr? giá hon 13 tri?u dô la.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG