Đường dẫn truy cập

Nỗ lực cứu trợ vẫn tiếp tục trên khắp vùng Nam Á.


Nhà ch?c trách Indonesia cho hay l?c lu?ng quân s? nu?c ngoài dang giúp s?c trong các n? l?c c?u tr? n?n nhân thiên tai nên r?i kh?i Aceh trong vòng ba tháng. Hoa K?, Úc, Nh?t B?n và Malaysia dang có l?c lu?ng du?i b?, trên không và trên bi?n t?i t?nh b? sóng th?n tàn phá này d? cung c?p nh?ng tr? giúp kh?n thi?t.

Tuy nhiên, hôm nay Phó T?ng Th?ng Jusuf Kalla c?a Indonesia nói v?i báo chí r?ng các l?c lu?ng này c?n r?i kh?i Aceh ngay sau khi nhi?m v? hoàn t?t, mà ông nói là s? không tr? quá tháng 3.

Trong khi dó, m?t chuy?n tàu ch? ph?m v?t c?u tr? c?a Liên Hi?p Qu?c cu?i cùng dang trên du?ng t?i Meulaboh, m?t làng ngu nghi?p c?a Indonesia b? sóng th?n tàn phá mà cho d?n tu?n này nhân viên c?u tr? v?n không th? t?i dây du?c. N? l?c c?u tr? v?n dang ti?p t?c trên kh?p vùng nam Á gi?a lúc nhân viên ti?p t?c tìm ki?m thi hài, d?n d?p rác ru?i, tái thi?t các tr?c giao thông và nhà c?a, d?ng th?i tìm cách ngan ch?n, không cho d?ch b?nh b?c phát trong s? ngu?i còn s?ng.

T? ch?c Luong Nông Th? Gi?i c?a Liên Hi?p Qu?c hôm th? Ba cho hay là hi?n có d? th?c ph?m trong nh?ng vùng b? sóng th?n tàn phá d? nuôi kho?ng 2 tri?u ngu?i c?n t?i th?c ph?m, th? nhung nh?ng thi?t h?i do sóng th?n gây ra dã khi?n cho vi?c phân ph?i th?c ph?m tr? thành r?t khó khan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG