Đường dẫn truy cập

Số tử vong trong vụ động đất và sóng thần khủng khiếp ở Nam Á lên tới 80000.


S? t? vong trong v? d?ng d?t và sóng th?n kh?ng khi?p ? Nam Á dã lên t?i g?n 80 ngàn ngu?i và H?i Ch? Th?p Ð? qu?c t? c?nh cáo r?ng con s? này có th? lên quá 100 ngàn khi bi?t du?c s? ph?n c?a hai hòn d?o Andaman và Nicobar n?m ngoài khoi ?n Ð?.

Gi?i ch?c qu?c t? nói r?ng hi?n chua có cách nào d? t?i nhi?u vùng trên hai d?o v?a k? cung nhu nhi?u vùng d?t c?a Maldives và d?o Sumatra c?a Indonesia . Gi?i ch?c Indonesia cho bi?t s? ngu?i ch?t t?i Indonesia gi? dây là trên 45 ngàn ngu?i.

M?t viên chúc c?p cao c?a H?i Ch? Th?p Ð? hôm nay nói v?i báo chí t?i Genève r?ng s? t? vong có th? còn cao hon n?a. Theo ông, ít nh?t có n?a tri?u ngu?i b? thuong và hon 1 tri?u ngu?i lâm c?nh không nhà c?a.

Gi?i ch?c y t? cho hay tình tr?ng thi?u v? sinh và nu?c u?ng trong s?ch có th? gây ra nh?ng d?ch b?nh nhu b?nh t?, b?nh thuong hàn, khi?n s? ngu?i ch?t r?i dây có th? tang g?p dôi.

Thiên tai di?n ra mà không có m?t d?u hi?u nào báo tru?c hôm Ch? Nh?t khi m?t v? d?ng d?t l?n ngoài khoi duyên h?i tây b?c Indonesia t?o ra nh?ng d?t sóng kh?ng d? ?p xu?ng vùng duyên h?i c?a 12 nu?c trong ?n Ð? Duong, t? Malaysia t?i vùng S?ng Phi Châu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG