Đường dẫn truy cập

Nổ bom tự sát tại Khu Vực Xanh


M?t v? n? bom xe hoi t? sát l?i x?y ra t?i c?ng ra vào c?a Khu V?c Xanh ? Baghdad ngày hôm nay, m?t ngày sau khi 9 ngu?i Iraq b? thi?t m?ng trong 1 v? t?n công tuong t? cung t?i d?a di?m này.

Các gi?i ch?c b?nh vi?n cho bi?t ít nh?t 2 ngu?i thi?t m?ng và mu?i m?y ngu?i khác b? thuong trong v? t?n công ngày hôm nay.

Trong khi dó, t?i thành ph? Mosul ? b?c b? Iraq, quân d?i Hoa k? cho bi?t 6 thi hài du?c phát hi?n ngày hôm nay, t?t c? d?u b? gi?t theo ki?u x? t? v?i m?t viên d?n b?n vào d?u.

Hôm qua, các gi?i ch?c b?nh vi?n ? dây nói r?ng h? nh?n du?c xác ch?t c?a 8 ngu?i dàn ông khác b? gi?t y nhu th?.

M?t khác, l?i có thêm nh?ng v? d?ng d? ? thành ph? Fallujah, noi có da s? dân chúng là ngu?i H?i giáo Sunni.

Tháng tru?c, các l?c lu?ng Hoa k? và Iraq dã th?c hi?n m?t cu?c hành quân qui mô l?n d? chi?m thành ph? này t? tay phe n?i d?y.

XS
SM
MD
LG