Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng:loaded/judge a book by its cover


Thành ngữ Mỹ thông dụng: loaded/judge a book by its cover

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 78 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách.

Thành ngữ Mỹ thông dụng: loaded/judge a book by its cover
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:42 0:00
Tải xuống

The two idioms we’re learning today are LOADED and JUDGE A BOOK BY ITS COVER.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là LOADED và JUDGE A BOOK BY ITS COVER

Mai Lan went to the Martinsburg Shopping Mall last weekend. It’s a very large indoor shopping center; there’re more than a hundred stores with beautifully decorated windows and corridors packed with shoppers. Mai Lan saw fashionable clothes, shoes, jewelry, household items... She was tempted to buy many things, but she thought about her budget and decided to be careful about spending. She saw Marianella, an old-time acquaintance, carrying many bags full of items bought from well-known stores.

Mai Lan đi tới Thương Xá Martinoburg cuối tuần trước. Đó là khu thương mại lợp mái rất lớn. Có trên 100 cửa hàng có khung trưng bầy rất đẹp mắt và các hành lang đầy khách mua sắm. Mai Lan thấy quần áo, giầy dép, nữ trang, đồ dùng trong nhà rất đẹp đẽ, hợp thời trang. Cô cảm thấy bị cám dỗ lắm, nhưng cô nghĩ đến túi tiền của cô và quyết định phải cẩn thận trong việc tiêu tiền. Cô nhìn thấy một người quen cũ, Marianella, mang nhiều gói hàng đã mua ở mấy tiệm nổi tiếng.

MAI LAN: Mike, guess where I went this morning. Hint! Hint! I went where you generally don’t want me to go.

Mike, hãy đoán xem tôi đi đâu sáng nay. Nói bóng một chút. Tôi đi đến nơi anh thường không muốn tôi tới.

MIKE: Oh oh! Then you went to a shopping mall, right? But you made it sounds like I’m mean to you and stopping you from going there. I’m not that bad.

Ố ồ. Vậy là cô đi vào khu thương xá phải không ? Nhưng cô nói nghe như tôi không tốt với cô, bắt cô không được đến đó. Tôi đâu có bết bát như vậy.

MAI LAN: Sorry, Mike. I was just kidding. I know we both agree that we’re very tempted to buy when we go there and oftentimes we buy things we don’t really need.

Xin lỗi Mike. Tôi nói đùa mà. Tôi biết là cả hai chúng mình đồng ý là mình dễ bị dụ dỗ khi đến đó và nhiều khi mình mua các thứ mình không cần.

MIKE: That’s right. We can go there, walk around, do some “window-shopping” and buy what we really use.

Đúng như vậy. Mình có thể đến đó, đi dạo, ngắm hàng và mua cái gì mình thực sự sẽ dùng.

MAI LAN: Who did I see at the mall? An old acquaintance I had not seen for a long time. She was busy carrying lots of bags. I did not get to come and say hello to her.

Có biết tôi gặp ai ở thương xá không ? Một người quen cũ mà tôi không gặp từ đã lâu. Cô ta bận rộn, mang nhiều túi hàng. Tôi không có dịp tới chào hỏi cô.

MIKE: Who did you see?

Cô thấy ai thế ?

MAI LAN: Marianella. She looked really happy, she bought bags and bags of items from Macy’s and Nordstrom’s. She must be very rich.

Marianella. Cô trông vui lắm. Cô mua nhiều món hàng ở tiệm Macy's và Nordstrom’s. Chắc là cô ta giàu lắm.

MIKE: I know Marianella and her husband Richard. Yes, they are loaded, however...

Tôi biết Marianella và Richard, chồng cô. Đúng họ "loaded", tuy nhiên ...

MAI LAN: Did you say “loaded”?

Anh nói "loaded" hả?

MIKE: Yes, I did. Loaded L-O-A-D-E-D means very rich. You’re right, she and Richard are loaded. They’re rich.

Đúng. Tôi nói như vậy. "Loaded" L-O-A-D-E-D có nghĩa là giàu lắm. Cô đúng, cô ta và Richard rất giàu.

MAI LAN: Do you think we’ll be loaded someday?

Anh có nghĩ là chúng mình sẽ giàu lắm một ngày nào đó không?

MIKE: Well, it’s nice to be loaded, but I’d rather be healthy and happy first!

Ồ. Giàu thì cũng thích, nhưng tôi mong hơn hết là được khỏe và vui.

MAI LAN: Healthy, happy and loaded! How about that?

Khỏe, vui và giàu. Nghe được không?

MIKE: Mai Lan, don’t be too greedy. We can’t have everything!

Mai Lan, đừng có tham lam. Mình không thể nào có đủ thứ.

MAI LAN: Ha ha! Mike. I know you would say that. You’re not the materialistic type and you have my back.

Ha ha ! Mike. Tôi biết anh sẽ nói như vậy. Anh không phải là người trọng vật chất, tôi hỗ trợ, đồng ý với anh.

MIKE: Thanks, Mai Lan. That’s why we get along.

Cám ơn Mai Lan. Vì vậy mà mình hợp nhau.

MAI LAN: You mentioned that Marianella and Richard were loaded, then you said “however…”Were you about to say something else?

Anh nói là Marianella và Richard giàu lắm, rồi anh lại nói "tuy nhiên..." Anh định nói gì thêm vậy ?

MIKE: Oh yes! They are loaded but “don’t judge a book by its cover.”

Ồ, đúng. Họ giàu đó nhưng đừng "judge a book by its cover".

MAI LAN: Judge J-U-D-G-E a book B-O-O-K by its cover C-O-V-E-R ? Do you mean “judge the value of something by its appearance alone?”

Judge J-U-D-G-E a book B-O-O-K by its cover C-O-V-E-R? Anh có ý nói "đánh giá trị một vật gì chỉ bằng vẻ bề ngoài" phải không?

MIKE: Yes ma’am. That’s what Marianella’s brother told me about her and Richard.

Thưa cô, vâng. Đó là điều anh của Marianella nói với tôi về cô ta và Richard.

MAI LAN: Did he want to say that they look rich but they may not be so?

Ý anh ta nói là họ trông có vẻ giàu nhưng chưa chắc là thế à?

MIKE: That’s what he meant. Don’t judge a book by its cover, he told me. When I looked puzzled, he added: “They appear to have a lot of money, but they also carry very heavy loans.”

Đó là ý anh ta. "Đừng đánh giá bằng bề ngoài", anh ta nói với tôi đó. Khi tôi trông có vẻ thắc mắc, anh nói thêm: "Tụi nó có vẻ nhiều tiền, nhưng cũng mang nhiều món nợ lắm."

MAI LAN: Unbelievable! Marianella’s dressed in very chic clothes, bought so much on a shopping trip. How can that be possible?

Không tin nổi. Marianella mặc quần áo "xịn" lắm, mua nhiều lắm khi đi "shopping", làm sao như vậy được?

MIKE: They also live in a mansion and drive very expensive cars.

Họ còn ở trong một biệt thự rất lớn và lái xe đắt tiền.

MAI LAN: And they have many outstanding big loans?

Và họ cũng đang bị nhiều món nợ rất lớn à?

MIKE: That’s what Marianella’s brother said. You see, when you own a business, it may be successful, then it may fail, too. Engaging in big business is not easy.

Đó là những gì anh của Marianella nói. Cô biết không, khi người ta làm chủ thương mại, có thể thành công mà cũng có thể thất bại. Làm thương mại không phải dễ.

MAI LAN: Especially when one has to get loans with high interest. So, if Marianella and Richard have big loans and the business doesn’t go well, they may lose a lot.

Nhất là khi người ta phải vay thêm tiền, tiền lời cao. Vậy nếu Marianella và Richard mang món vay nợ lớn mà thương mại của họ không phát triển thì họ có thể mất mát nhiều lắm.

MIKE: I was nervous when I heard “don’t judge a book by its cover” applied to them. I hope they’ll be careful so they can avoid failure.

Tôi phát lo khi nghe nói "đừng có xét bằng vẻ bề ngoài" áp dụng vào họ. Tôi mong là họ cẩn thận để mà tránh thất bại.

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : LOADED nghĩa là GIÀU CÓ và JUDGE A BOOK BY ITS COVER nghĩa là ĐÁNH GIÁ THEO BỀ NGOÀI. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG