Đường dẫn truy cập

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tranh luận về đạo luật cải tổ y tế

Tối cao pháp viện Hoa Kỳ tranh luận về chương trình cải tổ bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama, trong khi phe ủng hộ và chống đối tụ tập trước tòa án ở Thủ đô Washington.

Xem thêm

Dân biểu Michele Bachmann xem qua các ghi chú trước khi phát biểu trước Tối cao Pháp viện ngày 28 tháng 3, vào lúc tòa kết thúc 3 ngày nghe tranh luận về tính hợp hiến của chương trình cải tổ bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama. (AP)
1

Dân biểu Michele Bachmann xem qua các ghi chú trước khi phát biểu trước Tối cao Pháp viện ngày 28 tháng 3, vào lúc tòa kết thúc 3 ngày nghe tranh luận về tính hợp hiến của chương trình cải tổ bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama. (AP)

Bà Susan Clark ở Santa Monica, California, chống đối chương trình cải tổ bảo hiểm y tế, đứng trước Tối cao Pháp viện, ngày 28 tháng 3, 2012 giơ bàn tay sơn đỏ che ngang miệng để tỏ ý muốn nói rằng chủ nghĩa xã hội đang lấy mất quyền lợi và sự chọn lựa của
2

Bà Susan Clark ở Santa Monica, California, chống đối chương trình cải tổ bảo hiểm y tế, đứng trước Tối cao Pháp viện, ngày 28 tháng 3, 2012 giơ bàn tay sơn đỏ che ngang miệng để tỏ ý muốn nói rằng chủ nghĩa xã hội đang lấy mất quyền lợi và sự chọn lựa của

Bà Amy Brighton ở Medina, Ohio, chống đối cải tổ bảo hiểm y tế, đứng trước Tối cao Pháp viện ngày 27 tháng 3, 2012, vào lúc tòa tiếp tục tranh luận về đạo luật bảo hiểm y tế do Tổng thống Barack Obama ký. (AP)
3

Bà Amy Brighton ở Medina, Ohio, chống đối cải tổ bảo hiểm y tế, đứng trước Tối cao Pháp viện ngày 27 tháng 3, 2012, vào lúc tòa tiếp tục tranh luận về đạo luật bảo hiểm y tế do Tổng thống Barack Obama ký. (AP)

Những người ủng hộ đạo luật cải tổ bảo hiểm y tế tụ tập trước Tối cao Pháp viện ngày 27 tháng 3, 2012, vào lúc tòa tiếp tục tranh luận về đạo luật bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama. (AP)
4

Những người ủng hộ đạo luật cải tổ bảo hiểm y tế tụ tập trước Tối cao Pháp viện ngày 27 tháng 3, 2012, vào lúc tòa tiếp tục tranh luận về đạo luật bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama. (AP)

Tải thêm

XS
SM
MD
LG