Thứ ba, 01/12/2015
Xem

Hoa Kỳ

Anh em diễn viên hài cổ vũ người Mỹ gốc Á đi bầui
X
03.11.2012
Người Mỹ gốc châu Á là sắc dân thiểu số tăng nhanh nhất tại Mỹ. Tuy nhiên về mặt lịch sử, nhiều chiến dịch vận động tranh cử trên toàn nước Mỹ không chú ý nhiều đến những nhóm người Mỹ gốc châu Á và không xem thành phần này là những nhóm bầu cử riêng biệt. Trước ngày bầu cử, có hai anh em người Mỹ gốc Hoa ở Los Angeles dùng những màn vui cười để lôi kéo người Mỹ gốc Á trẻ tuổi tích cực tham gia bầu cử.

Anh em diễn viên hài cổ vũ người Mỹ gốc Á đi bầu

Phổ biến ngày 04.11.2012

Người Mỹ gốc châu Á là sắc dân thiểu số tăng nhanh nhất tại Mỹ. Tuy nhiên về mặt lịch sử, nhiều chiến dịch vận động tranh cử trên toàn nước Mỹ không chú ý nhiều đến những nhóm người Mỹ gốc châu Á và không xem thành phần này là những nhóm bầu cử riêng biệt. Trước ngày bầu cử, có hai anh em người Mỹ gốc Hoa ở Los Angeles dùng những màn vui cười để lôi kéo người Mỹ gốc Á trẻ tuổi tích cực tham gia bầu cử.