Thứ Tư, 25/05/2016
Xem

  Tin tức

  Anh Ngữ sinh động bài 4.

  Hình ảnh/Video

  Nghe
  • Dynamic English Lesson 4 2.31MB [Download] (RealAudio)

  Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh động New Dynamic English bài thứ 4. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Phần bài học này quí vị sẽ nghe cô Elizabeth Moore, phụ trách chương trình Functioning in Business, Anh Ngữ thương mại.

  Hôm nay quí vị sẽ nghe trước phần cô Elizabeth phỏng vấn ông Charles Blake, người làm việc cho hãng sản xuất dụng cụ điện tử thay người tên là International Robotics.

  Sau đó là mẩu đối thoại giữa ông Smith và ông Chang tại một cuộc triển lãm kinh doanh kỹ nghệ (Industrial trade show).

  BOOTH=gian hàng trong cuộc triển lãm.
  SALES MANAGER=quản đốc mãi vụ (lo việc bán).
  ROBOT=máy tự động, thay người, để làm một số công việc trong kỹ nghệ.
  TECHNOLOGY SOLUTIONS=tên công ty, có nghĩa là cách giải đáp kỹ thuật.
  HARDWARE=phần cứng (còn gọi là cương liệu); chỉ máy móc trong máy điện tử, như CPU= central processing unit= bộ phận vận hành trung ương của máy điện toán, hay printer=máy in.
  SOFTWARE=phần mềm (nhu liệu)=như chương trình Windows, hay chương trình MSWord làm chạy điện toán.
  INFORMATION=tin tức, thông tin (số ít, không có s).
  MANUFACTURING PROCESS: tiến trình chế tạo.
  COMPUTER PARTS=COMPUTER COMPONENTS=các bộ phận máy điện toán.
  Trong tên công ty INTERNATIONAL ROBOTICS, chữ “robotics” có nghĩa là ngành chuyên về máy tự-động thay người điều khiển một số công việc.
  PRODUCTS=sản phẩm.
  BROCHURES=tập tài-liệu nói về đặc tính và công dụng sản phẩm.

  Vietnamese explanation

  Sau đây quí vị sẽ nghe Elizabeth phỏng vấn Charles Blake về công ty và trách nhiệm của ông. Công ty của ông Blake chế tạo bộ phận kỹ nghệ và máy điện tử thay người (industrial equipment and robots). Nhiệm vụ chính của ông Blake là xuất cảng máy điện tử thay người dùng trong kỹ nghệ.

  HEAD OFFICE=văn phòng trung ương=Main office.
  TO MANUFACTURE=sản xuất.
  EXPORT=xuất cảng. IMPORT=nhập cảng. [vừa là động từ vừa là danh từ]
  FREE TIME=giờ rảnh rỗi
  SAFE=an-toàn
  EFFICIENT=hữu hiệu
  WHAT ARE THE ROBOTS USED FOR?=người máy dùng để làm gì?
  WHAT ARE YOUR RESPONSIBILITIES?=nhiệm vụ của ông là gì?
  I SPENT A LOT OF TIME TRAVELING= tôi để nhiều thì giờ đi công tác.
  [Nhận xét: sau động từ “spend”, động từ thứ hai ở thể verb-ing].

  CUT 1

  Eliz: Welcome back to Functioning in Business. Our guest today is Mr. Charles Blake. Good morning, Mr. Blake. Thank you for coming to our program.
  Blake: Good morning. It's a pleasure to be here.
  Eliz: Please tell our listeners a little about yourself and your company.
  Blake: Well, I work for a Chinese company, International Robotics.
  Our head office is in Beijing, China.
  Eliz: What does your company manufacture?
  Blake: We manufacture industrial equipment and robots.
  Eliz: What are industrial robots used for?
  Blake: They're used in the manufacturing process, for example, in car manufacturing and in production of computer parts. They make the manufacturing process safer and more efficient. That's because robots don't get tired, sleepy, or hungry.
  Eliz: What are your responsibilities at International Robotics?
  Blake: May main responsibility is to export the company's industrial robots to North America. Eliz: I see. Do you spend most of your time in North America? Blake: Not really. I work at the company's head office in Beijing, but I spend a lot of time traveling.
  I usually travel for six to eight weeks a year.
  Eliz: So you live in Beijing?
  Blake: That's right. My wife is Chinese and I have one child, a son.
  Eliz: What do you do in your free time?
  Blake: My free time? Well. I enjoy playing golf and tennis, but unfortunately I don't have as much time as I would like.

  MUSIC

  Vietnamese explanation

  Trong phần này, quí vị nghe những cách nói khác nhau, VARIATIONS, nghĩa là cùng một ý mà có thể nói bằng hai cách.
  Thí dụ: Thay vì dùng danh từ “responsibility” (trách nhiệm, nhiệm vụ) thì có thể dùng “be responsible for” (chịu trách nhiệm) hay “be in charge of”;
  head office=main office=văn phòng trung ương
  travel= be on the road =đi công tác.

  CUT 2

  Eliz: My main responsibility is to export industrial robots.
  Gary: I'm responsible for exporting industrial robots. (pause)
  Eliz: I work at the company's head office.
  Larry: I work at the company's main office. (pause)
  Eliz: I usually travel for six to eight weeks a year.
  Larry: I'm on the road for six to eight weeks a year. (pause)

  Vietnamese explanation

  Sau đây là phần bài tập. Có chữ HOBBY/HOBBIES=trò tiêu khiển.
  Quí vị nghe rồi lập lại.

  CUT 3

  Eliz: Who does Mr. Blake work for? (pause for repeat)
  Eliz: He works for International Robotics, a Chinese company. (pause for repeat)
  Eliz: Is he responsible for the import or export of industrial robots? (pause for repeat)
  Eliz: He is responsible for the export of industrial robots. (pause for repeat)
  Eliz: Does he work at International Robotics' head office? (pause for repeat)
  Eliz: Yes, he does, but he spends six to eight weeks on the road. (pause for repeat)
  Eliz: Is he married? (pause for repeat)
  Eliz: Yes, he is. His wife is Chinese. (pause for repeat)
  Eliz: Does he have any children? (pause for repeat)
  Eliz: Yes, he does. He has one child, a son. (pause for repeat)
  Eliz: Does he have any hobbies? (pause for repeat)
  Eliz: Yes, he does. In his free time, he likes to play golf and tennis. (pause for repeat)
  MUSIC

  Vietnamese explanation

  Sau đây là mẩu đối thoại giữa ông George Smith và ông Dennis Chang tại một cuộc triển lãm kinh doanh kỹ nghệ (Industrial trade show).

  Ôn lại:

  BOOTH=gian hàng trong cuộc triển lãm.
  DISTRIBUTE=phân phát, phân phối.
  SALES MANAGER=quản đốc mãi vụ, lo về việc bán, xuất cảng.
  TECHNOLOGY SOLUTIONS=tên công ty, có nghĩa là cách giải đáp kỹ thuật.
  BROCHURES=tài liệu quảng cáo về sản phẩm.

  CUT 4

  Eliz: Today's Business Dialog is about introductions. Imagine you're in an industrial trade show and you hear this conversation. Let's listen.
  Smith: Hello. Welcome to our booth.
  Chang: Hello. My name is Dennis Chang I'm the sales manager for Technologies Solutions.
  Smith: Nice to meet you, Mr. Chang.
  Chang: Oh, please call me Dennis.
  Smith: Okay, nice to meet you, Dennis. I'm George Smith.
  Chang: Nice to meet you, George.
  Smith: I'm the local sales representative for Ace Electronics in Los Angeles. What can I do for you?
  Chang: My company distributes hardware and software in the Eastern United States. Can you give me some information about your products?
  Smith: Sure, Here are some brochures.
  Chang: Thanks.

  Vietnamese explanation

  Trong phần kế tiếp, quí vị nghe Gary chỉ dẫn về cách giới thiệu mình và hãng mình.
  Trước hết, hãy nghe rồi lập lại mấy câu giới thiệu.

  Sau đó nghe Gary chỉ cách tự giới thiệu trong một trường hợp thương mại. Khi gặp người khác, hãy nói tên và họ và chức vụ và công ty của mình. My name is Dennis Chang. I'm the sales manager for Technology Solutions.
  Nếu cần trọng nghi thức (formal) thì hãy gọi người khác bằng họ của người ấy khi mới gặp. Sau đó nếu người ấy muốn, thì hãy gọi bằng tên. Sau đó Gary sẽ nói kỹ hơn trong phần Gary's Tips (lời chỉ dẫn của Gary).

  CLIENT=khách hàng, thân chủ.
  FORMAL=nghiêm, trọng nghi thức.
  INFORMAL=thân mật.
  FULL NAME=họ và tên.
  POSITION=chức vụ. Tương tự, TITLE.
  REPRESENTATIVE=người bán hàng, đại diện hãng, thường gọi tắt là “rep.”

  CUT 5

  Larry: Listen and repeat.

  Eliz: Hello. My name is Dennis Chang. (pause for repeat)
  Eliz: I'm the sales manager for Technology Solutions. (Pause for repeat)
  Eliz: I'm the local representative for Ace Electronics in Los Angeles. (pause for repeat)
  (Gary's tips) Eliz: Welcome back! You just heard a conversation between two business people meeting at a trade show. Now, it's time for Gary's Tips. Are you ready, Gary?
  Gary: Sure thing, Elizabeth.
  Eliz: What's your topic for today?
  Gary: Today I'll be talking about how to introduce yourself and your company.
  Eliz: That's a really important topic. You should know how to introduce yourself to new clients.
  Gary: Yes, exactly. So, if you want to introduce yourself to another businessperson, say “Hello,” and then give your name. “Hello” is better than “Hi” because it is a little more formal. It's best to give your full name, first and last.

  In today's Business Dialog, we heard Dennis Chang introduce himself to George Smith at a trade show. Notice that Mr. Chang gives his full name, and then mentions his position and the name of his company.

  Let's listen to the Business Dialog.

  Chang: Hello: My name is Dennis Chang. I'm the sales manager for Technology Solutions.

  Gary: Let's listen to how George Smith introduces himself.
  Notice that he gives his full name, his position, and his company.

  Smith: I'm George Smith. I'm the local sales representative for Ace Electronics in Los Angeles

  Gary: If you want to be polite, you should address people by their last name when you first meet them.
  In the Business Dialog, Mr. Smith addresses Mr. Chang by his last name.
  Let's listen again.

  Chang: Hello. My name is Dennis Chang. I'm the sales manager for Technology Solutions.
  Smith: Nice to meet you, Mr. Chang.

  Gary: It's best to use a person's last name in a business situation until you are very certain that you can be more informal.
  In the Business Dialog, Mr. Chang tells Mr. Smith to call him Dennis. This is a signal to Mr. Smith that Mr. Chang wants to be informal.
  From that point on, the two businessmen call each other by their first names.
  Let's listen one more time.

  Smith: Nice to meet you, Mr. Chang.
  Chang: Oh, please call me Dennis.
  Smith: Okay, nice to meet you, Dennis. I'm George Smith.
  Chang: Nice, to meet you, George

  Gary: Today we heard some examples of people introducing themselves in a business setting. Remember when you introduce yourself to say your full name, your position or title, and the company you are with. And if you are unsure about using a person's last name or the first name, use the last name. Nếu không chắc nên gọi thế nào (họ hay tên) thì hãy gọi người đó bằng họ của ông hay bà ta.

  Vietnamese explanation

  Quí vị vừa học xong bài số 4 trong chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English. Phạm văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

  Diễn đàn này đã đóng.
  Ý kiến
       
  Chưa có ý kiến ​​trong diễn đàn này. Bạn hãy là người đầu tiên góp ý

  Thời sự Việt Nam

  JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
  Ông Ngải Vị Vị đến Dải Gaza làm phim về người tỵ nạni
  X
  24.05.2016
  Nghệ sĩ và nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc Ngải Vị Vị đã bắt đầu phỏng vấn những người tỵ nạn ở Dải Gaza cho bộ phim tài liệu của ông về cuộc khủng hoảng người tỵ nạn thế giới. Một báo cáo mới cho biết một con số kỷ lục gần 41 triệu người phải tản cư trong nước do xung đột hoặc thiên tai.
  Video

  Video Ông Ngải Vị Vị đến Dải Gaza làm phim về người tỵ nạn

  Nghệ sĩ và nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc Ngải Vị Vị đã bắt đầu phỏng vấn những người tỵ nạn ở Dải Gaza cho bộ phim tài liệu của ông về cuộc khủng hoảng người tỵ nạn thế giới. Một báo cáo mới cho biết một con số kỷ lục gần 41 triệu người phải tản cư trong nước do xung đột hoặc thiên tai.
  Video

  Video TT Obama ăn bún chả và tham gia show truyền hình của CNN ở Hà Nội

  Tổng thống Mỹ Barack Obama nói ông đã thưởng thức món bún chả và uống bia Hà Nội trong một bữa tối cùng đầu bếp nổi tiếng trên truyền hình Hoa Kỳ Anthony Bourdain
  Video

  Video Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận cho VN là ‘hồi chuông cảnh tỉnh’ đối với Nga

  Việc Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí kéo dài hàng chục năm qua đối với Việt Nam đang khiến nhiều người ngạc nhiên không chỉ ở Trung Quốc, nước có tranh chấp với Việt Nam ở Biển Đông thổi bùng căng thẳng quân sự, mà còn cả ở Nga
  Video

  Video Việt Nam sẽ mua máy bay không người lái từ Mỹ?

  Các chuyên gia nhận định Việt Nam có thể sẽ mua nhiều vũ khí tối tân của Hoa Kỳ, kể cả máy bay không người lái và chiến đấu cơ, để đương đầu với Trung Quốc, sau khi lệnh cấm vận vũ khí sát thương được dỡ bỏ
  Video

  Video TT Obama tham gia ghi hình phim ký sự du lịch tại Hà Nội

  Hôm thứ Ba, Tổng thống Obama đã tham gia ghi hình phần thứ nhì cuộc phỏng vấn với nhân vật nổi tiếng Anthony Bourdain của đài CNN trước khi rời thủ đô Việt Nam để đến chặng dừng kế tiếp là Thành phố Hồ Chí Minh.