Đường dẫn truy cập

Words And Idioms 90: Spread Oneself Too Thin, Too Close To Call


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 90 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới, trong đó có từ TOO, nghĩa là quá mức, quá độ. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is SPREAD ONESELF TOO THIN, SPREAD ONESELF TOO THIN.

TRANG: SPREAD ONESELF TOO THIN có hai từ mới. Một là động từ TO SPREAD nghĩa là trải rộng ra, dàn ra, và hai là THIN, nghĩa là mỏng. SPREAD ONESELF TOO THIN nghĩa là tự dàn mình ra quá mỏng, tức là ôm đồm làm quá nhiều việc cùng một lúc.

Chị Mary nói về các hoạt động của con trai chị là Peter tại trường trung học như sau:

PAULINE: My son Peter has been extremely active at his high school. He’s the editor of the school newspaper, co-captain of the wrestling team, and a member of the math club and the debate team. It’s no wonder that he comes home exhausted. He’s SPREADING HIMSELF TOO THIN. He has to stop trying to do so many things at the same time!

TRANG: Peter con trai tôi hoạt động rất hăng say tại trường trung học. Nó làm biên tập viên tờ báo của trường, đồng đội trưởng đội đấu vật, và là thành viên của hội toán học và hội tranh luận. Thảo nào nó mệt nhoài khi về đến nhà. Nó đang ôm đồm quá sức. Nó phải ngưng cố làm quá nhiều việc cùng một lúc!

ACTIVE là đầy hoạt động, CAPTAIN là đội trưởng, TO WRESTLE là đấu vật, DEBATE là tranh luận, và EXHAUSTED là mệt nhoài, kiệt sức. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: My son Peter has been extremely active at his high school. He’s the editor of the school newspaper, co-captain of the wrestling team, and a member of the math club and the debate team. It’s no wonder that he comes home exhausted. He’s SPREADING HIMSELF TOO THIN. He has to stop trying to do so many things at the same time!

TRANG: Ban quản trị của một công ty không muốn liên doanh với các công ty khác vì họ biết điều gì có thể xảy ra:

PAULINE: We’ve watched other companies merge and get bigger and bigger. Although they have more resources, they also tend to get involved in more projects than they should. As a result, they lose their ability to stay competitive. That’s why our firm is going to stay small. We prefer not to SPREAD OURSELVES TOO THIN.

TRANG: Chúng tôi đã theo dõi các công ty khác liên doanh với nhau và ngày càng trở nên lớn hơn. Tuy họ có nhiều vốn liếng hơn nhưng họ cũng có khuynh hướng tham gia vào nhiều dự án quá sức họ. Kết quả là họ mất khả năng cạnh tranh. Vì thế công ty chúng tôi sẽ giữ nguyên ở mức nhỏ. Chúng tôi không muốn ôm đồm quá sức mình.

TO MERGE là liên kết, liên doanh, RESOURCES là vốn liếng, tài nguyên, và PROJECT là dự án. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: We’ve watched other companies merge and get bigger and bigger. Although they have more resources, they also tend to get involved in more projects than they should. As a result, they lose their ability to stay competitive. That’s why our firm is going to stay small. We prefer not to SPREAD OURSELVES TOO THIN.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is TOO CLOSE TO CALL, TOO CLOSE TO CALL.

TRANG: TOO CLOSE TO CALL có hai từ mới. Một là CLOSE nghĩa là gần sát, và hai là TO CALL nghĩa là gọi hay tuyên bố kết quả. TOO CLOSE TO CALL có nghĩa là một trường hợp trong đó người ta khó đưa ra một quyết định hay khó đoán được kết quả.

Chị Nicole và bạn mua vé đánh cá ngựa tại trường đua. Trong một cuộc đua, có lúc người ta không biết rõ con ngựa nào thắng cuộc.

PAULINE: My friend and I go to the racetrack once in a while. The last time we bet on a horse that looked like a good pick. And for most of the race, he was comfortably ahead. But then another horse caught up to him and the two seemed to cross the finish line at the same time. The crowd roared, yet the race was TOO CLOSE TO CALL. No one knew the result until the judges studied the photos and declared our horse the winner!

TRANG: Ḅan tôi và tôi thỉnh thoảng đi tới trường đua ngựa. Lần vừa rồi chúng tôi đánh cá một con ngựa trông cũng khá. Trong gần suốt cuộc đua, con ngựa này dẫn đầu dễ dàng. Nhưng rồi một con ngựa khác bắt kịp nó và cả hai con dường như về đến đích cùng một lúc. Đám đông khán giả reo hò vang dội, nhưng cuộc đua quá khít khao. Không ai biết kết quả cho tới khi các trọng tài xem lại những tấm ảnh chụp cuộc đua và tuyên bố con ngựa của chúng tôi thắng cuộc!

RACETRACK là trường đua, TO BET là đánh cá, đánh cuộc, TO CATCH UP là bắt kịp, và TO ROAR là reo hò, gào thét. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: My friend and I go to the racetrack once in a while. The last time we bet on a horse that looked like a good pick. And for most of the race, he was comfortably ahead. But then another horse caught up to him and the two seemed to cross the finish line at the same time. The crowd roared, yet the race was TOO CLOSE TO CALL. No one knew the result until the judges studied the photos and declared our horse the winner!

TRANG: Cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2000 là một sự kiện lịch sử đáng ghi nhớ vì người ta cần khá nhiều thì giờ để quyết định xem ai là người thắng cử.

PAULINE: Usually, it doesn’t take long to decide the winner of a presidential contest. In 2000, however, the election was TOO CLOSE TO CALL. Even experts were unsure of the outcome. Finally, after 36 days of studying ballots, recounting votes and getting the Supreme Court to make a ruling, George W. Bush became the 43rd president of the United States!

TRANG: Thông thường thì không cần mất nhiều thì giờ để quyết định ai là người thắng trong một cuộc tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, vào năm 2000, cuộc tranh cử đã quá khít khao. Ngay cả các chuyên gia cũng không chắc chắn về kết quả cuộc tuyển cử. Cuối cùng, sau 36 ngày cứu xét và đếm lại các lá phiếu, rồi nhờ phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, ông George W. Bush đã trở thành tổng thống thứ 43 của Hoa kỳ!

TO DECIDE là quyết định, OUTCOME là kết quả, BALLOT là lá phiếu, và Supreme Court là Tối Cao Pháp Viện. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Usually, it doesn’t take long to decide the winner of a presidential contest. In 2000, however, the election was TOO CLOSE TO CALL. Even experts were unsure of the outcome. Finally, after 36 days of studying ballots, recounting votes and getting the Supreme Court to make a ruling, George W. Bush became the 43rd president of the United States!

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới có từ TOO. Một là SPREAD ONESELF TOO THIN nghĩa là ôm đồm quá nhiều việc, và hai là TOO CLOSE TO CALL nghĩa là khó quyết định hay khó đưa ra kết quả. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG