Đường dẫn truy cập

Words and Idioms 37: Save One's Breath, A Saving Grace


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 37 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị. Trong tiếng Anh, động từ TO SAVE, S-A-V-E có rất nhiều nghĩa. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi xin giới hạn TO SAVE vào hai nghĩa chính là để dành và cứu vớt. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is SAVE ONE’S BREATH, SAVE ONE’S BREATH.

TRANG: SAVE ONE’S BREATH có một từ mới là BREATH, đánh vần là B-R-E-A-T-H nghĩa là hơi thở. SAVE ONE’S BREATH nghĩa đen là để dành hơi thở của mình, và nghĩa bóng là đừng tốn hơi, rỗi hơi tranh cãi để thuyết phục người khác.

Trong thí dụ sau đây, ta hãy nghe một cầu thủ bóng rổ cãi cọ với trọng tài về một vụ đụng chạm trên sân.

PAULINE: I tried arguing with the umpire that I had not stepped on an opponent, but I should have SAVED MY BREATH. He ruled that I was “out” and no discussion was going to change his decision.

TRANG: Cầu thủ này nói: Tôi đã cố tranh cãi với trọng tài rằng tôi đã không đạp lên chân đối thủ, nhưng đáng lý ra tôi không nên tốn hơi làm như vậy. Trọng tài phán rằng tôi bị loại ra ngoài, và không có một vụ bàn cãi nào sẽ có thể làm thay đổi quyết định của ông ta.

TO ARGUE, A-R-G-U-E là bàn cãi, tranh luận, UMPIRE, U-M-P-I-R-E là trọng tài, và DECISION, D-E-C-I-S-I-O-N là quyết định. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: I tried arguing with the umpire that I had not stepped on an opponent, but I should have SAVED MY BREATH. He ruled that I was “out” and no discussion was going to change his decision.

TRANG: Trong thí dụ thứ hai sau đây, một bà vợ nhất quyết không muốn dọn nhà đi nơi khác, mặc cho ông chồng muốn nói sao đi nữa.

PAULINE: Honey, I’m tired of moving. I like our home, our neighborhood and the friends we’ve made in this town. There’s simply nothing you could say to make me feel differently, so please SAVE YOUR BREATH.

TRANG: Này cưng, em chán dời nhà lắm rồi. Em thích căn nhà của mình, cùng hàng xóm láng giềng và bạn bè của mình trong thị trấn này. Không có điều gì anh có thể nói để làm cho em cảm thấy khác được. Vì thế xin anh đừng tốn hơi thuyết phục em.

MOVING, động từ TO MOVE, M-O-V-E nghĩa là dời nhà, di chuyển tới một chỗ khác, và NEIGHBORHOOD, N-E-I-G-H-B-O-R-H-O-O-D, là hàng xóm láng giềng. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Honey, I’m tired of moving. I like our home, our neighborhood and the friends we’ve made in this town. There’s simply nothing you could say to make me feel differently, so please SAVE YOUR BREATH.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is A SAVING GRACE, A SAVING GRACE.

TRANG: A SAVING GRACE có một từ mới là GRACE, G-R-A-C-E nghĩa là ân sủng, ân huệ. Thành ngữ này được dùng từ thế kỷ thứ 16 để diễn tả ý niệm được cứu rỗi khỏi địa ngục nhờ ân sủng của đức Chúa trời. Ngày nay A SAVING GRACE có nghĩa là một ưu điểm hay một đặc tính tốt để bù đắp vào những khiếm khuyết của một người.

Ta hãy nghe cô Mary nói về một anh bạn trai cũ của cô như sau:

PAULINE: My last boyfriend was short and not very bright, but he did have one good quality. He was very generous with me. His SAVING GRACE, however, wasn’t enough to keep us together for very long.

TRANG: Anh bạn trai sau cùng của tôi là một người thấp và không thông minh lắm, nhưng anh có một đức tính tốt. Anh ấy rất rộng rãi đối với tôi. Tuy nhiên, đức tính đó cũng không đủ để chúng tôi liên hệ lâu dài với nhau.

BRIGHT, B-R-I-G-H-T là thông minh, lanh lợi, QUALITY, Q-U-A-L-I-T-Y là đức tính, và GENEROUS, G-E-N-E-R-O-U-S là rộng rãi, hào phóng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: My last boyfriend was short and not very bright, but he did have one good quality. He was very generous with me. His SAVING GRACE, however, wasn’t enough to keep us together for very long.

TRANG: Một sinh viên sang du học tại Mỹ, cũng như hàng trăm ngàn người khác, mô tả kinh nghiệm của cô khi mới viết tiếng Anh như sau:

PAULINE: After writing my first composition in English, my teacher told me that my paragraphs were poorly organized, and my grammar and spelling were inaccurate. There was, however, A SAVING GRACE. She thought I had many good ideas. That one positive aspect of my work which she found encouraged me to keep trying.

TRANG: Sau khi tôi viết bài luận văn đầu tiên bằng tiếng Anh, bà giáo nói với tôi rằng cách xếp đặt các đoạn văn của tôi tỏ ra kém cỏi, và văn phạm và cách đánh vần của tôi cũng sai. Tuy nhiên, có một điểm tốt. Đó là bà giáo nghĩ rằng tôi có nhiều ý kiến hay. Điểm tích cực này mà bà nhận thấy trong bài luận đã khuyến khích tôi tiếp tục cố gắng.

COMPOSITION, C-O-M-P-O-S-I-T-I-O-N là bài luận văn, PARAGRAPH, P-A-R-A-G-R-A-P-H là đoạn văn, INACCURATE, I-N-A-C-C-U-R-A-T-E là không đúng, không chính xác, và TO ENCOURAGE, E-N-C-O-U-R-A-G-E là khuyến khích. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: After writing my first composition in English, my teacher told me that my paragraphs were poorly organized, and my grammar and spelling were inaccurate. There was, however, A SAVING GRACE. She thought I had many good ideas. That one positive aspect of my work which she found encouraged me to keep trying.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là SAVE ONE’S BREATH nghĩa là đừng tốn hơi tranh cãi để thuyết phục người khác, và hai là A SAVING GRACE, nghĩa là một đức tính tốt để bù đắp vào những khuyết điểm của một người. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG