Đường dẫn truy cập

Thành ngữ thông dụng tại Hoa Kỳ: A go-getter, In deep Water


Thành ngữ thông dụng tại Hoa Kỳ: A go-getter, In deep Water
please wait

No media source currently available

0:00 0:08:42 0:00
Tải xuống

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 10 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.

The two idioms we’re learning today are A GO-GETTER and IN DEEP WATER.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là A GO-GETTER và IN DEEP WATER.

Mai Lan and Mike attended an investment seminar at the Hilton Hotel last Saturday. The guest speaker was a well-known investment specialist who has made millions of dollars in the last few years. Having a wide range of interests, Mai Lan and Mike came to learn about this man and his successes.

Mai Lan và Mike tham dự một cuộc hội thảo về đầu tư tại khách sạn Hilton thứ bảy vừa qua. Diễn giả chính là một chuyên viên đầu tư, người đã thâu lợi nhiều triệu đô la trong mấy năm vừa qua. Vì chú trọng vào nhiều bộ môn khác nhau, Mai Lan và Mike đã đến để hiểu biết thêm về diễn giả và những thành công của ông ta.

MIKE: Mai Lan, the seminar was quite interesting, wasn’t it? What do you think about Thomas Johnson?

Mai Lan, cuộc hội thảo khá hay phải không ? Cô nghĩ gì về ông Thomas Johnson ?

MAI LAN: You mean the guest speaker? Oh, he’s so handsome; and his voice so mellow, so persuasive! I could sit and listen to him for hours.

Anh muốn nói người khách diễn giả phải không ? Ồ, ông ấy đẹp trai quá; và giọng nói của ông ta ngọt ngào, hấp dẫn quá ! Tôi có thể ngồi nghe ông ta mấy giờ cũng được !

MIKE: What? Have you fallen in love with him? I’m not interested in your opinion about him in that sense. I want to know what you think about his trials, his failures and successes.

Cái gì ? Cô mê ông ta rồi đấy à ? Tôi không chú ý tới cô nghĩ gì về ông ta theo ý đó. Tôi muốn biết cô nghĩ gì về những sự thử thách, thất bại và thành công của ông ta.

MAI LAN: I was just kidding, Mike. I’m not yet in love with him! Well, seriously, tell me what you think.

Tôi nói giỡn thôi, Mike. Tôi chưa mê ông ta đâu. Rồi, nói chuyện đứng đắn, cho tôi biết anh nghĩ gì.

MIKE: Tom Johnson is clearly a go-getter. He…

Tom Johnson rõ ràng là một go-getter. Ông ta…

MAI LAN: Wait! A go- getter, what’s that?

Đợi chút ! A go-getter nghĩa là gì vậy anh ?

MIKE: A go-getter G-O G-E-T-T-E-R is a person who works hard to become successful, an enterprising and aggressive person. Remember what he said he did as a teenager?

A go-getter là một người cố gắng làm việc để thành công, một người xông xáo và năng nổ. Cô có nhớ ổng nói ổng làm gì khi còn là thanh niên không ?

MAI LAN: He said he worked as a server at an Italian restaurant in the evening, as a cashier at a gas station on weekends while going to school full time!

Ổng nói ổng làm bồi tại nhà hàng cơm Ý vào buổi tối, làm nhân viên thâu ngân tại cây săng vào cuối tuần trong khi đi học hàng ngày tại trường.

MIKE: See! He was born a go-getter! When in college, he started to invest in real estate. He borrowed money from his friends and bought an old house. He renovated it, then put it up for sale and made a good amount of money.

Thấy chưa, ổng sinh ra là người xông xáo. Khi học đại học ổng bắt đầu đầu tư vào nhà đất. Ổng vay tiền bạn bè và mua một căn nhà cũ, ổng sửa lại và bán đi, thâu được một món tiền lớn.

MAI LAN: Oh, yes. I know that many people make a lot of money by buying and selling houses.

Ồ, đúng. Tôi biết nhiều người làm tiền nhiều bằng cách mua bán nhà cửa.

MIKE: True. By the time he finished college he was already quite rich.

Đúng, khi ông ta xong đại học thì đã khá giàu.

MAI LAN: Talk about a go-getter! He worked very hard to get what he wanted, right?

Nói về người xông xáo, dám nghĩ, dám làm. Ổng làm việc dữ lắm để đạt được cái ổng muốn, đúng không ?

MIKE: Yes. He wanted to be rich and he became rich!

Đúng. Ổng muốn làm giàu và trở nên giàu thật.

MAI LAN: Too bad I’m not a go-getter!

Buồn quá, tôi không phải là người xông xáo.

MIKE: Don’t worry, Mai Lan. Go-getters get in deep water, too. Tom Johnson was in deep water many times.

Mai Lan, cô đừng buồn. Người xông xáo cũng “get in deep water”. Tom Johnson bị “ in deep water” nhiều lần.

MAI LAN: In deep water? Did he go to the beach and got caught in ocean waves?

Trong nước sâu ? Ổng đi bơi ở bờ biển và bị sóng nhồi hả ?

MIKE: No. The idiom “in deep water” doesn’t literally mean so. It means in trouble, in dangerous situation.

Không. Thành ngữ “in deep water” không có nghĩa đen là bị ở trong nước sâu mà có nghĩa gặp khó khăn, ở trong tình trạng nguy hiểm.

MAI LAN: Then we are in deep water. We haven’t studied enough for the next Economics test.

Vậy thì chúng ta bị “in deep water” rồi ! Chúng ta chưa học đủ cho bài thi Kinh tế học.

MIKE: You’re right. We will be in deep water if we don’t start studying seriously.

Cô nói đúng. Chúng ta sẽ gập khó khăn nếu không học cẩn thận ngay.

MAI LAN: Let’s get back to Tom Johnson. When was he in deep water?

Trở lại về chuyện Tom Johnson. Hồi nào ổng bị khó khăn vậy?

MIKE: He bought gold. Unfortunately for him, the gold market went down considerably and he lost big!

Ổng mua nhiều vàng. Không may cho ổng, thị trường vàng xuống nặng và ổng mất nhiều lắm.

MAI LAN: Go-getters can’t get everything all the time!

Người xông xáo cũng không luôn luôn được tất cả.

MIKE: And he had family problems too. He wasn’t home enough with his wife and children.

Và ổng có vấn đề khó khăn với gia đình nữa. Ổng không ở nhà nhiều với vợ con.

MAI LAN: Well, he was in deep water there, too.

Ồ. Ông ta gập khó khăn đó nữa.

MIKE: Alright. Let’s get back to our own business. I don’t want to be in deep water with my parents. They’ll be disappointed if I fail the test.

Thôi. Ta trở lại việc của ta. Tôi không muốn gặp khó khăn với bố mẹ tôi. Ông bà sẽ thất vọng lắm nếu tôi rớt bài thi.

MAI LAN: I’m with you 100%.

Tôi đồng ý với anh trăm phần trăm.

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ: a go-getter có nghĩa người xông xáo, làm việc hăng say để thành công và in deep water nghĩa là gập khó khăn, trở ngại. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gập lại quí vị trong bài học tới.

Đường dẫn liên quan

XS
SM
MD
LG