Đường dẫn truy cập

Thành ngữ thông dụng tại Hoa Kỳ: Window shopping, Dine out


Thành ngữ Mỹ thông dụng: Window shopping, Dine out
please wait

No media source currently available

0:00 0:09:03 0:00
Tải xuống

Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 7 cuả đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.

What a beautiful day it is today! Mai Lan and Mike want to engage in some activity to relax themselves. They deserve some leisure time after a long week of hard work.

Hôm nay trời đẹp quá ! Mai Lan và Mike muốn vui vẻ, thanh thản. Hai người xứng đáng được hưởng thanh nhàn sau một tuần lễ làm việc rất nhiều.

The two idioms we’re learning today are WINDOW-SHOPPING and DINE OUT.

Hai thành ngữ ta học hôm nay là WINDOW-SHOPPING và DINE OUT.

MAI LAN: Mike, we had such a tough week, didn’t we? Four tests in five days! That’s the limit for me! I’m exhausted and ready for some fun.

Mike, tuần vừa qua đối với chúng ta thật là khó khăn, phải không ? Bốn bài thi trong năm ngày ! Đến thế là tới giới hạn của tôi. Tôi mệt hết sức và sẵn sàng làm gì để giải trí đây.

MIKE: Me, too. I feel the same. Maybe we should give ourselves a special treat. You always like to go shopping; so, let’s go window-shopping.

Tôi cũng vậy. Tôi cũng nghĩ như thế. Có lẽ chúng ta phải tự cho mình một món quà đặc biệt. Xưa nay cô vẫn thích đi mua hàng, vậy bây giờ ta đi window-shopping.

MAI LAN: Hey, that is not “a special treat”. Do you need to buy a window for your house? Is your window broken?

Ê, đó không phải là “tự cho mình một món quà đặc biệt”. Anh cần phải mua một cái cửa sổ cho nhà anh à ? Cửa sổ bể hả ?

MIKE: Mai Lan, you’re really funny! Or this is a funny language! To go window-shopping doesn’t mean to buy a window, it means to look at the windows where things are on display, just looking, not buying.

Mai Lan, cô thực tức cười ! Hay đây là một ngôn ngữ tức cười ! Window-shopping không có nghĩa là đi mua cửa sổ, mà có nghĩa là nhìn vào những cửa sổ bầy hàng, chỉ nhìn ngắm, không mua.

MAI LAN: So, if we go window-shopping, we just look at the merchandize on display in windows. Well, some people may enjoy looking at the displays, but for me, when I see beautiful items, I want to buy them.

Vậy, khi ta đi window-shopping, ta chỉ ngắm hàng trưng bầy trong quầy. Ồ, có người thích ngắm tủ hàng, nhưng riêng tôi, khi tôi nhìn thấy hàng đẹp, tôi muốn mua.

MIKE: Well, Mai Lan, you told me you were broke, having no money, remember? So you can only go window-shopping. Window W-I-N-D-O-W, shopping S-H-O-P-P-I-N-G.

Rồi. Mai Lan, Cô bảo tôi cô hết tiền. Vậy thì chỉ có thể đi ngắm hàng thôi.

Window W-I-N-D-O-W, shopping S-H-O-P-P-I-N-G.

MAI LAN: Come on, Mike. I don’t want to go window-shopping. I can’t buy anything and the malls are so crowded on weekends. It’s no fun.

Thôi thôi, Mike. Tôi không muốn đi ngắm hàng. Tôi không mua hàng được và thương xá đông người quá vào cuối tuần. Chẳng vui gì hết.

MIKE: Don’t you want to see the new fashion for winter?

Cô không muốn xem thời trang mới cho mùa đông à ?

MAI LAN: No. The more I see, the more I want to buy. As you said, I’m really broke. No more new clothes until next spring.

Không. Càng nhìn thấy, tôi càng muốn mua. Như anh nói, tôi thực sự hết tiền. Không quần áo mới gì hết cho tới mùa xuân tới.

Music

MIKE: So, what do you want to do this afternoon? You know I always give in to you.

Vậy cô muốn làm gì chiều nay ? Cô biết là tôi luôn luôn chiều ý cô.

MAI LAN: Let’s go to the gym and work out!

Ta đi tới phòng tập và tập thể dục.

MIKE: That’s not a bad idea. We need to stay in good shape but going to the gym is not a special treat! We deserve a really good treat!

Ý kiến đó không dở. Ta cần giữ thân thể cho khỏe đẹp, nhưng đi tập thì đâu phải là dịp vui đặc biệt ! Chúng ta đáng được một dịp vui đặc biệt !

MAI LAN: Were we a bit better off, we could have dinner at a nice restaurant!

Nếu chúng ta có tài chánh khá hơn một chút thì có thể đi ăn cơm chiều ở một tiệm ăn ngon !

MIKE: But we can! You just reminded me of my parents’ suggestion. They want to invite us to dine out with them some time. Let me call them to see if we can go out this evening.

Ta đi được chứ ! Cô vừa làm tôi nhớ đến một đề nghị của bố mẹ tôi. Ông bà muốn rủ bọn mình đi ăn tiệm một hôm nào đó. Để tôi gọi điện thoại xem mình có thể đi tối nay không.

MAI LAN: Dine out? What does that mean?

Dine out nghĩa là gì vậy ?

MIKE: The expression means having dinner at a restaurant, not at home. Dine D-I-N-E, out O-U-T.

Từ này có nghĩa là ăn ở tiệm, không phải ở nhà. Dine D-I-N-E, out O-U-T.

MAI LAN: Great idea. We’ll dine out this evening. Yeah!

Ý kiến tuyệt vời. Chúng ta đi ăn tiệm tối nay. Hoan hô !

Telephone rings – Music

MIKE: Mai Lan. My parents welcome the idea. They leave it to us to choose a restaurant. Do you want to go to a seafood restaurant or a steak house?

Mai Lan. Bố mẹ tôi đồng ý. Ông bà để chúng ta chọn tiệm ăn. Cô muốn đi tiệm hải sản hay tiệm thịt bò beefsteak?

MAI LAN: That’s a tough choice. I like both; but for this evening, maybe a seafood restaurant. I like crab meat.

Khó chọn quá. Tôi thích cả hai nhưng, cho tối nay, có lẽ nhà hàng hải sản. Tôi thích ăn cua.

MIKE: Then you can order crab cakes, lumps of crab meat flavored with special seasonings, pressed into cakes, then baked! Have you had really good crab cakes before?

Vậy thí cô có thể gọi bánh cua: từng tảng thịt cua, gia vị đặc biệt, ép lại thành bánh và bỏ lò. Cô đã ăn crab cakes thật ngon bao giờ chưa ?

MAI LAN: Once, I think. But not in a good restaurant.

Có, một lần. Tôi nhớ như vậy. Nhưng không phải tại một tiệm ăn ngon.

MIKE: Then you will enjoy the crab cakes at this restaurant. They are yummy, delicious!

Vậy cô sẽ thích bánh cua ở tiệm này. Ngon lắm, ngon lắm !

MAI LAN: Mike. It’s a pleasure to dine out with you and your parents. I really appreciate their kindness. Let’s go.

Mike. Thật là một niềm vui lớn được đi ăn cơm chiều với anh và bố mẹ anh. Tôi cảm kích lòng tốt của ông bà. Ta đi nhé !

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : “window-shopping” có nghĩa là đi ngắm hàng và “dine out” có nghĩa là đi ăn cơm tối tại nhà hàng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.

Đường dẫn liên quan

XS
SM
MD
LG