Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: A night owl, Lose heart


Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 29 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.

The two idioms we’re learning today are A NIGHT OWL and LOSE HEART.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là A NIGHT OWL và LOSE HEART.

please wait

No media source currently available

0:00 0:11:04 0:00
Tải xuống

Mai Lan and Mike are both hard workers. They study diligently to make sure they understand the subjects they sign up at the college. They go to the library to do further research. They also spend time to do house-keeping, they can’t stand dirty apartments, messy living spaces. They don’t have much spare time but they’re very happy.

Mai Lan và Mike là những người chăm chỉ. Cả hai học chăm lắm để chắc chắn thông hiểu các môn học ở đại học. Họ cũng đi thư viện để tìm hiểu thêm. Họ lại chăm chỉ dọn dẹp trong nhà, họ không chịu được phòng ốc dơ dáy, nhà cửa lộn xộn. Họ không có nhiều thì giờ rảnh rỗi nhưng họ rất vui.

MIKE: Mai Lan, I’m so glad we’re alike in so many ways. We both aim high; we are serious about getting college degrees and good jobs in the future.

Mai Lan, tôi rất vui mừng là chúng ta giống nhau về nhiều phương diện. Tụi mình có mục đích cao, mình quyết tâm có bằng cấp đại học và công việc tốt trong tương lai.

MAI LAN: I’m glad, too. If you’re lazy, just want to hang around, I don’t think we can maintain our friendship for long.

Tôi cũng mừng. Nếu anh lười biếng, chỉ thích lang bang, thì tôi nghĩ mình không làm bạn với nhau lâu được.

MIKE: We take our studies seriously and we keep our places clean and neat. You know, this attitude really helps!

Mình học hành đứng đắn và giữ nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Cô biết không, cách sống này có lợi lắm.

MAI LAN: Sure. But sometimes, you work too hard. You often stay up until 1:00, 2:00 in the morning. That’s not good for your health; you need a good amount of sleep.

Chắc chắn như vậy. Nhưng đôi khi anh làm việc quá nhiều. Anh hay thức khuya đến 1, 2 giờ sáng. Không tốt cho sức khỏe, anh cần ngủ cho đủ.

MIKE: Well, the amount of sleep is not as important as the quality of sleep. I sleep 6 hours a night on average, but I sleep very soundly. Besides, I’m basically a night owl.

Ồ, ngủ nhiều không quan trọng bằng ngủ ngon. Tôi ngủ trung bình 6 giờ mỗi đêm, nhưng tôi ngủ say lắm. Ngoài ra, căn bản tôi là a night owl, con cú đêm.

MAI LAN: A night owl? You’re not a bird, aren’t you?

Con cú đêm ? Anh đâu phải là loài chim !

MIKE: Of course, I’m not an owl. A night N-I-G-H-T owl O-W-L refers to a person who stays up late to work.

Dĩ nhiên tôi không phải là con cú. A night N-I-G-H-T owl O-W-L là một người thức khuya để làm việc.

MAI LAN: Interesting. A long time ago, I learned that a person who wakes up very early is called an early bird. Now a person who stays up at night to work is a night owl!

Hay thực. Hồi trước tôi học : một người dạy sớm thì được gọi là an early bird, “con chim sáng sớm”. Bây giờ người thức đêm thì gọi là a night owl, “con cú đêm”.

MIKE: Do you know about a French writer who is a famous night owl?

Cô có biết một nhà văn Pháp là người nổi tiếng thức đêm - con cú đêm - không ?

MAI LAN: Who’s that?

Ai vậy ?

MIKE: That’s Honoré de Balzac, one of the most recognized novelists and playwrights living in the early 19th century. He wrote “La comédie humaine”, “The Human Comedy”, a corpus of more than 90 novels adressing a panorama of French life in the years after the 1815 fall of Napoléon Bonaparte.

Đó là Honoré de Balzac, một trong những tiểu thuyết gia và kịch giả nổi tiếng nhất, sống vào đầu thế kỷ 19. Ông viết bộ chuyện “La comédie humaine”, “Hài kịch loài người”, gồm hơn 90 quyển tả nhiều cảnh sống của Pháp sau khi Napoléon thất bại năm 1815.

MAI LAN: What about him being a night owl?

Còn chuyện ông ta là một night owl thì sao ?

MIKE: He worked mostly after 1:00 AM when he was productive. He slept in the early evening and napped during the day. A real night owl!

Ông làm việc từ 1:00 giờ sáng, đó là lúc ông ta làm việc có năng xuất nhất. Ông ngủ lúc chiều tối và ngủ vặt ban ngày. Thật là một night owl!

MAI LAN: Has he always been a writer?

Ổng ngay từ đầu là nhà văn à ?

MIKE: No. He first studied law and for some time, was an apprentice in an attorney office. His boss used to invite his co-workers for Sunday lunches and once, Balzac was asked to carve the roasted chicken. He did that so forcefully that not only the fowl was cut but the dish was also broken! The other apprentices became somewhat afraid of his strength and no longer scorned him!

Không, đầu tiên, ông học luật và trong một thời đã tập sự ở văn phòng môt luật sư. Người chủ thường hay đãi nhân viên ăn trưa chủ nhật. Một hôm Balzac phải cắt con gà. Balzac cắt mạnh đền nỗi cái đĩa cũng vỡ tan ! Các nhân viên đều sợ sức khỏe và từ đó không coi thường Balzac nữa !

MAI LAN: I hope you don’t admire him as much as copying his work schedule!

Tôi hy vọng anh không hâm mộ ông ta đế độ bắt chước giờ giấc làm việc của ổng !

MIKE: No way! I can stay up to 1:00 AM then sleep. I can’t start work at 1:00 like him. People are just different. But I do want to follow his footstep, becoming a novelist.

Không bao giờ ! Tôi có thể thức tới 1 giờ sáng rồi đi ngủ. Tôi không thể nào bắt đầu làm việc vào 1 giờ sáng như ông ta. Người ta khác nhau. Nhưng tôi muốn theo gương ông, trở nên tiểu thuyết gia.

MAI LAN: Mike, keep up hope. I remember you took Creative Writing in high school, didn’t you?

Mike, cứ hy vọng đi. Tôi nhớ anh học lớp “Viết sáng tạo” ở trung học, phải không ?

MIKE: I did. But my writing never earned high marks. I kept telling myself not to lose heart.

Tôi học lớp đó đấy. Nhưng bài viết của tôi không bao giờ được điểm cao. Hồi đó tôi cứ tự nhắc mình không “lose heart”.

MAI LAN: Lose heart? What do you mean?

Lose heart, “mất tim”, anh có ý nói gì ?

MIKE: Losing L-O-S-E heart H-E-A-R-T means feeling discouraged because of failure, losing hope of success.

Lose L-O-S-E heart H-E-A-R-T có nghĩa là cảm thấy thất vọng, sợ thất bại, hoặc mất hy vọng thành công.

MAI LAN: Then definitively don’t lose heart. Many writers don’t succeed immediately. Did Balzac find his fame with his first book?

Vậy thì chắc chắn không nên thất vọng, nản chí. Nhiều nhà văn không thành công ngay lúc đầu. Nhà văn Balzac có nổi tiếng ngay cuốn sách đầu tiên ông viết không ?

MIKE: No, no. Not until pretty much later.

Không, không. Mãi khá lâu sau ông mới nổi tiếng.

MAI LAN: See? When you have the time, do try to write. You have interesting ideas, you are witty and imaginative. You do have a chance!

Đó, thấy chưa ? Khi anh có thì giờ, thử viết đi. Anh có nhiều ý hay, dí dỏm và có óc tưởng tượng. Anh có cơ hội đó !

MIKE: Ha ha, Mai Lan. You make me feel like I’m already a budding novelist and will end up winning the Nobel Prize for literature.

Ha ha, Mai Lan. Cô làm tôi tưởng như tôi là người viết truyện đang lên và sẽ được giải Nobel văn chương.

MAI LAN: Who knows! And when you win that prestigious honor and over a million dollars, don’t forget to share with me, the one who steadfastly encourages you, OK?

Ai biết đâu. Khi anh thắng giải danh dự đó và hơn một triệu đô la, đừng quên chia cho tôi, người khuyến khích anh tận tình, OK ?

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : A NIGHT OWL nghĩa là NGƯỜI THỨC KHUYA ĐỂ LÀM VIÊC và TO LOSE HEART nghĩa là NẢN CHÍ. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gập lại quí vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG