Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: Ivy League / Cream of the crop


Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 41 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.

The two idioms we’re learning today are IVY LEAGUE and CREAM OF THE CROP.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là IVY LEAGUE và CREAM OF THE CROP.

please wait

No media source currently available

0:00 0:10:04 0:00
Tải xuống

Mike’s friend Larry Brown has just been admitted into Columbia University. It is a very well-known educational institution in New York City, State of New York. Larry is so happy and his family is so proud of him. Mike and Mai Lan called to congratulate him last week. They will get together to celebrate soon.

Bạn Mike, Larry Brown vừa được nhận vào học Đại học Columbia. Đó là một trung tâm giáo dục rất nổi tiếng tại thành phố New York, tiểu bang New York. Larry vui mừng lắm và gia đình anh hãnh diện về anh. Mike và Mai Lan đã gọi điện thoại mừng anh tuần trước. Họ sắp họp nhau để ăn mừng.

MIKE: Mai Lan, Larry got in Columbia University. What a joy for him and his family! I’m so happy for him.

Mai Lan, Larry vào được Đại học Columbia. Thực là một niềm vui lớn cho anh và gia đình anh. Tôi cũng mừng cho anh.

MAI LAN: Wow! That’s great. He deserves it. He’s bright , he’s a gentleman, too!

Ô. Thực là tốt. Anh xứng đáng được như vậy. Anh ta thông minh, là người rất lịch sự nữa.

MIKE: Yea. He’s smart and hard-working, he also has a positive attitude. In general, he has qualities for success.

Ừ. Anh ta thông minh, chăm chỉ, luôn luôn tích cực. Nói chung anh ta có nhiều đức tính để dễ thành công.

MAI LAN: Does Columbia University take in may students every year?

Trường Đại Học Columbia có nhận nhiều sinh viên hàng năm không ?

MIKE: No. It’s not easy to get admitted to Columbia University. It’s one of the Ivy League.

Không. Không dễ được vào Đại Học Columbia. Đó là một trường Ivy League.

MAI LAN: What’s the Ivy League?

Ivy League là gì thế ?

MIKE: Ivy I-V-Y League L-E-A-G-U-E. The Ivy League schools are the most selective colleges in the US. They are top-ranked in academics and their faculties include award-winning professors. These schools can also boast of beautiful and historic campuses.

Ivy I-V-Y League L-E-A-G-U-E. Những trường Ivy League là những trường chọn lọc nhất tại Hoa Kỳ. Chương trình học của họ hạng nhất, ban giảng huấn gồm những giáo sư được giải thưởng quốc tế. Các trường này có khuôn viên rất đẹp và lịch sử.

MAI LAN: So, what are the schools in the Ivy League?

Những trường nào ở trong Ivy League ?

MIKE: They are:
Brown Univwersity in Providence, Rhode Island
Columbia University in New York City, New York
Cornell University in Ithaca, New York
Darmouth College in Hanover, New Hampshire

Đó là những trường :
Brown Univwersity ở Providence, Rhode Island
Columbia University ở New York City, New York
Cornell University ở Ithaca, New York
Darmouth College ở Hanover, New Hampshire

MAI LAN: Three universities and one college?

Ba Đại Học university và một trường college ?

MIKE: In the US, University and College are the same; their Bachelor’s degree requires four to five years of study. A Community College is different, generally it offers 2-year programs, not a Bachelor’s degree.

Tại Hoa Kỳ, trường University và College như nhau ; bằng cấp Cử Nhân của họ đòi hỏi 4-5 năm học. Trường Community College thì khác, thường thường có 2 năm học, không cấp bằng Cử Nhân.

MAI LAN: So, these four institutions are in the Ivy League?

Vậy bốn trường đó là trong Ivy League ?

MIKE: No, no. That’s not all. There’re four more:
Harvard University in Cambridge, Massachusetts
University of Pennsylvania in Philadelphia, Pennsylvania
Princeton University in Princeton, New jersey
Yale University in New Haven, Connecticut

Không, không. Chưa hết. Có bốn trường nữa :
Harvard University ở Cambridge, Massachusetts
University of Pennsylvania ở Philadelphia, Pennsylvania
Princeton University ở Princeton, New jersey
Yale University ở New Haven, Connecticut

MAI LAN: Oh yes. Harvard and Yale, famous all over the world.

À đúng rồi. Harvard và Yale, nổi tiếng khắp thế giới.

MIKE: All of them are well-known. They only admit the cream of the crop!

Tất cả các trường đó đều nổi tiếng. Họ chỉ nhận “the cream of the crop” !

MAI LAN: Cream of the crop?

Cream of the crop?

MIKE: Yes. Cream C-R-E-A-M- of the crop C-R-O-P. That means the best of all.

Đúng. Cream C-R-E-A-M- of the crop C-R-O-P. Nghĩa là thành phần ưu tú nhất.

MAI LAN: I guess the cream is the tastiest part of the milk.

Tôi đoán cream là phần ngon nhất của sữa.

MIKE: Well, it is the richest part of the milk; it rises to the top when the milk is processed.

À đó là phần mỡ màng nhất trong sữa, nó nổi lên khi người ta làm sữa .

MAI LAN: Ah, so the cream of the crop means the best of all.

À. Vậy the cream of the crop có nghĩa là phần tốt nhất.

MIKE: Yes. We can say Jill and Jane are the cream of the crop in our class and Larry’s car is the cream of the crop.

Đúng. Chúng ta có thể nói Jill và Jane là thành phần ưu tú nhất trong lớp mình và xe của Larry là xe sang nhất.

MAI LAN: So all the students of the Ivy League schools are the cream of the crop?

Vậy tất cả sinh viên các trường Ivy League là cream of the crop, thành phần ưu tú nhất ?

MIKE: Well, most of them, I suppose. But many who are the cream of the crop do not choose to attend these schools. Their tuition is very high, not affordable to all, and some prefer to go to universities and colleges closer to their home.

Ồ, phần đông,theo tôi nghĩ. Nhưng nhiều thành phần ưu tú không chọn các trường đó. Học phí rất cao, không phải ai cũng trả được, và một số lại thích đi học tại các trường gần nhà hơn.

MAI LAN: These schools are truly prestigious, but many other schools offer excellent opportunities, too. Don’t you think so?

Các trường này thật là danh tiếng nhưng nhiều trường khác cũng cho ta có cơ hội thật xuất sắc. Anh nghĩ thế không ?

MIKE: Absolutely. Stanford University in California, CALTECH California Institute of Technology, Georgetown University in Washington DC, University of Virginia in Charlottesville, and many more...

Đúng lắm. Stanford University ở California, CALTECH California Institute of Technology, Georgetown University ở Washington DC, University of Virginia ở Charlottesville, và nhiều trường khác nữa...

MAI LAN: It’s such an accomplishment to get into any of these schools.

Vào được một trong những trường Đại Học này là thành công lớn !

MIKE: You’re so right, Mai Lan.

Mai Lan, cô nói đúng lắm.

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : IVY LEAGUE là TÁM TRƯỜNG ĐẠI HỌC DANH TIẾNG TẠI HOA KỲ và CREAM OF THE CROP nghĩa là THÀNH PHẦN ƯU TÚ hay TỐT NHẤT. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG