Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: Dress to the nines / Paint the town red


Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 39 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.

The two idioms we’re learning today are DRESS TO THE NINES and PAINT THE TOWN RED.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là DRESS TO THE NINES và PAINT THE TOWN RED.

please wait

No media source currently available

0:00 0:10:21 0:00
Tải xuống

Mai Lan and Mike are invited to a graduation ceremony. Mike’s friend Bart has just completed his college curriculum and he’s going to receive his degree at the ceremony next month. He’s really excited and of course his family is very proud of him. Four years of hard work have gone by; now he’s ready for the next phase of his life.

Mai Lan và Mike được mời dự một lễ mãn khóa phát bằng. Bạn của Mike, Bart, vừa học xong chương trình đại học, anh sắp lãnh bằng trong dịp lễ tốt nghiệp vào tháng tới. Anh vui lắm và dĩ nhiên gia đình anh hãnh diện về anh. Bốn năm học chăm chỉ đã đi qua ; bây giờ anh sẵn sàng bước qua một quãng đời mới.

MIKE: Mai Lan, remember Bart mentioning his graduation next month? I just received his invitation to his graduation ceremony. Let’s plan to go.

Mai Lan, cô có nhớ Bart nói về lễ tốt nghiệp của anh trong tháng tới không ? Tôi mới nhận được thư mời dự lễ. Chúng ta sắp xếp để đi nhé.

MAI LAN: How can we pass this up? Bart’s so happy and we’re happy for him, too. Besides, this is the first graduation ceremony I’m going to attend. I’m really looking forward to it.

Làm sao chúng ta có thể bỏ được dịp này ? Bart đang vui lắm và chúng ta cũng mừng cho anh. Ngoài ra, đây là lễ tốt nghiệp đầu tiên tôi được tham dự. Tôi đang mong đi lắm.

MIKE: I’m glad. The ceremony will take place at the Constitution Hall. This hall is so beautiful; it can hold thousands of people. Just being there is a good feeling, seeing a good friend graduating from college is even better. What fun time we’ll have!

Tôi vui quá. Lễ này sẽ được tổ chức tại Hội Trường Hiến Pháp. Phòng hội này đẹp lắm và có thể chứa vài ngàn người. Chỉ có mặt ở đó là thích rồi ; thấy bạn mình tốt nghiệp đại học lại vui nữa. Mình sẽ vui lắm !

MAI LAN: Oh! I’m sure. Mike, how are we getting there? Shall we drive or take the bus?

Ồ. Tôi chắc chắn thế. Mike, mình đi đến đấy bằng gì ? Lái xe hay đi xe bus ?

MIKE: Well, the parking garage is a bit far from there, taking the bus is not practical. Let me think… We might have to take a taxi.

Ờ, chỗ đậu xe hơi xa, đi xe bus thì không thực tế ! Để tôi xem… Chúng ta có lẽ phải lấy taxi đến đó.

MAI LAN: Why is taking the bus not practical, Mike? A taxi ride will cost quite a bit!

Tại sao đi xe bus lại không thực tế, Mike ? Đi taxi khá tốn đấy nhé.

MIKE: Mai Lan, we try to economize whenever possible but on a special occasion like this, we’ll spend some. After the ceremony we’re invited to a party, we need to dress nicely.

Mai Lan, mình cố tiết kiệm khi tiết kiệm được nhưng vào dịp đặc biệt như dịp này, mình cũng tiêu một chút. Sau buổi lễ, chúng ta được mời dự tiệc, ta cần mặc cho đẹp.

MAI LAN: That sounds fun. We’ll dress up, I’ll wear high-heeled shoes. For sure, it’s not comfortable to walk to the bus stop, then from the bus stop to the Constitution Hall. Now, I know why you said it was not practical!

Nghe vui quá. Mình mặc diện đẹp. Tôi đi giầy cao gót. Chắc chắn rồi, đi bộ đến chỗ xe bus đậu, rồi từ bến bus tới Hội Trường Hiến Pháp sẽ không thoải mái. Bây giờ tôi hiểu tại sao anh nói là không thực tế.

MIKE: Mai Lan we’re going to dress to the nines! Have you ever heard this expression?

Mai Lan, chúng ta sẽ “dress to the nines”. Dress D-R-E-S-S to the nines
N-I-N-E-S. Cô có nghe thành ngữ này bao giờ chưa ?

MAI LAN: No. What does that mean?

Chưa. Thành ngữ này có nghĩa gì thế ?

MIKE: Dress to the nines means dress up very well. We’ll dress to the nines. I’ll wear my new suit, what will you wear?

Dress to the nines có nghĩa là mặc thật diện. Chúng ta sẽ dress to the nines. Tôi sẽ mặc bộ complet mới. Cô sẽ mặc gì ?

MAI LAN: I think I’ll wear a long black skirt and my new pink lace blouse. I don’t think you’ve seen this set. I’ll model for you before we go.

Tôi nghĩ tôi sẽ mặc váy đen dài và áo ren hồng mới. Anh chưa thấy bộ này. Tôi sẽ mặc thử anh xem trước khi ta đi.

MIKE: That sounds so pretty! I think you look pretty in any style, but dressing up makes us look indeed better.

Nghe đẹp rồi. Tôi nghĩ là cô mặc gì trông cũng xinh đẹp nhưng mặc diện thì ta trông cũng bảnh hơn.

MAI LAN: But Mike, on second thought, I might look too dressy for this occasion.

Nhưng Mike, nghĩ lại, tôi e rằng tôi mặc quá diện trong dịp này.

MIKE: Definitely not. Right after the ceremony we’re invited to a dancing-hall. Bart’s family will provide dinner and we’ll dance to the music by a popular band! You won’t be overdressed!

Chắc chắn không. Ngay sau buổi lễ, chúng ta được mời tới một phòng nhảy . Gia đình Bart mời ăn cơm tối, sau đó có dạ vũ với một ban nhạc danh tiếng. Cô không mặc diện quá đâu !

MAI LAN: Wow. How special! I’m so excited.

Ồ. Đặc biệt quá, tôi vui quá.

MIKE: We’ll paint the town red!

Chúng ta sẽ paint the town red !

MAI LAN: What, Mike? This is new to me, too.

Sao, Mike ? Đây cũng là thành ngữ mới với tôi

MIKE: Paint P-A-I-N-T the town T-O-W-N red R-E-D means go out to celebrate, to have a good time, even to get drunk!

Paint P-A-I-N-T the town T-O-W-N red R-E-D có nghĩa là đi ra ngoài để vui chơi, có khi say sưa nữa !

MAI LAN: We’ll have a good time. We’re excited and you say “paint the town red” to stress the celebration. In reality, we won’t get drunk, OK?

Chúng ta sẽ vui lắm. Ta hào hứng và anh muốn nhấn mạnh dịp vui, chứ thực ra, mình không uống rượu say sưa nhé !

MIKE: Don’t worry, Mai Lan. First, we’ll dress to the nines. Then we’ll take a taxi to get to the ceremony. Afterwards, we’ll go to the dancing hall, there, we’ll be treated to a dancing dinner. We’ll drink some but won’t get drunk. How about that?

Đừng lo, Mai Lan. Trước tiên ta mặc cho đẹp, rồi ta lấy taxi đến nơi làm lễ tốt nghiệp.Sau đó ta đi đến nhà hàng tiệc nhảy, ta được mời ăn tối dạ vũ. Chúng ta sẽ uống rượu nhưng sẽ không say. Được chưa ?

MAI LAN: Oh, Mike. That sounds wonderful.

Ồ, Mike. Nghe thật tuyệt.

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : DRESS TO THE NINES nghĩa là ĂN MẶC BẢNH BAO và PAINT THE TOWN RED nghĩa là RA NGOÀI VUI CHƠI. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gập lại quí vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG