Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: Born yesterday, Mind one's own business


Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 25 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.

The two idioms we’re learning today are BORN YESTERDAY and MIND ONE’S OWN BUSINESS.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là BORN YESTERDAY và MIND ONE’S OWN BUSINESS.

please wait

No media source currently available

0:00 0:10:04 0:00
Tải xuống

Mai Lan and Mike have just got out of their English class. They’re now on the way to the library. They’re crossing a well-kept green lawn with rose plants lining the walkways. Mike and Mai Lan feel excited about the days ahead. They’ll complete the semester soon.

Mai Lan và Mike vừa ra khỏi lớp Anh ngữ. Họ đang đi tới thư viện. Họ đang đi qua một vườn cỏ được giữ thật đẹp, có trồng hàng cây hoa hồng dọc theo con đường đi bộ. Mike và Mai Lan cảm thấy hứng khởi về những ngày tới. Họ sắp học xong khóa học bán niên.

MIKE: Mai Lan. I think we‘re truly fortunate. So far everything seems to go well for us. We make good grades in school, we’re in good health, we have good family support. What else do we ask for? Nothing!

Mai Lan. Tôi nghĩ chúng ta thật may mắn. Chúng ta học được điểm tốt, có sức khỏe, có gia đình hỗ trợ. Ta còn cầu mong gì khác ? Không mong ước gì hơn!

MAI LAN: Yeah. I agree with you. We’re very lucky. But Joe is much luckier. He was recently promoted to be vice-president of his company; his salary is nearly doubled!

Đúng. Tôi đồng ý với anh. Chúng ta may mắn lắm. Nhưng Joe may hơn nữa. Anh ta vừa được tăng chức phó giám đốc công ty của ảnh, lương gần như gấp đôi !

MIKE: Who told you so? How can you believe this story?

Ai nói cho cô biết ? Làm sao cô tin được chuyện này ?

MAI LAN: Joe, himself. When I met him at the bank yesterday, he was so happy. He couldn’t help but tell me this exciting piece of news!

Chính Joe. Khi tôi gập ảnh ở nhà băng hôm qua, anh ta vui lắm, không dấu được mà phải nói cho tôi biết cái tin hào hứng này.

MIKE: Mai Lan, I wasn’t born yesterday. I know Joe well. He has some skills, yes, but that story doesn’t impress me. I don’t believe it.

Mai Lan, Tôi không phải là “born yesterday”, sinh ra ngày hôm qua. Tôi biết Joe lắm. Anh ta có vài khả năng, cái đó đúng, nhưng chuyện này không gây ấn tượng với tôi. Tôi không tin.

MAI LAN: Of course you were not born yesterday! I know you’re about my age!

Dĩ nhiên anh không sinh ra ngày hôm qua. Tôi biết anh khoảng tuổi tôi !

MIKE: Well, miss Mai Lan. I wasn’t born B-O-R-N yesterday Y-E-S-T-E-R-D-A-Y means I am not inexperienced, I’m not easily fooled.

Vậy cô Mai Lan ơi ! Tôi không sinh ra ngày hôm qua có nghĩa là tôi không phải không có kinh nghiệm, tôi không dễ bị phỏng lừa !

MAI LAN: You weren’t born yesterday meaning you’re not easily fooled. So to you, Joe didn’t tell the truth! Right?

Anh không sinh ra ngày hôm qua nghĩa là anh không dễ bị lừa. Vậy đối với anh, Joe không nói thật. Đúng không ?

MIKE: Right. As I said, Joe is able to do the type of job he had, but not vice-president. He doesn’t have the managerial skills required of a Vice-President of a company.

Đúng. Như tôi nói, Joe có thể làm việc anh ta có lúc trước, nhưng không thể là phó giám đốc. Anh ta không có tài cai quản để làm phó giám đốc một công ty.

MAI LAN: I think what you said makes sense. I didn’t think about it thoroughly.

Tôi nghĩ anh nói có lý. Tôi không nghĩ sâu xa.

MIKE: Joe is fun to be around but he often exaggerates about almost everything.

Ở gần Joe thì vui nhưng anh ta hay nói phóng đại về gần đủ mọi thứ.

MAI LAN: Really? I didn’t know that.

Thực hả ? Tôi không biết như vậy .

MIKE: Last year, he told me he got a 3 000 dollar bonus. His mom inadvertently mentioned his bonus: $200!

Năm ngoái anh ta nói với tôi ảnh được 3 000 đô la tiền thưởng. Má ảnh vô tình nói ra : 200 đô la !

MAI LAN: Yet, he also said you should think about joining his company. There’s a position for you – administrative assistant! You start low but you can gradually climb up to a higher level, like him.

Thế mà Joe nói anh nên nghĩ đến vào công ty đó làm việc. Có một chức – thư ký hành chánh. Anh bắt đầu ở cấp thấp, nhưng sẽ leo cao lên hơn, như anh ta.

MIKE: Oh, no! He should mind his own business and leave me alone!

Ồ, không. Anh ta nên “mind M-I-N-D his H-I-S own O-W-N business B-U-S-I-N-E-S-S” và để tôi yên.

MAI LAN: “Mind his own business”, what’s that?

“Mind his own business” nghĩa là gì ?

MIKE: He should mind his own business means he should attend to only things that concern himself.

Anh ta nên “mind his own business” có nghĩa là anh ta nên lo chuyện lien quan đến chính anh ta thôi.

MAI LAN: You’re so right. He should mind his own business, for sure. If he is bragging, and it is found out that what he said is untrue, then I feel sorry for him.

Anh đúng. Anh ta cần lo chuyện của chính ảnh. Nếu anh ta nói dóc , rồi người ta khám phá ra anh ta nói không thật thì tôi tội nghiệp cho anh ta lắm.

MIKE: Well, I feel the same. But some people have weird characters. Bragging for example, like Joe. They think others were born yesterday and they’d believe them readily!

Ồ, tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng một số người có tính kỳ khôi, nói dóc chẳng hạn, như Joe đó. Họ nghĩ người khác ngây ngô và sẽ tin họ ngay.

MAI LAN: Yes, lots of people brag. A little bragging as a joke is not quite harmful but real bragging is truly bad. The bragger may mislead himself and become a liar! It’s a bad habit.

Đúng, nhiều người nói khoe khoang lắm. Nói thêm một chút như là đùa thì không hẳn có hại, nhưng nói khoác lác thực sự thì xấu lắm. Người nói khoác tự dối mình và trở thành người nói dối, nói láo. Đó là thói rất xấu.

MIKE: So true! In general, we should mind our own business and be truthful. That helps us succeed in the long run.

Đúng quá. Nói chung, ta nên lo chuyện của chính mình và thành thật. Đó là điều sẽ giúp ta thành công trên đường dài.

MAI LAN: Right. We have so much to care about ourselves - our school work, our responsibility toward our family, our plans for the future. So we should really mind our own business right now!

Phải lắm. Chúng ta có nhiêu vấn đề phải lo cho chính mình – việc học, trách nhiệm với gia đình, sắp xếp cho tương lai. Vậy thực sự là “we should mind our own business”.

MIKE: Thanks, Mai Lan. I wasn’t born yesterday. I’ll take your advice!

Cám ơn Mai lan. Tôi không ngây ngô đâu ! Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của cô !

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : BORN YESTERDAY nghĩa là NGÂY NGÔ và MIND ONE’S OWN BUSINESS nghĩa là NÊN LO CHUYÊN MÌNH. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG