Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: Bad blood / Lion's share


Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 35 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.

The two idioms we’re learning today are BAD BLOOD and LION’S SHARE.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là BAD BLOOD và LION’S SHARE.

please wait

No media source currently available

0:00 0:11:28 0:00
Tải xuống

What unpleasant weather it is! Black clouds cover the sky. Thunders are roaring and lightning flaring up constantly. It is ominous! Soon, torrents of rain will pour down as the forecast predicts: a severe thunderstorm’s on the way. Obvious, Mai Lan and Mike are staying indoors.

Thời tiết xấu quá. Mây đen bao phủ bầu trời. Sấm vang rền và chớp lóe sáng liên miên. Điềm xấu! Rồi cơn thác mưa sẽ trút xuống như tiên báo thời tiết đã nói: cơn bão lớn sẽ tới hướng này. Dĩ nhiên là Mai Lan và Mike sẽ ở trong nhà.

MIKE: Mai Lan, the weatherman is really smart. I watched the weather forecast on TV last night and know about this storm coming our way.

Mai Lan, người loan tin thời tiết giỏi quá! Tối hôm qua tôi xem TV và biết là bão sẽ tới hướng này.

MAI LAN: Well. Let’s say that the technology which helps predict the weather is really advanced. Thanks to it, we know about the weather and can plan our activities accordingly.

Ồ. Ta nên nói kỹ thuật giúp tiên đoán thời tiết thật là tân tiến. Nhờ vậy ta biết trước về thời tiết và làm chương trình sinh hoạt cho phù hợp.

MIKE: Nature has its whims and people have theirs. This violent weather somehow reminds me of the turbulent relationship between the Roberts and the Millers.

Thiên nhiên có những tánh bất thường và người ta cũng vậy. Khí hậu bão tố này làm tôi nghĩ đến mối liên hệ gây cấn giữa hai gia đình Roberts và Millers.

MAI LAN: Oh. That sounds serious! Both families are wealthy and quite well-known. Their sons Tom and Bill are in our Economics class, right?

Ồ. Nghe nghiêm trọng à. Cả hai gia đình đều giầu có và khá có tiếng. Con trai của họ là Tom và Bill ở trong lớp Kinh Tế với mình, phải không ?

MIKE: That’s right. They ignore each other, they don’t feel comfortable when they happen to be in the same discussion group. I’m sure they didn’t expect to end up in the same class. In fact, there’s so much bad blood between their families.

Đúng đó. Hai anh ấy lờ nhau đi, họ không thấy thoải mái khi bất ngờ vào trong cùng nhóm thảo luận. Tôi chắc hắn họ không ngờ là lại vào cùng một lớp. Thật ra, giữa hai gia đình đó có nhiều “bad blood”.

MAI LAN: Bad blood! Tell me about this idiom and its meaning. This is new to me.

Bad blood ! Giải thích cho tôi về từ này và nghĩa của nó. Đối với tôi, đây là từ mới.

MIKE: “Bad” spelled B-A-D as opposite to “good”, “blood” B-L-O-O-D. There is much bad blood between the two families means there is unpleasant feelings, animosity between them. They hate each other.

“Bad” đánh vần là B-A-D, như trái nghĩa với “good” ; “blood” B-L-O-O-D. Có nhiều bad blood giữa hai gia đình đó, có nghĩa là họ có cảm giác khó chịu với nhau, oán ghét, ác cảm với nhau. Họ ghét nhau.

MAI LAN: That’s too bad! Both Tom and Bill are so nice, their parents, I’m sure, are decent people, too. Well, they live in the same city, have the same circles of friends. It must be quite awkward!

Thật là uổng quá. Tom và Bill cả hai đều dễ thương. Ba má họ tôi chắc cũng là người đàng hoàng. Ồ. Họ cùng sống trong một tỉnh, có bạn chung. Hơi phiền đấy nhỉ.

MIKE: I suppose so.

Tôi đoán chắc vậy.

MAI LAN: What caused this hatred between them? Personally, I don’t like to have ill feelings about anyone. When we harbor hatred, we ourselves are the first victims. The negative energy of ill-will destroys our happiness, our love of life. Don’t you agree?

Điều gì gây nên sự ác cảm giữa họ ? Riêng tôi, tôi không thích có ác cảm với bất cứ ai. Khi mình chứa chất sự ghen ghét thì chính mình là nạn nhân trước hết. Cái năng lượng tiêu cực của sự giận làm mất hạnh phúc, mất sự yêu đời của mình. Anh đồng ý không ?

MIKE: Let me answer your question about the cause of the “bad blood” between the Roberts and the Millers: ten years ago, these two families put in equal amounts of money to start a company which had gift items made in various countries to put up for sale here.

Để tôi trả lời câu hỏi của cô về nguyên do gây “bad blood” ác cảm giữa hai gia đình Roberts và Millers : 10 năm trước đây, hai gia đình này chung tiền bằng nhau để gây dựng một công ty làm các vật kỷ niệm ở các nước khác để bán tại đây.

MAI LAN: What a great idea! I’m sure it’s good business. So many tourists come here throughout the year and people living here like to buy special gifts, too. What kind of gifts did they make?

Ý kiến hay quá ! Tôi chắc chắn là dịch vụ đó tốt. Biết bao du khách đến đây quanh năm và người ở đây cũng muốn mua quà kỷ niệm đặc biệt ! Họ cho làm các loại quà gì thế ?

MIKE: T-shirts with logos and special sights of this area such as the Potomac River with cherry blossoms, the Washington Monument, Georgetown University, etc. Then mugs, pens, hats, key chains, paintings etc.

Áo lá có in logos và cảnh đặc biệt của vùng này như là sông Potomac với hoa anh đào, đài kỷ niệm tổng thống Washington, Đại Học Georgetown, vân vân… Rồi ly uống nước, bút viết, mũ, chùm chìa khóa, tranh vẽ, v.v…

MAI LAN: These are made in other countries because the labor is less expensive there, right?

Các kỷ vật này làm ở các nước khác vì nhân công rẻ hơn, phải không ?

MIKE: Yes. That’s right. And their company prospered for many years.

Đúng. Đúng vậy đó. Và công ty của họ phát đạt nhiều năm.

MAI LAN: Well. That sounds so good. They should have been happy working together. What went wrong?

Ồ. Nghe tốt quá. Đáng lẽ họ phải vui lắm khi làm việc cùng nhau. Cái gì gây lục đục ?

MIKE: One year, they divided the profits and one side accused the other of taking the lion’s share!

Một năm họ chia lời và bên này kết tội bên kia là lấy “the lion’s share”!

MAI LAN: The lion’s share? Lion L-I-O-N , share S-H-A-R-E. I guess that means the larger share, the bigger profit. The lion is the king of the jungle!

The lion’s share? Lion L-I-O-N , share S-H-A-R-E. Tôi đoán đó có nghĩa phần hơn, phần lời to hơn ! Lion, con sư tử, là vua trong rừng mà !

MIKE: You’re so right, Mai Lan. The Roberts accused the Millers of taking the lion’s share of the profits.

Cô đúng quá, Mai Lan. Gia đình Roberts kết tội gia đình Millers là lấy “lion’s share”, phần lớn hơn trong tiền lời.

MAI LAN: So, they dissolved the company?

Vậy rồi họ giải tán công ty ?

MIKE: Yes. Furthermore, they sued each other in court. The case is still pending. There is so much bad blood between them now.

Đúng. Hơn thế họ kiện nhau ra tòa còn đang đợi xử. Có nhiều “bad blood” ác cảm, giận ghét giữa hai gia đình đó.

MAI LAN: That’s regrettable. I wish they could settle this case privately and reestablish their friendship. It’s unproductive for both sides to keep on fighting. The lawyers’ fees will be a big loss for both.

Thật là đáng tiếc. Tôi ước gì họ thu xếp với nhau và tái lập tình bạn. Thực là không thuận lợi cho cả hai bên nếu kiện nhau hoài. Phí tổn trả luật sư là mất mát lớn cho cả hai.

MIKE: Yes. I also wish no one took the lion’s share and the profits were divided equally, so everyone would be pleased.

Đúng. Tôi mong là không ai đòi phần lớn hơn và phần lời chia đều, để cho tất cả được vui lòng.

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ: BAD BLOOD nghĩa là ÁC CẢM, GHÉT NHAU và LION’S SHARE nghĩa là PHẦN LỚN HƠN. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG