Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: A fortune teller, As you sow so will you reap


Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 34 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.

The two idioms we’re learning today are A FORTUNE TELLER and AS YOU SOW SO WILL YOU REAP.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là A FORTUNE TELLER và AS YOU SOW SO WILL YOU REAP.

please wait

No media source currently available

0:00 0:11:53 0:00
Tải xuống

Mai Lan has many relatives who cannot make decisions for themselves. From a minor issue such as the color of the clothes they wear on New Year’s Day to a major one such as buying a house, they have to ask for ideas from many people, some charging quite a sum of money. Mike finds this matter incomprehensible.

Mai Lan có nhiều bà con không tự quyết định được cho họ. Từ việc nhỏ như mặc quần áo màu gì trong ngày Tết đến việc lớn như mua nhà, họ đều phải hỏi ý kiến nhiều người, có khi người ta đòi giá khá đắt. Về vấn đề này, Mike không thể hiểu nổi.

MIKE: Mai Lan, I don’t understand why some people always rely on others for decisions they should make for themselves.

Mai Lan, tôi không hiểu tại sao một số người luôn luôn dựa vào người khác làm quyết định cho họ mà đáng lẽ họ phải làm lấy.

MAI LAN: What do you mean? Be specific, Mike.

Anh có ý gì ? Nói thật rõ ra, Mike.

MIKE: Your aunt Liên went to see a fortune teller to seek his advice on whether her daughter should marry Larry. How unreasonable! He doesn’t know anything about Larry.

Cô Liên của cô đi gặp người fortune teller để hỏi xem con gái của bà có nên lấy Larry làm chồng không.Thực là vô lý. Ông ta không biết gì về Larry.

MAI LAN: A fortune teller? What’s that?

A fortune teller? Là gì thế ?

MIKE: Oh, a fortune F-O-R-T-U-N-E teller T-E-L-L-E-R tells people’s future, may be past, too.

Ồ, ông ta nói về tương lai người ta, có thể là về quá khứ nữa.

MAI LAN: OK. I understand. Yes, aunt Liên is very superstitious. She knows Larry is a very kind and smart young man and he would be a good husband for her daughter, but she still has to check with a fortune teller. That’s really unnecessary.

OK. Tôi hiểu rồi. Đúng, cô Liên rất tin dị đoan. Cô biết Larry là người tử tế và thông minh, anh ta sẽ là người chồng tốt cho con gái cô , nhưng cô vẫn hỏi thầy bói. Điều đó thực là không cần thiết.

MIKE: Why didn’t you discourage her from doing that?

Sao cô không cản bà ta làm như thế ?

MAI LAN: Well, I told you she’s superstitious. Before she bought her house last year, she consulted one who makes divinations. What is he called?

À. Tôi nói với anh rồi. Cô tôi tin dị đoan lắm. Năm ngoái, trước khi mua nhà, bả đi hỏi người xem đất. Người đó gọi là gì hả anh ?

MIKE: A geomancer. Did she also check with a feng shui expert?

Thầy địa lý. Bả có đi hỏi người xem phong thủy không ?

MAI LAN: Oh, yes. She paid them pretty large amounts of money. No one could stop her.

Ồ, có chứ. Bả trả họ khá nhiều tiền. Không ai cản được bả.

MIKE: What did the geomancer say?

Người thầy địa lý nói gì ?

MAI LAN: He said that the house faced the correct direction for her, that she’d be very lucky living in it. The funny thing is right after moving in, she had an automobile accident and had to pay a rather heavy fine!

Ổng nói rằng cái nhà có hướng đúng cho bả, bả sẽ may mắn lắm khi sống trong nhà đó. Chuyện tức cười là vừa dọn vào là bả bị tai nạn xe hơi và phải trả tiền phạt khá nặng!

MIKE: And she was truly lucky because she didn’t get hurt, right?

Và bả may mắn thực vì không bị thương, đúng không?

MAI LAN: Of course the geomancer said so after the fact.

Dĩ nhiên là thầy địa lý nói như thế sau đó.

MIKE: Smart guy! He could manipulate all.

Khôn thật ! Ổng có thể lèo lái tất cả mọi người.

MAI LAN: Well, many people believe in geomancy.

Ồ, nhiều người tin tướng đất lắm.

MIKE: What about the feng shui expert? What did he say?

Còn thầy phong thủy thì sao ? Ổng nói gì ?

MAI LAN: He told her to plant a tree in the front yard, to completely close up a window in the back, to place her bed facing North, etc.

Ổng nói bả trồng một cây ở sân trước, đóng hẳn lại một cửa sổ ở phía sau, đặt giường ngủ đầu về hướng Bắc, v. v…

MIKE: Well. I believe there is harmony in the environment, between us and the environment, but who is to know all this with certainty? The ones who charge a big sum of money? I’d better go into this business and get rich fast.

Ồ. Tôi tin rằng có sự hòa hợp trong môi trường và giữa người với môi trường. Nhưng ai là người biết chắc chắn ? Mấy người đòi nhiều tiền đó hả ? Chắc tôi phải vào nghề này và làm giàu thật nhanh.

MAI LAN: There is a 50-50 chance you will say the right thing!

Có 50 phần trăm anh sẽ nói trúng !

MIKE: Yeah! And 50 per cent pure guesses, right? Back to the subject of Larry, what did the fortune teller say?

Đúng và 50 phần trăm chỉ là đoán chừng, đúng không ? Trở lại chuyện Larry. Thầy bói nói gì ?

MAI LAN: Luckily , he said Larry and my cousin will be a good match. They’ll be happy and will have many children.

Thực may ổng nói Larry và cô em họ tôi sẽ là một cặp đẹp đôi. Họ sẽ hạnh phúc và sẽ có đông con.

MIKE: I’m not a fortune teller but I’d say the same. Both of them are so bright and well-educated. I wish them the best. You know what? This is what really works, no need to consult a fortune teller, a geomancer or a feng shui expert : AS YOU SOW S-O-W SO WILL YOU REAP R-E-A-P.

Tôi không phải là thầy bói nhưng tôi cũng nói như vậy. Cả hai người đều thông minh và học thức cao. Tôi chúc họ điều tốt lành nhất. Cô biết không ? Không cần hỏi thầy bói, thầy địa lý hay thầy phong thủy, điều này bao giờ cũng đúng : AS YOU SOW S-O-W SO WILL YOU REAP R-E-A-P..

MAI LAN: AS YOU SOW SO WILL YOU REAP? That is you receive what you create? If your actions are beneficial, the results will be good for you?

Anh trồng gì thì hái nấy? Gieo gió thì gặt bão? Nếu anh làm những hành động tốt thì kết quả tốt sẽ tới với anh?

MIKE: Exactly. If we think, speak, act kindly, most likely your kindness will be returned and everyone involved will be happy. That is good luck right there.

Đúng như vậy. Nếu mình suy nghĩ, nói, làm tử tế, thường thường người ta cũng tử tế lại và ai nấy đều vui vẻ. Đấy là may mắn ngay đó.

MAI LAN: Well. That’s generally true. But sometimes that doesn’t work. I’m always nice with Helen, but she’s been mean to me many times.

Ồ, phần lớn đúng như vậy. Nhưng đôi khi không. Tôi luôn luôn dễ thương với Helen mà cô ta lại khó chịu với tôi nhiều lần.

MIKE: That’s her problem, not yours. So be happy.

Đó là vấn đề của cô ấy, không phải vấn đề của cô. Vậy cứ vui đi.

MAI LAN: I believe in a fortune teller who, many years ago, told me I would have a friend who treats me very well and gives me a great deal of moral support.

Tôi tin một thầy bói, nhiều năm trước ông ta nói tôi sẽ có một người bạn rất tốt với tôi và sẽ giúp đỡ tinh thần tôi nhiều lắm.

MIKE: That’s me! That’s me! Ah! He’s a good fortune teller! I believe him!

Tôi đó ! Tôi đó ! A ! Đó là một thầy bói giỏi ! Tôi tin anh này !

MAI LAN: Then you believe in fortune telling. You are buying a car. I’ll check with a fortune teller to see which color is the best for you, OK?

Vậy là anh tin bói toán. Anh sắp mua xe hơi. Tôi sẽ hỏi một thầy bói xem màu gì tốt nhất cho anh, OK ?

MIKE: Stop it Mai Lan, please. We’ll go to a few car dealers to see and make the decision ourselves. Agree, Mai Lan?

Làm ơn ngừng lại, Mai Lan. Mình sẽ đi tới vài hãng bán xe để xem và chính mình quyết định cho mình. Đồng ý chứ, Mai Lan ?

MAI LAN: OK, boss!

Thưa xếp, vâng !

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : FORTUNE TELLER nghĩa là THẦY BÓI và AS YOU SOW SO WILL YOU REAP nghĩa là GIEO GIÓ GẶT BÃO. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG