Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: A chip off the old block / The apple doesn't fall far from the tree


Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 36 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.

The two idioms we’re learning today are A CHIP OFF THE OLD BLOCK and THE APPLE DOESN’T FALL FAR FROM THE TREE.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là A CHIP OFF THE OLD BLOCK và THE APPLE DOESN’T FALL FAR FROM THE TREE.

please wait

No media source currently available

0:00 0:09:42 0:00
Tải xuống

Mai Lan and Mike have just left the swimming pool. They spent nearly two hours there. Mike swam 40 laps without break each time he went to the pool. He felt really invigorating and more and more energetic. Mai Lan, on the other hand, could barely hold herself afloat! But she’s improving everyday because she’s taking swimming lessons with a professional teacher. She never misses a class and practices patiently.

Mai Lan và Mike vừa mới rời hồ bơi. Họ ở đó gần 2 giờ. Mỗi khi xuống hồ, Mike bơi 40 vòng không nghỉ. Anh thấy thực sự khỏe và thêm hăng hái. Trái lại, Mai Lan chỉ có thể giữ cho nổi trên nước. Nhưng cô tiến triển hàng ngày vì cô đang học bơi với một thầy chuyên nghiệp. Cô không bỏ một lớp nào và tập rất kiên trì.

MAI LAN: Mike, you’re such a swimmer! Don’t you think you can try out for the Olympic team someday?

Mike, anh bơi giỏi quá. Anh có nghĩ là anh có thể một ngày nào đó thi vào đội tuyển Olympic (Thế vận) không ?

MIKE: Thank you for the compliment. You’re overestimating my capacity! I can swim to keep myself healthy, but making the Olympic team? No way!

Cám ơn cô khen tôi. Cô quá khen khả năng của tôi đó! Tôi có thể bơi cho khỏe mạnh, nhưng được vào đội bơi Thế vận ? Không bao giờ !

MAI LAN: You know what, Mike. You have a lot of talents: you’re good at swimming, math, analytical thinking, social skills, you’re good-looking and courteous to all. Seriously. And yet you’re always humble. Your father’s a successful lawyer with so many special skills and he’s really humble too. You’re a chip off the old block!

Anh biết không, Mike. Anh có nhiều tài lắm : anh bơi giỏi, giỏi toán, có trí phân tích, có tài giao tế, anh cũng đẹp trai lại lịch sự với tất cả. Thế mà lúc nào anh cũng khiêm nhường. Thật đó. Ba anh là một luât sư thành công, có nhiều tài mà cũng khiêm nhường lắm. Đúng là cha nào con nấy.

MIKE: Wow, Mai Lan! I’m impressed with your oratory skill and your ability in English! You know a new idiom: a chip off the old block!

Ồ, Mai lan. Tôi phục tài thuyết phục và khả năng Anh ngữ của cô. Cô biết một thành ngữ mới : a chip off the old block !

MAI LAN: Mike, you keep learning in many areas. I’m only trying to keep up with you. I found this idiom while reading the news and understand what it means now. You’re a chip C.H.I.P off O.F.F the old block B.L.O.C.K, means you’re just like your father or mother.

Mike, anh luôn luôn học hỏi về nhiều phương diện, tôi chỉ cố gắng theo chân anh thôi. Tôi thấy từ này trong khi đọc một bản tin và hiểu nghĩa. Anh là a chip C.H.I.P off O.F.F the old block B.L.O.C.K có nghĩa là anh giống như ba hoặc má anh.

MIKE: True. Just like a small piece cut out from a big piece of wood or stone.

Đúng đó. Như một miếng nhỏ cắt ra từ một mảng gỗ hoặc đá to.

MAI LAN: This is an idiom which is easy to understand. Idioms are a special component of a language. When we know them, we can speak the language like a mother tongue. I really want to be able to speak English like a native speaker.

Đây là một thành ngữ dễ hiểu. Thành ngữ là một phần đặc biệt trong một ngôn ngữ. Khi ta biết thành ngữ thì ta có thể nói ngôn ngữ đó như người bản xứ. Tôi thực sự muốn có thể nói tiếng Anh như người sinh ra ở đây.

MIKE: You’re doing very well, Mai Lan. I can tell you another idiom which means the same as “a chip off the old block”. That is “the apple doesn’t fall far from the tree”. When an apple falls from the tree, it ends up close to it. You know its regular meaning, but as an idiom “the apple doesn’t fall far from the tree” means one is just like one’s parents!

Cô tiến bộ lắm Mai Lan. Tôi có thể nói với cô một thành ngữ khác cũng có nghĩa như “a chip off the old block”. Đó là “the apple doesn’t fall far from the tree”. Khi một quả táo rơi từ cây táo xuống thì chỉ ở gần đó thôi. Cô biết nghĩa đen của câu này, nhưng dùng như thành ngữ thì “the apple doesn’t fall far from the tree” có nghĩa là “giống bố mẹ”

MAI LAN: So, I learned another idiom today. Thanks, Mike.

Vậy là hôm nay tôi biết thêm một thành ngữ nữa. Cám ơn Mike.

MIKE: Mai Lan, you have a well-appreciated quality: patience. You take time to learn the subjects at the college, you treat people with respect, you keep house, you do everything with such calmness, no loud words, no anger. You’re really very patient. Your mother is exactly the same. I can surely say this about you :“the apple doesn’t fall far from the tree”!

Mai Lan, cô có một cá tánh người ta ưa thích: kiên nhẫn. Cô chịu khó để thời gian tìm hiểu các môn học tại đại học, cô tôn trọng mọi người, cô dọn dẹp nhà cửa, làm gì cô cũng điềm tĩnh, không to tiếng, không giận dữ. Cô thực sự thật kiên nhẫn. Mẹ cô cũng như vậy. Tôi chắc chắn có thể nói về cô : “the apple doesn’t fall far from the tree”!

MAI LAN: Come on, Mike. I hope I am patient as you said! I think you’re just too good to me.

Thôi đi, Mike. Tôi hy vọng là tôi thực sự kiên nhẫn như anh nói. Tôi nghĩ là anh quá tử tế với tôi đấy.

MIKE: Oh. One more example of the two idioms we talk about today: you are good-looking, just like your mother, who is still a beauty at her age now! “A chip off the old block”, “The apple doesn’t fall far from the tree”!

Ồ. Có một thí dụ nữa về hai thành ngữ ta vừa nói tới. Cô xinh xắn, giống như má cô, tới tuổi này bà vẫn đẹp ! “Mẹ nào con nấy” !

MAI LAN: Great ! We’re like our parents in positive ways! Thank God! But remember we should try to be even more humble and patient. These qualities really help us to be more relaxed and happier. And we should stop joking about our virtues!

May quá ! chúng ta giống ba má về những tính tốt. Cám ơn Trời. Nhưng mà chúng ta phải khiêm nhường và nhẫn nại hơn nữa. Những đức tính này giúp ta sống nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn đó ! Và ta cũng đừng đùa rỡn về những đức hạnh của mình !

MIKE: Thank you, ethics teacher!

Cám ơn cô giáo môn học đạo đức

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : A CHIP OFF THE OLD BLOCK nghĩa là CHA NÀO CON NẤY và THE APPLE DOESN’T FALL FAR FROM THE TREE nghĩa cũng như vậy. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG