Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: A chatterbox, As quiet as a mouse


Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 33 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.

The two idioms we’re learning today are A CHATTERBOX and AS QUIET AS A MOUSE.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là A CHATTERBOX và AS QUIET AS A MOUSE.

please wait

No media source currently available

0:00 0:09:55 0:00
Đường dẫn trực tiếp

Mai Lan had many friends previously. In the past few years, several have moved away, either because they went where they could find jobs or where the cost of living is lower than in the Washington D.C. area. Among her friends now, Mai Lan often sees Jill and Jane; they are in many of the classes Mai Lan is taking.

Trước kia Mai Lan có nhiều bạn. Nhưng mấy năm vừa rồi nhiều người dọn đi xa, có thể vì họ dọn đi để kiếm việc làm, hoặc là vì nơi họ dọn đi có giá sinh hoạt thấp hơn tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Trong nhóm bạn bây giờ, Mai Lan hay gặp Jill và Jane, hai cô này cùng học trong nhiều lớp với Mai Lan.

MAI LAN: Mike, this semester I have some new friends. Actually, they are my classmates, but as I get to know them, I like them more and more.

Mike, khóa học này tôi có nhiều bạn mới. Thực ra họ là người học cùng lớp, nhưng khi biết họ thêm thì tôi quí họ nhiều hơn.

MIKE: That’s good, Mai Lan. We need friends, especially if we get along well with them.

Tốt lắm, Mai Lan. Chúng ta cần có bạn, đặc biệt là nếu ta hòa hợp với họ.

MAI LAN: These are two sisters, Jill and Jane. They’re both smart and hard-working. When there’s a difficult math problem, we often work it out together. I learn a lot from them.

Đây là hai chị em, Jill và Jane. Cả hai đều thông minh và chăm chỉ. Khi có bài toán khó, tụi tôi cùng làm với nhau. Tôi học ở hai bạn này nhiều lắm.

MIKE: How nice. Let’s get together with them sometimes. We can treat them to dinner, too.

Được quá. Vậy khi nào đó mình họp lại với họ nhé. Mình có thể mời họ đi ăn cùng nữa.

MAI LAN: They’re alike in many ways, but so different, too.

Hai bạn đó giống nhau nhiều phương diện, nhưng cũng khác nhau lắm.

MIKE: Really? They’re brainy and diligent as you said, how different are they?

Thế à? Các cô ấy thông minh và chăm chỉ như cô nói, còn khác nhau thế nào?

MAI LAN: Jill talks too much all the time. She asks questions, she answers them; it must be difficult for her to stop talking.

Jill nói nhiều lắm. Cô ấy hỏi câu hỏi và trả lời luôn, chắc là đối với cô ấy khó mà ngừng nói.

MIKE: Then she is a chatterbox! Chatter C-H-A-T-T-E-R box B-O-X, a chatterbox is a person like Jill, he/she talks a lot. He/she may not cause any harm, but talks continuously.

Vậy thì cô ta là một chatterbox. Chatter C-H-A-T-T-E-R box B-O-X, a chatterbox là một người nói nhiều như Jill, có thể là không gây tai hại cho ai, nhưng nói liên miên, nói như máy.

MAI LAN: Do you want me to be a chatterbox?

Anh có muốn tôi là một chatterbox không ?

MIKE: Well. Let me think. Maybe not. I’d rather have some quiet moments during the day.

À, để tôi nghĩ xem. Có lẽ không. Tôi muốn có những lúc yên lặng trong ngày.

MAI LAN: What if Jill’s boyfriend thinks the same way you do? I wonder if she realizes that she talks too much.

Nếu bạn trai của Jill cũng nghĩ như anh thì ra sao nhỉ ? Tôi không biết Jill có nhận ra là cô ta nói nhiều quá không.

MIKE: Maybe someone will tell her that some day. But it’s a habit which is difficult to break..

Có thể một ngày nào đó có người sẽ nói cho Jill biết. Nhưng đó là một thói quen khó đổi.

MAI LAN: a good thing about Jill is that she talks much, but she doesn’t bad-mouth other people or bother them. As you have said, she’s the harmless type.

Một điều tốt về Jill là cô ta nói nhiều nhưng không nói xấu người khác hoặc làm phiền họ. Như anh nói, cô ta thuộc loại vô hại.

MIKE: How is she different from her sister Jane? Is Jane as quiet as a mouse?

Cô ấy khác cô em Jane như thế nào ? Jane thì lại “quiet as a mouse” hả?

MAI LAN: Did you say “as quiet as a mouse”?

Anh nói “as quiet as a mouse”?

MIKE: Yes. As quiet Q-U-I-E-T as a mouse M-O-U-S-E.

Đúng. As quiet Q-U-I-E-T as a mouse M-O-U-S-E. Yên lặng như một con chuột.

MAI LAN: I didn’t know mice are quiet. It’s possible they’re not quiet , but we just don’t hear them.

Tôi không biết là chuột lặng im. Có thể là chúng không im, nhưng ta không nghe được tụi nó.

MIKE: You may be right. But that’s the expression people use to describe those who don’t talk much.

Cô có thể đúng. Nhưng đó là thành ngữ người ta dùng để tả những người không nói nhiều.

MAI LAN: Then Jill’s sister, Jane, is as quiet as a mouse, she talks only when being asked.

Vậy thì Jane, em của Jill, thì “as quiet as a mouse”, “im như hến”, cô ta chỉ nói khi bị hỏi tới.

MIKE: Can you tell me about a specific situation involving these girls?

Cô có thể kể cho tôi nghe một trường hợp về hai cô này không ?

MAI LAN: Once we were reviewing a history lesson. I mentioned an issue with President Clinton, Jill talked and talked, while Jane sat there, thinking, I assume, without saying a word until I involved her in the discussion.

Một lần, chúng tôi ôn lại một bài học sử. Tôi nêu ra một vấn đề về tổng thống Clinton. Jill nói hoài trong khi đó Jane ngồi đó, suy nghĩ, tôi đoán vậy, không nói một lời cho đến khi tôi lôi cô ta vào cuộc bàn cãi.

MIKE: Interesting! Two girls from the same family, one’s a chatterbox, the other’s as quiet as a mouse.

Hay thật ! Hai cô con gái trong một gia đình, người thì nói như máy, người thì im như hến.

MAI LAN: Well, that may not be bad. The talkative one can have her way, and the quiet one too. She can be quiet and listen to the other. They would be a good pair.

Ồ, có thể đó không phải là dở. Người hay nói được việc như ý mình, người im lìm cũng thế, người im thì nghe người nói. Họ là một đôi hợp nhau !

MIKE: Well, that may not be the case. Talking too much may bother others, being too quiet may bore them. Anything that goes to extreme is not advisable.

Ồ, có thể là không như thế. Nói nhiều quá có thể làm người khác bực mình. Im lìm quá có thể làm người ta chán.Bất cứ cái gì thái quá đều không tốt.

MAI LAN: So true, Mike. Let’s take the middle way.

Đúng quá, Mike. Ta lấy trung đạo nhé.

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : A CHATTERBOX nghĩa là NGƯỜI NÓI NHƯ MÁY và AS QUIET AS A MOUSE nghĩa là IM NHƯ HẾN. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gập lại quí vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG