Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: throw someone under the bus/your guess is as good as mine


POPULAR AMERICAN IDIOMS # 99

Thành ngữ Mỹ thông dụng: throw someone under the bus/your guess is as good as mine

Thành ngữ Mỹ thông dụng: throw someone under the bus/your guess is as good as mine
please wait

No media source currently available

0:00 0:09:56 0:00
Tải xuống

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 99 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách.

The idioms that we are going to learn today are THROW SOMEONE UNDER THE BUS and YOUR GUESS IS AS GOOD AS MINE.

Hai từ mà chúng ta học hôm nay là THROW SOMEONE UNDER THE BUS và YOUR GUESS IS AS GOOD AS MINE.

What are the qualities one expects from a friend? We often ask: under-standing, forgiveness, loyalty and more...? Some people do have a high degree of these virtues, some lack a serious sense of them. So, some friendships last for years, some don’t.

Ta mong mỏi những đức tính gì ở một người bạn? Chúng ta thường hỏi: sự cảm thông, sự tha thứ, sự trung thành và nhiều hơn...? Nhiều người có những đức tính này ở trình độ cao, nhiều người khác không có. Vì vậy có tình bạn kéo dài nhiều năm, có tình bạn thất bại.

MAI LAN: Mike, you know that I have some really good friends: Leanne, Mary, Shirley... I think I’m pretty close to all of them. But Leanne and Mary are particularly chummy.

Mike, anh biết là tôi có vài bạn quí : Leanne, Mary, Shirley... Tôi nghĩ là tôi khá thân với tất cả, nhưng Leanne và Mary đặc biệt thân nhau.

MIKE: We all need good friends. Like you and me. We have so much fun together. We share our difficulties and our pleasures. That’s truly good for both of us.

Tất cả chúng ta cần có bạn tốt, như cô và tôi. Chúng ta cùng vui với nhau. Chúng ta chia sẻ những khó khăn cũng như những niềm vui. Thật là tốt cho cả hai đứa mình.

MAI LAN: No doubt about it! We’re quite lucky we get along well.

Chắc chắn là thế! Mình may là hợp nhau.

MIKE: You and your friends get along well, too. You all often see each other, get together for studies and parties. Such a good group!

Cô và các bạn cô cũng hợp nhau. Các cô gập nhau luôn, cùng đi học, đi tiệc. Thật là nhóm bạn tốt.

MAI LAN: Well, yes and no!

À, đúng mà cũng không.

MIKE: What are you talking about? What’s going on?

Cô nói gì vậy? Việc gì xảy ra thế?

MAI LAN: It’s truly regrettable. Leanne and Mary are having some issues. They used to be best of friends; this is sad!

Thật là đáng tiếc. Leanne và Mary đang có vấn đề. Họ từng là bạn thân nhất. Thật là buồn.

MIKE: Leanne and Mary don’t get along anymore? I don’t expect that, ever.

Leanne và Mary không hòa thuận nữa à? Tôi không bao giờ ngờ được.

MAI LAN: Neither do I. Last week, Leanne made the highest score in a Statistics test. Leanne is normally pretty weak in this subject.

Tôi cũng không ngờ được. Tuần trước, Leanne được điểm cao nhất về một bài thi Thống kê. Thường thường Leanne khá yếu về môn này.

MIKE: So what? She must have studied really hard and had some good luck, too.

Vậy thì sao? Cô ta chắc là học rất kỹ và cũng may mắn nên được như vậy.

MAI LAN: That sounds good. But Mary didn’t think so. She told some other friends that she questioned Leanne’s success.

Nghe đúng lắm. Nhưng Mary không nghĩ nghư vậy. Cô ta nói với vài người bạn là cô đánh dấu hỏi về sự thành công này của Leanne.

MIKE: What? What’s in her mind? Did she doubt Leanne’s integrity?

Cái gì? Cô ta nghĩ gì? Cô nghi ngờ sự lương thiện của Leanne à?

MAI LAN: I’m afraid so. When I heard about this, I was totally shocked.

Tôi e là như vậy. Khi tôi nghe chuyện, tôi thật bàng hoàng.

MIKE: I can’t believe this. How can she throw her best friend under the bus like that?

Tôi không thể tin nổi chuyện này. Làm sao mà cô ta có thể “throw her best friend under the bus” như thế?

MAI LAN: “Throw her friend under the bus”?

“Throw her friend under the bus”?

MIKE: Yes. Throw T-H-R-O-W someone S-O-M-E-O-N-E under U-N-D-E-R the bus B-U-S means betray that person or do something harmful to a friend or an ally in order to gain advantage for yourself.

Đó. Throw T-H-R-O-W someone S-O-M-E-O-N-E under U-N-D-E-R the bus
B-U-S có nghĩa là phản bội, gây tai hại cho người bạn để được lợi cho mình

MAI LAN: Mary did throw Leanne under the bus! Even though Mary’s regularly the best in that class, anyone else can do better.

Mary thực sự là đã "throw Leanne under the bus", phản bạn. Mặc dầu Mary thường hay được điểm cao nhất lớp, nhưng một người nào khác có thể làm được hơn.

MIKE: Of course. We should not think we’re always on top of the world.

Dĩ nhiên là thế . Mình không bao giờ nên nghĩ mình là luôn luôn nhất thế giới.

MAI LAN: I’m sad to say it’s not nice to throw a friend under the bus, literally that does mean causing a lot of harm.

Tôi rất buồn mà nói, hại bạn là không tốt, "ném bạn vào gầm xe buýt " là gây tai hại rất nhiều.

MIKE: And Mary didn’t get a higher score as the result. She only lost a good friend.

Và Mary cũng không vì vậy mà được điểm cao hơn. Cô chỉ mất một người bạn tốt thôi.

MAI LAN: I wonder why Mary behaved like that. Was she envious? I hope not.

Tôi phân vân tại sao Mary cư xử như vậy. Vì ghen tị à? Tôi hy vọng không phải thế!

MIKE: I’m so sorry about the whole story. All those girls are decent, generally sweet and thoughtful.

Tôi rất tiếc chuyện xảy ra như thế. Các cô ấy đều đàng hoàng, thường thì rất nhẹ nhàng và chín chắn.

MAI LAN: I always try to remember: envy is the root of so much trouble. I should think more about improving myself and avoid comparing with others.

Tôi thường cố gắng ghi nhớ: sự ghen tị là gốc rễ của nhiều vấn đề, tôi nghĩ phải làm sao cho mình tiến hơn và tránh so sánh với người khác.

MIKE: And watch what you say. Words can strongly help or hurt. We’d better not hurt people.

Và để ý đến lời mình nói. Lời nói có thể giúp hoặc hại người rất nhiều. Ta không nên gây tai hại cho ai.

MAI LAN: Why do you think Mary sacrificed her friendship with Leanne? I can’t see any benefit to that.

Anh nghĩ tại sao Mary lại hy sinh tình bạn với Leanne như thế? Tôi thấy đâu có lợi lạc gì?

MIKE: Well, don’t ask me. Your guess is as good as mine!

Đừng hỏi tôi. "Your guess is as good as mine".

MAI LAN: What do you mean, Mike?

Anh muốn nói gì, Mike?

MIKE: Your Y-O-U-R guess G-U-E-S-S is as good G-O-O-D as mine M-I-N-E means I know as little about something as you know. It’s the way to say you do not know or understand.

“Your Y-O-U-R guess G-U-E-S-S is as good G-O-O-D as mine M-I-N-E” có nghĩa là tôi cũng biết ít như cô. Đó là cách nói ta không biết, không hiểu!

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : THROW SOMEONE UNDER THE BUS nghĩa là LÀM HẠI MỘT NGƯỜI, và YOUR GUESS IS AS GOOD AS MINE nghĩa là TÔI CŨNG BIẾT ÍT NHƯ BẠN. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG