Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: put one’s foot in one’s mouth/the end of the world


Popular American Idioms # 86

Thành ngữ Mỹ thông dụng: put one’s foot in one’s mouth/the end of the world

Thành ngữ Mỹ thông dụng: put one’s foot in one’s mouth/the end of the world
please wait

No media source currently available

0:00 0:11:14 0:00
Tải xuống

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 86 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách.

The two idioms we’re learning today are PUT ONE’S FOOT IN ONE’S MOUTH and THE END OF THE WORLD.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là PUT ONE’S FOOT IN ONE’S MOUTH và THE END OF THE WORLD.

Mike’s cousin Johnny is a smart young man but not a tactful one. He has just obtained his Bachelor’s Degree in Computer Engineering and is debating whether going on a Master’s Degree program or taking a job. He has had two job interviews but has not heard about a job offer.

Em họ của Mike, Johnny, là một người rất lanh nhưng không khéo léo. Anh ta vừa đạt bằng cấp cử nhân về môn kỹ sư điện toán và đang tính hoặc học lên chương trình Thạc sĩ hoặc đi làm. Anh đã dự hai lần phỏng vấn xin việc nhưng chưa biết có được việc làm không.

MAI LAN: I’m so happy for Johnny. He’s got his degree. He’ll be happy either way, continuing his studies or working at his job.

Tôi rất mừng cho Johnny. Anh ta đã có bằng cấp. Dù học tiếp hay đi làm, anh cũng vẫn sẽ vui.

MIKE: I think so, too. He’s in cloud nine right now.

Tôi cũng nghĩ vậy. Anh ta đang sướng như đi trên mây!

MAI LAN: Well. He deserves it. Four years of hard study! One phase of his life! I wish him luck.

Ồ. Anh ta xứng đáng được như vậy. Bốn năm học thật mệt, một bước trong cuộc đời. Tôi chúc mừng cho ảnh.

MIKE: Johnny’s quite smart. He did well in his studies but he’s quite tactless.

Johnny khá thông minh, anh học khá giỏi, nhưng vụng về lắm.

MAI LAN: What made you think so?

Tại sao anh nghĩ như vậy?

MIKE: Well, our relatives complain that he often hurts their feelings.

Ồ. Họ hàng phàn nàn là anh hay làm mất lòng họ.

MAI LAN: Yea. I have an impression they don’t really appreciate him, they are not close to him, but I don’t think he is mean.

À. Tôi có cảm tưởng bà con không quí anh ta, không thân cận với anh, nhưng tôi không nghĩ anh xấu bụng.

MIKE: You’re right. He’s not mean-spirited but, as I said, just tactless.

Cô nói đúng. Anh ta không xấu bụng nhưng như tôi nói, anh ta vụng về lắm.

MAI LAN: Really? Last Saturday, he was at uncle Larry’s birthday party and everyone seemed to be OK with him.

Thực à? Nhưng thứ bảy trước, anh ta đến dự tiệc sinh nhật chú Larry và ai cũng có vẻ hòa hoãn với anh.

MIKE: Mai Lan, you didn’t hear about the incident?

Mai Lan, cô không nghe về việc có chuyện à?

MAI LAN: No. What happened?

Không. Có chuyện gì thế?

MIKE: Uncle Larry said his friend just bought an expensive sports car and he wanted to buy the same.

Chú Larry nói bạn chú mới mua một cái xe đua và chú cũng muốn mua như thế.

MAI LAN: So? What’s the matter with that?

Vậy hả? Thế thì đã làm sao?

MIKE: Except that Johnny didn’t hear about Uncle Larry wanting the same, he blurted out “That old man bought a sports car, that’s stupid, purely stupid”!

Chỉ có là Johnny không nghe thấy là chú Larry cũng muốn như vậy, anh ta la lên "ông già đó mua xe đua, thật là ngu, đại ngu".

MAI LAN: Let me tell you a new idiom I recently learned “he put his foot in his mouth”.

Để tôi nói với anh một thành ngữ mới tôi vừa học được: "he put his foot in his mouth".

MIKE: Wow! Mai Lan, you’re good. That’s right. He put P-U-T his foot F-O-O-T in his mouth M-O-U-T-H. That means he said something foolish, something embarrassing!

Ố ! Mai Lan, cô giỏi quá! Đúng đó. He put P-U-T his foot F-O-O-T in his mouth M-O-U-T-H có nghĩa là anh ta nói một câu dại dột, câu gây sự khó chịu.

MAI LAN: I remember this idiom because it sounds funny. He put his foot in his mouth. That’s awkward!

Tôi nhớ thành ngữ này vì nghe nó tức cười quá. "Nó cho chân vào mồm"! Đó thực là chuyện vụng về tức cười.

MIKE: Yeah. That’s really funny! Back to Johnny’s situation. He found out that he had put his foot in his mouth and vehemently apologized to Uncle Larry.

Đó. Tức cười thật. Trở lại chuyện Johnny. Anh ta thấy là nói vụng quá và thật tình xin lỗi chú Larry.

MAI LAN: That’s nice. So all’s well now, right?

Vậy là dễ thương đó. Mọi sự êm đẹp rồi, phải không?

MIKE: No, no. Uncle Larry was so upset, he said he’d never want to see Johnny again.

Không, không. Chú Larry giận lắm. Chú nói sẽ không bao giờ muốn gặp lại Johnny nữa.

MAI LAN: That’s serious. I hope you can talk to Uncle Larry so he can forgive Johnny.

Khá trầm trọng đó nhé! Hy vọng anh có thể nói chú Larry tha lỗi cho Johnny.

MIKE: It’s a bit hard because after all, Uncle Larry’s the one who paid for Johnny’s tuition all these four years.

Hơi khó đấy vì chú Larry là người trả tiền học cho Johnny trong bốn năm.

MAI LAN: Oh! Oh! No wonder he was upset. He’d never expect Johnny to treat a benefactor so rudely.

Ố ồ. Hèn gì ông không giận. Ông không bao giờ ngờ Johnny lại đối xử với ân nhân mình một cách thô lỗ như vậy.

MIKE: Poor Johnny. He didn’t mean to be rude to Uncle Larry. He was only talking about Uncle Larry’s friend.

Tội nghiệp Johnny. Anh ta không có ý hỗn láo với chú Larry. Anh ta chỉ nói về bạn của chú Larry thôi.

MAI LAN: By saying stupid, he thought it was a waste of money to buy a very expensive car and it was dangerous for an older man to drive such a car.

Khi nói "ngu quá" anh ta chỉ nghĩ là mua xe đắt tiền là phí phạm và người già lái xe đua là nguy hiểm

MIKE: I agree. So now Johnny feels terribly bad. He begs me to help him make peace with Uncle Larry.

Tôi đồng ý. Bây giờ Johnny cảm thấy thật là tội lỗi. Anh ta năn nỉ tôi giúp anh làm lành với chú Larry.

MAI LAN: Do try, Mike.

Cố đi, Mike.

MIKE: I will. But it’s not easy. Johnny put his foot in his mouth in a very serious way.

Tôi sẽ cố. Nhưng không dễ. Johnny nói hố nặng quá.

MAI LAN: Has he tried to see Uncle Larry in person to apologize?

Anh ta có cố gập chính chú Larry để xin lỗi chưa?

MIKE: He has, to no avail. He feels really guilty!

Rồi, nhưng không có kết quả. Anh ta cảm thấy tội lỗi lắm.

MAI LAN: Maybe he’ll learn to watch his words from now on!

Có thể là lần này anh học được bài học từ nay giữ gìn lời nói cho cẩn thận!

MIKE: Yea. I feel sorry for him because he’s really miserable. So I told him it’s not the end of the world and he should keep trying to seek Uncle Larry’s forgiveness.

Tôi tội nghiệp cho Johnny vì anh có vẻ khổ sở lắm. Nên tôi bảo chuyện đó không phải là "the end of the world" và anh cần tiếp tục xin lỗi chú Larry.

MAI LAN: “The end of the world”?

“The end of the world”?

MIKE: “That’s not the end E-N-D of the world W-O-R-L-D” means something not really important.

Đó không phải là "the end of the world" có nghĩa là không phải chuyện trời sập.

MAI LAN: True. Johnny put his foot in his mouth and hurt Uncle Larry’s feelings. He feels so miserable and you are sorry for him.

Đúng. Johnny nói vụng, làm buồn lòng chú Larry. Anh ta cảm thấy khổ sở và anh tội nghiệp anh ta.

MIKE: Yes. I hope this is not the end of the world and all will be OK.

Đúng. Tôi hy vọng đây không phải là chuyện trời sập và mọi sự sẽ đâu vào đó.

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : PUT ONE’S FOOT IN ONE’S MOUTH nghĩa là ĂN NÓI VỤNG VỀ và THE END OF THE WORLD nghĩa là CHUYỆN TRỜI SẬP. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG