Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: hot air/speak volumes


POPULAR AMERICAN IDIOMS # 97

Thành ngữ Mỹ thông dụng: hot air/speak volumes

Thành ngữ Mỹ thông dụng: hot air/speak volumes
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:10 0:00
Tải xuống

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 97 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách.

The idioms that we are going to learn today are HOT AIR and SPEAK VOLUMES.

Hai từ mà chúng ta học hôm nay là HOT AIR và SPEAK VOLUMES.

The bank Mike is working for holds a staff meeting every Monday. In the last meeting Tom Linbert, a new employee, told the group that he had met the CEO (Chief Executive Officer) of Reliance Sporting Goods Company. Tom said that for two hours, he learned so much from the CEO, he believed he could bring much change and so much profit for the bank.

Tại nhà ngân hàng, nơi Mike làm việc, có buổi họp nhân viên mỗi sáng thứ hai. Trong buổi họp tuần trước, Tom Linbert, một nhân viên mới nói là anh ta đã gặp chủ tịch Công ty Dụng cụ Thể dục. Anh nói rằng trong hai giờ, anh ta đã học hỏi rất nhiều với ông chủ tịch. Anh tin rằng anh sẽ có thể mang lại nhiều đổi thay và nhiều lợi nhuận cho nhà ngân hàng.

MIKE: Mai Lan, our last meeting at the bank was interesting. It lasted longer than usual and it was rather boisterous.

Mai Lan, buổi họp nhân viên ở nhà ngân hàng trong tuần trước khá hào hứng. Buổi họp kéo dài hơn thường lệ và náo động hơn.

MAI LAN: What was going on? Was it positive or negative? I want to hear about it.

Vậy à, sao thế? Như vậy là buổi họp vui hay dở? Tôi muốn nghe đây.

MIKE: There’s a new employee. His name’s Tom Linbert, quite a character!

Có một nhân viên mới tên là Tom Linbert, một người khá đặc biệt.

MAI LAN: In what way is he a character? Is he fun-loving, is he short-tempered or what?

Anh ta đặc biệt như thế nào? Vui đùa, dễ cáu gắt, hay là sao?

MIKE: Well. He’s generally quite nice, laughing, talking all the time. But lately, he seems to go overboard in many ways.

À. Nói chung anh ta khá dễ thương, hay cười nói. Nhưng hồi sau này anh ta hơi đi quá đà.

MAI LAN: As a new employee, he should observe, listen and learn rather than talk, talk, talk.

Là một nhân viên mới, anh cần tìm hiểu, nghe và học hỏi hơn là nói, nói, nói.

MIKE: Exactly. In the last meeting, he said he had met the Reliance Sporting Goods Company CEO and talked with him for two hours and from the CEO, he learned a lot.

Đúng quá. Trong buổi họp vừa rồi, anh nói anh gặp chủ tịch Công ty Dụng cụ Thể dục Reliance và nói chuyện với ông ta cả hai giờ và anh ta học hỏi được nhiều lắm.

MAI LAN: That’s impressive. What do you make of this?

Gây ấn tượng đấy nhé. Anh nghĩ sao về chuyện này ?

MIKE: You’re so right. I’m sure Tom wanted to impress us with the idea that he spent much time with an important person.

Cô nói đúng. Anh ta muốn gây ấn tượng với tụi tôi là đã găp gỡ lâu với một người quan trọng.

MAI LAN: What else did he say? That he learned a lot and from this new knowledge he could change the world?

Anh ta còn nói gì thêm nữa? Chắc là anh học hỏi nhiều và từ sự hiểu biết mới, anh sẽ thay đổi cả thế giới?

MIKE: That’s funny, Mai Lan. Tom was really excited and yes, he did say he would bring changes and a lot of profit for the bank.

Tức cười thật, Mai Lan. Lúc đó Tom hào hứng lắm và đúng là anh ta nói anh sẽ mang lại nhiều đổi thay và nhiều lợi tức cho nhà ngân hàng.

MAI LAN: What’s the reaction when you and the others heard all that?

Khi nghe thế, phản ứng của anh và những người khác như thế nào?

MIKE: Well. In my mind, I thought “hot air, what hot air”!

À. Trong đầu, tôi nghĩ "hot air, what hot air"!

MAI LAN: Hot air? Tell me about this term.

Hot air? Giảng cho tôi từ đó.

MIKE: Hot H-O-T air A-I-R means empty talk, exaggerated talk or writing.

Hot H-O-T air A-I-R có nghĩa là nói hoặc viết không có thực chất, lớn lối, trống rỗng.

MAI LAN: Poor Tom, he didn’t know you and the others were thinking that he was full of hot air. He was talking a lot but not saying much of value.

Tội nghiệp Tom. Anh ta không biết là anh và những người khác đều nghĩ là anh ta đầy "hot air", ba hoa, lớn lối, nói những điều ít có giá trị.

MIKE: He might have learned a few things from the CEO but being new, yet trying too hard to impress others is...

Anh ta có thể là đã học ở ông CEO vài điều, nhưng là nhân viên mới mà chỉ cố gắng gây ấn tượng thì...

MAI LAN: ...not really smart, right? He should just learn to do his job well, prove his abilities by action first.

...không khôn ngoan lắm, phải không? Anh ta cần học làm việc của mình cho giỏi, trước hết chứng minh khả năng của mình bằng hành động.

MIKE: Yes. That’s it.

Đúng. Đúng như vậy.

MAI LAN: Tom reminds me of my friend Denna claiming credit for saving a boy from drowning. It was mostly hot air. The swimming pool life-guard did. She just happened to be near by.

Tom làm tôi nhớ tới cô bạn Denna, cô khoe là cô có công cứu một cậu bé khỏi chết đuối ở hồ bơi. Thực ra người canh hồ cứu nó. Cô chỉ ở gần bên.

MIKE: Well. Some people enjoy exaggerating. Back to Tom, I feel sorry for him.

Ồ. Có những người thích nói lớn lối. Trở lại chuyện Tom. Tôi tội nghiệp hắn.

MAI LAN: Why? Did people in the meeting tell him off or did they ignore him?

Sao vậy? Những người trong buổi họp lật mặt anh à? Hay họ lờ anh đi?

MIKE: Neither. They didn’t tell him off, they didn’t really ignore him. They listened to him nicely, but their faces speak volumes.

Họ không làm cả hai. Họ không lật tẩy anh ta, cũng không thực sự lờ anh. Họ cũng có lắng nghe nhưng mặt của họ "speak volumes".

MAI LAN: Their faces speak volumes? Speak volumes?

Mặt họ "speak volumes"? Speak volumes?

MIKE: Speak S-P-E-A-K volumes V-O-L-U-M-E-S about something means provide a lot of information about something without using words.

Speak S-P-E-A-K volumes V-O-L-U-M-E-S có nghĩa là diễn tả ý nghĩ về người hoặc việc gì mà không cần dùng lời.

MAI LAN: You mean people there show their disapproval by facial expressions, for example, glancing at each other, smirking, etc.

Anh muốn nói là họ tỏ ý không chấp nhận Tom bằng nét mặt thí dụ liếc nhìn nhau, mỉm cười, v.. v...

MIKE: Yes. They did. But Tom kept talking, he did not realize that they didn’t really appreciate him. Poor guy. He’ll learn in time.

Đúng. Họ thế đó. Nhưng Tom cứ nói, không nhận ra được là họ không tôn trọng anh ta. Thật là đáng tiếc! Rồi anh ta cũng phải học thôi!

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ: HOT AIR nghĩa là NÓI LỚN LỐI, HUÊNH HOANG và SPEAK VOLUMES nghĩa là PHẢN ỨNG KHÔNG LỜI. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG