Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: cross the red line/a word to the wise


Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 69 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách.

Thành ngữ Mỹ thông dụng:cross the red line/a word to the wise
please wait

No media source currently available

0:00 0:08:42 0:00

The two idioms we’re learning today are CROSS THE RED LINE and A WORD TO THE WISE.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là CROSS THE RED LINE và A WORD TO THE WISE.

Alcoholic drinks are so popular at parties these days. They include cocktails, wines, liquors etc. from low to very high alcohol degrees. Some party goers drink and remain sober, others get drunk, lose their senses and get into troubles. Mai Lan and Mike enjoy drinking once in a while. But they know they must control themselves. They also know that alcoholic drinks are not inexpensive. They have to watch their budget, too.

Hồi này ở các tiệc tùng, các loại rượu được ưa chuộng quá ! Có cocktail, rượu vang, rượu mạnh đủ loại, từ nồng độ thấp đến cao. Nhiều người uống rượu mà giữ được tỉnh táo, nhiều người khác say khướt, mất lý trí và gây nhiều rắc rối. Mai Lan và Mike lâu lâu cũng thích uống rượu. Nhưng họ biết họ phải tự kiểm soát mình. Họ cũng biết là rượu không rẻ chút nào. Họ phải để ý đến túi tiền của họ nữa.

MAI LAN: The Valentine party last weekend was so much fun. I enjoyed getting together with friends and meet new people. You did, too, didn’t you?

Tiệc Valentine cuối tuần qua vui quá. Tôi thích họp mặt với bạn và gặp thêm bạn mới. Anh cũng thế, phải không ?

MIKE: Yes, I did. But I think the boys drank too much. Did you see Brian gulping up the whole bottle of whiskey?

Có, tôi cũng vui lắm. Nhưng tôi thấy nhóm bạn trai uống nhiều quá. Cô có thấy Brian uống hết cả chai whiskey không ?

MAI LAN: No. Did he? That’s too much. I remember we came to his house one day when his parents were having a serious talk with him about his drinking.

Không. Anh ta uống thế đấy à? Quá lắm. Tôi nhớ một hôm mình tới nhà Brian đúng lúc ba má của anh đang nói chuyện rất nghiêm chỉnh với anh về sự uống rượu.

MIKE: I remember that well. They cautioned him not to drink too much. They were afraid he would become an alcoholic.

Tôi nhớ lắm. Ông bà cảnh cáo anh không được uống nhiều. Họ sợ anh thành một "alcoholic" .

MAI LAN: An alcoholic is one who drinks too much alcohol and becomes addicted to it. Right?

Một "alcoholic" là một người uống nhiều rượu quá và trở thành nghiện, phải không?

MIKE: That’s right. Brian really drinks a lot, every day. His parents warned him not to cross the red line.

Đúng đó. Brian quả uống nhiều và uống hàng ngày. Ba má ảnh đã cảnh cáo ảnh đừng "cross the red line".

MAI LAN: “Cross the red line”? You mean…

"Cross the red line” ? Anh muốn nói…

MIKE: Cross C-R-O-S-S the red R-E-D line L-I-N-E means pass the limit where safety can no longer be guaranteed.

Cross C-R-O-S-S the red R-E-D line L-I-N-E nghĩa là đi quá trớn, quá giới hạn, an toàn lúc đó không còn được bảo đảm.

MAI LAN: So his parents warned him not to cross the red line, not to drink too much, not to become an alcoholic.

Vậy ba má anh cảnh cáo anh đừng "cross the red line", "đi quá đà", đừng có uống nhiều mà trở thành anh nghiện rượu.

MIKE: I hope he won’t cross the red line. It’s OK to be a social drinker, but an alcoholic? Big trouble!

Tôi hy vọng anh không đi quá trớn. Uống rượu với bạn cho vui thì được, nhưng thành anh nghiện thì rắc rối lắm.

MAI LAN: So his parents warned him. Does he listen to them? Does he take it seriously?

Vậy ba má cảnh cáo ảnh, ảnh có nghe lời không? Có coi là việc nghiêm trọng không?

MIKE: I’m afraid he doesn’t, or he can’t stop drinking, that’s a sign of becoming an alcoholic.

MAI LAN: Too bad! I hope he’d wake up and realize that his parents are right.

Phiền quá. Tôi hy vọng anh ta thức tỉnh và nhận ra là bố mẹ anh đúng.

MIKE: Well, I hope so, too. His father was upset once and raised his voice to him, “A word to the wise is sufficient”!

Ồ. Tôi cũng hy vọng thế. Ba anh một hôm khá giận và nói cao giọng với anh "a word to the wise is sufficient".

MAI LAN: So he was not happy with him and almost shouted at him “A word to the wise is sufficient”, that means…

Vậy là ông không vui về anh và gần như la anh "a word to the wise is sufficient". Nghĩa là...

MIKE: He warned him many times before and became impatient. He meant to tell him that an intelligent person wouldn’t need to be told in many words.

Ông cảnh cáo con nhiều lần rồi và trở nên mất kiên nhẫn. Ông muốn bảo con rằng một người thông minh không cần phải nghe nhiều mới hiểu.

MAI LAN: I got it. A word W-O-R-D to the wise W-I-S-E. Did I spell it correctly?

Tôi hiểu rồi. A word W-O-R-D to the wise W-I-S-E. Tôi đánh vần đúng không ?

MIKE: That’s correct. “A word to the wise”. Intelligent people understand the issue with just a hint. They don’t need to have everything explained to them in great length.

Đúng rồi. “A word to the wise”. Người thông minh chỉ cần lời bóng gió là hiểu vấn đề. Họ không cần phải người giải thích nhiều lời cho họ.

MAI LAN: So Brian is drinking too much, he’s close to crossing the red line and becoming an alcoholic.

Vậy Brian uống rượu nhiều quá. Anh ta sắp đi quá trớn và trở thành anh nghiện rượu.

MIKE: And they seriously said “A word to the wise”. I hope he’s smart enough to listen to his parents.

Và ba má anh nói rất nghiêm chỉnh "người khôn chỉ cần một lời". Tôi hy vọng anh ta đủ thông minh mà nghe lời cha mẹ.

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : CROSS THE RED LINE nghĩa là ĐI QUÁ TRỚN và A WORD TO THE WISE nghĩa là NGƯỜI KHÔN CHỈ CẦN MỘT LỜI. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG