Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: call the shots/by leaps and bounds


POPULAR AMERICAN IDIOMS # 98

Thành ngữ Mỹ thông dụng: call the shots/by leaps and bounds

Thành ngữ Mỹ thông dụng: call the shots/by leaps and bounds
please wait

No media source currently available

0:00 0:09:47 0:00
Tải xuống

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 98 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách.

The idioms that we are going to learn today are CALL THE SHOTS and BY LEAPS AND BOUNDS.

Hai từ mà chúng ta học hôm nay là CALL THE SHOTS và BY LEAPS AND BOUNDS.

The Mason Computer Company has a new president, his name is Bill Bradley. Bill’s a graduate of Virginia Tech University, he’s had 10 years of experience in management from Mason’s rival company. He’s known for his people’s skills, for being innovative and dynamic.

Công ty Điện toán Mason có người giám đốc mới tên là Bill Bradley. Bill tốt nghiệp Đại học Virginia Tech University, anh có 10 năm kinh nghiệm về quản trị, học từ một công ty địch thủ của hãng Mason. Anh nổi tiếng về tài giao tế, có nhiều sáng kiến và hăng say làm việc.

MIKE: Mai Lan, Bill Bradley just got a great job, he’s now the president of Mason Computer Company. He’s barely 40 years old, a very young president!

Mai Lan, Bill Bradley mới được một việc thật tốt, anh ta là giám đốc Công ty Điện toán Mason. Anh mới có 40 tuổi, một người giám đốc thật trẻ.

MAI LAN: Good for him. He’s a role model for many. I look up to people like him. He has so much to look forward to.

Mừng cho anh ấy. Anh ta là gương mẫu cho nhiều người. Anh có tương lai thật tốt.

MIKE: I agree. I myself really want to be successful like him, but not everyone has his skills and personality.

Tôi đồng ý. Chính tôi thực sự cũng muốn thành công như anh ta, nhưng không phải ai cũng có khả năng và nhân cách như anh ta.

MAI LAN: Well. No doubt he’s talented but, Mike, you have special qualities, too. Who knows, in a few years, you may be one who’s even more successful. I’m quite sure.

À. Anh ta chắc chắn là người có tài, nhưng Mike, anh cũng có nhiều đức tính đặc biệt. Biết đâu vài năm nữa, anh cũng thành công hơn. Tôi khá chắc như vậy.

MIKE: Oh, geeze. My friend, you must be dreaming. I know myself. I have a lot to learn before I can be a mid-level employee, let alone the president of a company!

Trời ơi! Bạn ơi, cô đang mơ thôi. Tôi biết tôi mà. Tôi phải học hỏi nhiều để thành một nhân viên cấp trung trung, đừng nói tới giám đốc một công ty!

MAI LAN: Well. We all can work toward our goal. The sky’s the limit.

À. Tất cả chúng ta đều có thể đạt được mục đích. Không có giới hạn nào cả.

MIKE: Mai Lan. That’s why I like you. You’re a tough lady. I must follow your lead.

Mai Lan. Vì vậy mà tôi thích cô. Cô đúng là một người gan dạ. Tôi phải theo chân cô thôi.

MAI LAN: Good. Let’s aim high and work seriously, then we’ll see what happens.

Tốt. Vậy thì ta phải đặt mục đích và làm việc nghiêm chỉnh, rồi xem ra sao.

MIKE: Maybe Bill Bradley starts out that way and there he is today.

Có thể là Bill Bradley cũng bắt đầu như vậy và bây giờ lên địa vị như thế.

MAI LAN: Yes. And now he has a lot of responsabilities, a big paycheck, lots of benefits, and above all the pride of having a good brain!

Đúng. Và bây giờ anh ta có nhiều trách nhiệm, lương thật cao, nhiều quyền lợi và trên hết là niềm hãnh diện có trí óc thật giỏi!

MIKE: In the company, he’s the big boss. He gets to call the shots.

Trong công ty anh ta là xếp lớn, anh ta là người có quyền “call the shots”.

MAI LAN: Call the shots? What’s that?

Call the shots? Là gì vậy?

MIKE: To call C-A-L-L the shots S-H-O-T-S means to be in control, to be in charge, to take the initiative in deciding how something should be done.

To call C-A-L-L the shots S-H-O-T-S có nghĩa là kiểm soát, chỉ huy, quyết định những việc phải làm.

MAI LAN: So, when I’m married, I will call the shots for the family. I’ll decide how the family will plan the budget, what house, car to buy, how the children should be brought up, etc.

Vậy thì khi lập gia đình, tôi sẽ “call the shots”, quyết định hết, gia đình tiêu tiền ra sao, mua nhà, mua xe, dạy dỗ con cái ra sao, v... v...

MIKE: Wow. Then you’re really tough. Be careful. If it’s known that you seriously want to call the shots all the time when you’re married, then you may end up being an old maid. Men may think twice about marrying you. I’m warning you, my dear!

Ồ. Vậy cô găng thật. Cẩn thận đó. Nếu người ta biết là cô muốn quyết định hết mọi việc khi cô lập gia đình, thì cô có thể thành "gái già" đấy nhé. Các ông sẽ nghĩ lại có nên cưới cô không. Tôi báo động cô ấy nhé, cô bạn yêu quí.

MAI LAN: Yeah! So I scared you, didn’t I? You won’t marry one like that, right?

À. Vậy thì tôi làm anh sợ rồi. Anh sẽ không lấy vợ như vậy, đúng không?

MIKE: So true, so true! But at this time, you and I are good together, I’m glad neither one of us calls the shots unreasonably.

Đúng quá. Thực là thế. Nhưng trong thời gian này, cô và tôi dễ chịu với nhau. Tôi mừng là không ai quyết định mọi việc một cách vô lý.

MAI LAN: Well, as for Bill Bradley, now he’s the boss, he’ll call the shots, reasonably, I hope.

À, về Bill Bradley, anh ta bây giờ là xếp, sẽ quyết định mọi việc một cách có lý. Tôi hy vọng thế.

MIKE: He will. He’s a smart man. His company’s production will improve by leaps and bounds.

Anh ta sẽ làm như thế. Anh sáng suốt lắm ! Sức sản xuất của công ty anh sẽ tăng lên "by leaps and bounds".

MAI LAN: “By leaps and bounds”? Please explain this term.

"By leaps and bounds"? Giảng dùm tôi ý nghĩa từ này.

MIKE: By leaps L-E-A-P-S and bounds B-O-U-N-D-S means rapidly, with startling progress .

By leaps L-E-A-P-S and bounds B-O-U-N-D-S nghĩa là nhanh chóng, với tốc độ đáng ngạc nhiên, tiến bộ nhanh cấp kỳ.

MAI LAN: So under Bill Bradley’s leadership, this company will increase its profits by leaps and bounds.

Vậy là dưới sự chỉ huy của Bill Bradley, công ty của anh sẽ tăng mức lời rất nhanh chóng.

MIKE: I strongly think so and I wish him well.

Tôi nghĩ vậy và chúc anh ta thành công.

MAI LAN: Mike, my uncle had a surgery. He’s so much better now, he feels quite comfortable. Can I say his health has improved by leaps and bounds?

Mike, chú tôi bị mổ. Ông lành nhanh, bây giờ cảm thấy rất dễ chịu. Tôi có thể nói sức khỏe của ông tiến bộ "by leaps and bounds", nhanh cấp kỳ không?

MIKE: Yes, Mai Lan. That’s right.

Đúng. Nói thế được.

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : CALL THE SHOTS nghĩa là CHỈ HUY, CẦM QUYỀN và BY LEAPS AND BOUNDS nghĩa là NHANH CHÓNG. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG