Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng, bài số 100: As smart as a whip/Up and coming


POPULAR AMERICAN IDIOMS # 100

Thành ngữ Mỹ thông dụng, bài số 100: AS SMART AS A WHIP / UP AND COMING

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 105 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. phụ trách.

The idioms that we are going to learn today are AS SMART AS A WHIP and UP AND COMING.

Hai từ mà chúng ta học hôm nay là AS SMART AS A WHIP và UP AND COMING.

Mai Lan’s talking so excitedly with Mike about her friend Leanne who is opening a clothing business in the heart of Washington D. C. Mai Lan plans to help her at the store in her spare time.

Mai Lan đang tíu tít nói chuyện với Mike về bạn cô, Leanne, sắp mở một thương vụ trang phục ngay trung tâm Hoa Thịnh Đốn. Mai Lan dự định ra giúp cô khi có thì giờ rảnh rỗi.

MAI LAN: Mike, Mike. I’m so happy for Leanne. You know what she’s doing? She’s opening up a clothing line.

Mike, Mike. Tôi thật mừng cho Leanne. Anh biết cô ta làm gì không ? Cô ấy mở một hàng y phục.

MIKE: Wow! That’s exciting. She’s a fashion designer, isn’t she? This is definitely her “dream come true”.

À. Vui quá. Cô ta là người thiết kế trang phục, phải không ? Đây chính là giấc mộng của cô trở thành sự thật.

MAI LAN: She’s not an ordinary fashion designer. She’s very talented, she has won some prestigious designing awards!

Cô không phải là người thiết kế trang phục bình thường. Cô có tài và đã đạt được mấy giải thưởng quan trọng.

MIKE: Great! I think you showed me an article in the newspaper about Leanne a while back.

Tuyệt ! Tôi nghĩ là cô đã từng cho tôi xem một bài báo về Leanne.

MAI LAN: Yeah, yeah! She was in the news for her special awards.

Đúng, đúng. Cô có tên trên báo về mấy giải thưởng quan trọng của cô.

MIKE: I’m sure she’s recognized for her talents in designing. But doing business is another matter. Did she think about this carefully?

Tôi chắc chắn là cô được công nhận có tài vẽ kiểu. Nhưng mở thương mại là vấn đề khác. Leanne có nghĩ kỹ không ?

MAI LAN: I think she did. She has worked in this business for over 8 years. She knows the fashion trends well.

Tôi tin là cô ấy có nghĩ kỹ. Cô đã làm trong nghề trang phục trên 8 năm. Cô biết nhiều về trào lưu y phục.

MIKE: Running a business requires management and marketing, too.

Điều khiển một thương vụ cần tài quản lý và quảng bá hàng nữa.

MAI LAN: I’m pretty sure she can handle this well. I know she’s smart, she’ll manage well and will succeed.

Tôi khá chắc là cô ta sẽ làm được việc. À tôi biết cô lanh lắm. Cô sẽ cai quản giỏi và sẽ thành công.

MIKE: You’re right about her being smart. She’s definitely as smart as a whip.

Cô nói đúng về Leanne lanh. Cô ta chắc chắn là « as smart as a whip ».

MAI LAN: What, Mike? What do you mean?

Sao, Mike ? Anh có ý nói gì ?

MIKE: She’s as A-S smart S-M-A-R-T as a whip W-H-I-P.

Cô ta lanh như “a whip”.

MAI LAN: What’s a whip?

“Whip” là cái gì vậy ?

MIKE: It’s a strip of leather or a length of cord fastened to a handle, used to beat a person or urging an animal such as a horse to run faster.

Đó là một dẻo dài bằng da hoặc một giây thừng buộc vào một cái cán, dùng để đánh người hoặc quất con vật, chẳng hạn con ngựa, chạy nhanh hơn.

MAI LAN: Interesting! So to say someone is very smart, we say he’s as smart as a whip.

Hay nhỉ. Vậy để nói người đó lanh, ta có thể nói người đó lanh như một cái roi.

MIKE: Right. In the days of horse-drawn vehicles, one can urge the horse to run faster by cracking the whip near the horse to make a snappy sound.

Đúng thế. Thời còn xe ngựa kéo , người ta dục ngựa chạy nhanh bằng cách quất roi gần con ngựa, phát ra tiếng quát gió.

MAI LAN: OK. Then Leanne is as smart as a whip. She knows how to meet the fashion needs of young professionals.

OK. Vậy là Leanne lanh lắm. Cô biết thỏa mãn nhu cầu trang phục của giới chuyên nghiệp trẻ.

MIKE: Good for her. Young professionals take up a good part of the population in this city. She’ll build up a good clientele and her business will prosper fast, I hope.

Mừng cho cô ta. Giới chuyên nghiệp trẻ là một thành phần lớn của dân chúng tỉnh này. Cô sẽ gây dựng lên số khách hàng lớn và cơ sở thương mại của cô sẽ thành công nhanh chóng. Tôi hy vọng thế.

MAI LAN: I hope so, too. In fact, I’m sure she’ll succeed. She’s smart, hard-working and personable.

Tôi cũng hy vọng thế. Thực ra tôi chắc chắn cô sẽ thành công. Cô ta lanh, chăm chỉ và tánh rất hài hòa.

MIKE: That’s good. A businessperson needs those qualities. Then in a few years, we can look back and say “I knew her business was up and coming”.

Hay. Một người làm thương nghiệp cần có những tính đó. Vậy thì vài năm nữa mình có thể nhìn lại và nói “Tôi biết thương nghiệp của cô “up and coming””

MAI LAN: “Up and coming”?

“Up and coming” ?

MIKE: Yes. “Up U-P and coming C-O-M-I-N-G” means promising, certain to be successful.

Đúng. “Up U-P and coming C-O-M-I-N-G” có nghĩa là đầy triển vọng, sẽ thành công.

MAI LAN: Ah! So her business or soon her company is up and coming. We’ll be so happy when she tells us about her accomplishment.

Á à. Vậy thì công ty của cô trong tương lai đầy hứa hẹn, sẽ thành công. Khi cô báo tin với chúng ta về thành đạt của cô thì mình sẽ vui lắm.

MIKE: Absolutely. We’ll celebrate with her. By the way, do you remember John Taylor?

Chắc chắn. Mình sẽ cùng ăn mừng với cô. À cô có nhớ John Taylor không ?

MAI LAN: I do. What about him?

Có, tôi nhớ. Có chuyện gì về anh ta ?

MIKE: He just started a computer business, it is definitely a “up and coming” company.

Anh ta mới mở một thương mại về máy vi tính. Đúng là một “up and coming company”, một công ty đang lên.

MAI LAN: Great! So glad our friends are doing well.

Tốt quá ! Thật mừng các bạn chúng ta thành công.

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : AS SMART AS A WHIP nghĩa là RẤT LANH LỢI, và UP AND COMING nghĩa là ĐẦY TRIỂN VỌNG, SẼ THÀNH CÔNG. Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG