Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: let the cat out of the bag/give someone the cold shoulder


Popular American Idioms # 89

Thành ngữ Mỹ thông dụng: let the cat out of the bag/give someone the cold shoulder

Thành ngữ Mỹ thông dụng: let the cat out of the bag/give someone the cold shoulder
please wait

No media source currently available

0:00 0:09:34 0:00
Tải xuống

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 89 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách.

The two idioms we’re learning today are LET THE CAT OUT OF THE BAG and GIVE SOMEONE THE COLD SHOULDER.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là LET THE CAT OUT OF THE BAG và GIVE SOMEONE THE COLD SHOULDER.

Mai Lan and Mike hadn’t seen their friend Leanne for a long time, probably four or five years. Then last week, they ran into each other at a mutual friend’s house-warming party.

Mai Lan và Mike không gặp bạn họ, Leanne, đã lâu, khoảng 4, 5 năm. Rồi tuần trước, họ bất ngờ gặp lại nhau tại bữa tiệc mừng nhà mới của một người bạn chung.

MAI LAN: Mike. I’m happy about seeing Leanne last week. I think she was reserved at first but then…

Mike. Tôi mừng là đã gặp lại Leanne tuần trước. Tôi nghĩ cô ấy lúc đầu có vẻ ngại ngùng, nhưng rồi...

MIKE: Yeah, yeah. I think she wasn’t sure how we would treat her, friendly or unfriendly…

Đúng, đúng. Tôi nghĩ cô ta không biết mình sẽ cư xử với cô ra sao, thân mật hay lạnh lùng..

MAI LAN: I’m glad we all became relaxed quickly. Despite the misunderstanding, we’re all nice people.

Tôi mừng là ai nấy nhẹ nhàng ngay. Tuy có sự hiểu lầm, nhưng chúng ta đều là người dễ chịu.

MIKE: I forgot why we stopped seeing each other.

Tôi quên tại sao không gặp nhau nữa..

MAI LAN: It was regrettably a misunderstanding. Leanne’s parents bought a big house, then they lost it through foreclosure.

Đó là một chuyện hiểu lầm. Ba má Leanne mua một căn nhà lớn rồi bị mất đi.

MIKE: What? They did? That is sad. But why? They were financially comfortable, weren’t they?

Sao? Thế à? Thật là đáng buồn. Nhưng tại sao? Họ vững vàng về tài chánh mà.

MAI LAN: Yes. But they often went to a casino for gambling and lost a lot of money. Leanne was very sensitive about this. She didn’t want it to be known.

Đúng. Nhưng họ hay đi sòng bài đánh bài và mất nhều tiền lắm. Leanne rất bực mình và muốn giữ kín.

MIKE: Well. Poor girl!

Ồ. Thât đáng buồn cho cô ấy.

MAI LAN: One day, she found out that her friends knew and thought I let the cat out of the bag!

Một hôm, cô thấy là các bạn biết và nghĩ là tôi "let the cat out of the bag".

MIKE: Mai Lan, you’re using the idiom “Let L-E-T the cat C-A-T out of the bag B-A-G”. It means reveal a fact that was previously hidden. Right?

Mai Lan. Cô dùng thành ngữ "let L-E-T the cat C-A-T out of the bag B-A-G" nghĩa là nói ra một điều trước kia bị dấu kín. Phải không?

MAI LAN: Yes. That’s what I want to say. She thought I let the cat out of the bag. She thought I told them about the foreclosure of their parents’ house and they had to move out.

Đúng. Đó là điều tôi muốn nói. Cô ta tưởng là tôi "bật mí", nói ra về sự ba má cô bị ngân hàng lấy lại nhà và phải dọn ra.

MIKE: You didn’t, did you?

Cô không nói, phải không?

MAI LAN: Of course not. I’m not the gossipy type.

Dĩ nhiên là không. Tôi đâu phải là người lắm chuyện.

MIKE: I know. Too bad Leanne thought you did.

Tôi biết. Thật đáng tiếc Leanne nghĩ thế.

MAI LAN: That’s why I said it was a misunderstanding. One day I called her and she hung up on me. I was told later that she was upset with me because she thought I let the cat out of the bag about her family problem.

Vì thế tôi nói đó là một sự hiểu lầm. Một hôm tôi gọi điện thoại cho cô mà cô nhấc máy rồi bỏ xuống ngay. Sau đó tôi mới biết là cô tưởng tôi nói ra chuyện của gia đình cô.

MIKE: I’m sorry. Then I’m really glad that Leanne and you finally made up and are friends again.

Tôi thấy thật đáng tiếc. Tôi mừng là Leanne và cô thân mật và làm bạn lại.

MAI LAN: She was upset with me for a long time. Once I saw her at the Tyson’s shopping mall, and came to her to say hello but she turned and walked away.

Cô ta giận tôi một thời gian dài. Một lần tôi gập cô ở khu thương mại Tyson's, tôi đến gần để cho hỏi mà cô ta quay đi và đi luôn.

MIKE: Wow! She was that serious about it. She gave you the cold shoulder?

Ồ. Cô ta gay đến thế ấy à? Cô ta "gave you the cold shoulder".

MAI LAN: She gave me the cold shoulder? You mean…

Cô ta "gave me the cold shoulder" "cho tôi cái vai lạnh". Anh nói thế nghĩa là gì?

MIKE: “Giving someone the cold C-O-L-D shoulder S-H-O-U-L-D-E-R” means ignoring him deliberately.

"Giving someone the cold C-O-L-D shoulder S-H-O-U-L-D-E-R" nghĩa là cố tình lờ người đó.

MAI LAN: Yes. She gave me the cold shoulder. She avoided seeing and talking with me for 4, 5 years.

Đúng đó. Cô ta lờ tôi đi, tránh gặp và nói chuyện với tôi cả 4, 5 năm.

MIKE: So, last week Leanne and you talked again for the first time.

Vậy là tuần trước Leanne và cô nói chuyện với nhau lần đầu.

MAI LAN: That’s right and I’m really glad. Leanne is basically a sweet, kind girl. She was unnecessarily sensitive sometimes.

Đúng thế và tôi rất mừng. Leanne căn bản là người nhẹ nhàng, tử tế. Đôi khi cô ta nhạy cảm một cách không cần thiết.

MIKE: So what’s going to happen next?

Rồi thì cô và cô ta sẽ như thế nào đây?

MAI LAN: First of all, I’m relieved she knows that I was not the one who let the cat out of the bag about her family’s matter.

Trước hết tôi nhẹ mình là cô ta biết là tôi không phải là người nói ra chuyện gia đình cô.

MIKE: And she stopped giving you the cold shoulder.

Và cô ta không lờ cô đi nữa.

MAI LAN: That’s right. Now we are friends again, I already invited her out for lunch this week-end and she accepted. Will you join us?

Đúng thế. Bây giờ tụi tôi là bạn trở lại và tôi đã mời cô đi ăn trưa vào week end này. Cô ta đã nhận lời. Anh đi cùng nhé.

MIKE: Well. I’ll let the two of you make up privately. I’ll join you the next time.

Ồ. Tôi để hai cô vui vẻ riêng với nhau. Lần tới ta sẽ đi cùng.

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ: LET THE CAT OUT OF THE BAG nghĩa là NÓI LỘ RA CHUYỆN TRƯỚC KIA DẤU KÍN và GIVE SOMEONE THE COLD SHOULDER nghĩa là LẠNH NHẠT VỚI MỘT NGƯỜI. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG