Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Cách dùng suggest


Hỏi: Có phải trong cấu trúc suggest + V-ing thì phải chuyển tân ngữ thành tính từ sở hữu không ạ? Ex: We suggest "him" or "his" talking.

Chào bạn,

Bạn hỏi trong cấu trúc suggest + V-ing có thể viết: We suggest him or his talking hay không. Xin trả lời: không. Xin xem phần cuối bài này, nhưng trước tiên xin đọc về những câu chính dùng với suggest.

Structures of suggest (các mẫu câu dùng với động từ suggest):

Học sinh ngoại quốc quen dùng mẫu câu của động từ tell nghĩa là động từ có thể theo xát bởi me, hay her làm indirect object hay object of a preposition, và nếu có động từ theo sau thì động từ đó ở infinitive có to (như trong câu: The teacher told me to summit the paper on time=Giáo sư bảo tôi nộp bài đúng hẹn.) từ đó suy ra cách áp dụng mẫu câu này vào động từ suggest. Như vậy là sai. Ta không nói the teacher suggested me* to summit the paper on time. Nhưng có thể nói: The teacher suggested to me that I should submit the paper on time. Tương tự: Không viết: Her uncle suggested her* to get a job in a bank. Mà viết: Her uncle suggested that she get a job in a bank. (Ông bác cô đề nghị cô tìm việc làm ở nhà băng.)

Ðộng từ to suggest có thể dùng với những mẫu câu sau đây với nghĩa đề nghị hay đề cử.

1. Suggest + noun hay noun phrase

- Nobody suggested an alternative route to the hospital=không ai đề nghị đi đường khác tới bịnh viện. Sau suggested là noun phrase alternative route

- Whom would you suggest for the job? Anh đề cử ai làm việc này?

- After her illness her doctor suggested a trip to the sea and said that would do her good. Sau khi cô khỏi bịnh, bác sĩ của cô đề nghị cô đi biển và bảo làm vậy sẽ tốt cho sức khỏe của cô.

- Who suggested this restaurant?=>Sau suggested là noun restaurant. Ai đề nghị chọn nhà hàng này?

2. Suggest + that + subjunctive

- After her illness her doctor suggested suggested that she take a trip to the sea. "Suggested that she take" là subjunctive mood nên take không có s.

- The manager suggested that she come to talk to the personnel department. (Có thể dùng that she should come…) Viên quản lý đề nghị cô ấy đến nói chuyện với sở nhân viên.

3. Suggest + verb-ing

- His wife suggested taking the children to the sea this weekend. Vợ anh dề nghị đưa các con ra biển cuối tuần này => sau suggested dùng v-ing taking

- Cũng câu trên, có thể viết: His wife suggested to him that they should take the children to the sea. => Sau suggest là that clause có subjunctive mood that they should take…

4. Suggest how/why/when

- The students suggested how their work should be displayed. Học sinh đề nghị tác phẩm của họ nên được trình bầy thế nào => Sau suggested có thể là một clause bắt đầu bằng what/when/how…

Tóm tắt: Những mẫu câu chính: suggest something to somebody; suggest to somebody that; suggest doing something

I suggested a visit to the zoo.
He suggested taking the children to the zoo.
I suggested going home.
I suggested that we should go home.
I suggested that we go to the theater.

* Suggest còn có nghĩa là ám chỉ (imply)

- Are you suggesting that I am not telling the truth? Có phải anh ám chỉ là tôi không nói thật hả?-- I wouldn’t suggest such a thing for a moment. --Tôi không hề có ý ám chỉ như vậy.

* Chợt nảy ra: An idea suggests itself to my mind…Óc tôi chợt nảy ra một ý kiến…

* Danh từ suggestion

At the suggestion of my brother…Theo đề nghị của anh tôi…
On your suggestion…Theo đề nghị của bạn…
My boss is always open to suggestions= ông/bà xếp của tôi lúc nào cũng cởi mở đón nhận những đề nghị.

* Phân biệt với tell: Ðộng từ tell diễn tả một lời ra lệnh, bảo ai làm gì và ở indicative mood. Còn suggest diễn tả một khuyến nghị nên thường hay dùng ở subjunctive mood.

- The doctor told her to take a trip to the sea.

Không viết: We suggest him "talking" hay: We suggest him "to talk" to the manager. Mà viết:

(a) We suggest that he talk to the manager (tôi đề nghị anh ta tới nói chuyện với vị quản lý) (talk không có s vì ở subjunctive mood).

Hay:

(b) I suggested to him that he should talk to the manager.

(c) We suggested talking to the manager.

Tương tự: Không viết: Can you suggest me a good doctor? Mà viết: Can you suggest a good doctor to me?

Chúc bạn mạnh tiến trong việc trau giồi Anh ngữ.

* Quý vị có thể nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc bằng cách: Gửi email đến địa chỉ: AnhNguQA@gmail.com
XS
SM
MD
LG