Đường dẫn truy cập

Anh ngữ sinh động bài 247


Ðây là chương trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 247. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Bài học hôm nay bắt đầu bằng mẩu đàm thoại giữa Elizabeth và Gary, rồi ta tập đặt câu với những chữ khó trong mẩu đàm thoại đó. Gary và Elizabeth đang nghe cuộc nói chuyện giữa ông Blake và ông Epstein. Ông Epstein sắp thôi không làm cho hãng Advanced Technologies nữa. Nếu muốn nói “thôi không làm một công ty” thì dùng động từ gì? Leave the company, hay là quit your job. Ông Epstein nói: I’ve decided to leave Advanced Technologies. I’m going to work for another company. Last week I was offered a position at Data Systems, Inc. Quit a job (thôi việc) đồng nghĩa với resign from (từ chức) She resigned from the FBI last year. Bà ta từ chức ở Cục Ðiều Tra Liên Bang. She resigned her position as chief executive. Bà từ nhiệm chức vụ tổng giám đốc điều hành. [Nhận xét: dùng “from” sau resign khi nói từ chức ở một cơ quan, resign a position chỉ từ nhiệm một chức vụ.] Reductions in force (hay RIFs) =giảm nhân viên. Tương tự như layoffs (thải nhân viên). Chúng ta cũng nghe những câu diễn tả lời yêu cầu hay lời hứa (requests and promises).

Cut 1

Story Review: Elizabeth and Gary

Larry: Review

Eliz: Now let’s listen to our next conversation.

This conversation took place recently.

Mr. Epstein phoned Mr. Blake to tell him that he was leaving Advanced Technologies.

Gary: The main language functions we’ll hear in this conversation are requests and promises.

Eliz: OK. Let’s listen.

Vietnamese Explanation

Ta hãy nghe ông Epstein sắp dời sở cũ để nhận việc ở một sở mới là Data Systems Incorporated. Incorporated viết tắt là Inc. dùng sau tên một công ty liên hợp để chứng tỏ là công ty đó đã được lập thành một công ty có trách nhiệm hữu hạn và quyền lợi. Ông Epstein gọi điện thoại nói chuyện với ông Blake. Nhớ lại: Trong câu That’s great news! Thật là tin quan trọng! News là danh từ uncountable noun viết có s mà dùng ở số ít và dùng động từ ở số ít. What’s the latest news? What is the latest news? Có tin tức gì số dẻo không?
Ta nghe những câu diễn tả lời yêu cầu và lời hứa. Let’s keep in touch. If you could keep me informed of any new developments, I’d really appreciate it. (This is a request). Next time we get together, we’ll have to celebrate= Lần tới khi ta gặp nhau, chúng ta phải ăn mừng mới được. (This is a promise). Hãy nghe.

Cut 2

Dialog: FIB Dialog, Epstein and Blake

Larry: Dialog

Larry: Mr. Epstein explains that he is leaving Advanced Technologies and is going to work for a new company, Data Systems, Incorporated.

Blake: Yes? This is Charles Blake speaking.

Epstein: Hello, Charles. This is Mike Epstein calling.

Blake: Oh, Mike. It’s good to hear from you. What’s up?

Epstein: Well, to begin with, I’ve decided to leave Advanced Technologies.

I’m going to work for another company.

I’ve been thinking about it for quite a while now.

Last week I was offered a position at Data Systems, Inc.

Blake: Well, congratulations!

Epstein: Thanks. But the reason I’m calling you is that I’ll be working on a new project.

It’s very similar to the one I was working on before.

In fact, there’s a good chance that we’ll be interested in your technology.

Blake: Well, that’s great news. I’ll be looking forward to hearing from you.

Epstein: If you could keep me informed of any new developments, I’d really appreciate it.

Blake: I’ll certainly do that.

Epstein: By the way, I heard that you made a deal with Federal Motors.

Blake: Yes, we did.

Epstein: Congratulations!

Blake: Thank you.

Epstein: Next time we get together, we’ll have to celebrate.

Blake: Sounds good, Mike. And maybe we’ll even get in a round of golf.

Epstein: Good idea. Well, let’s keep in touch.

Blake: Definitely.

Thanks for calling, and good luck with your new job.

Epstein: Thanks.

Good-bye.

Blake: Good-bye.

Vietnamese Explanation

Trong đoạn trên, What’s up? Có gì lạ không? (Ðây là câu hỏi thân mật, informal greetings, thay cho How are you?) For quite a while=đã khá lâu rồi. I’ve been thinking about it for quite a while=tôi đã suy nghĩ về chuyện đó (bỏ không làm sở cũ) khá lâu rồi. To offer a job=mời ai làm một việc. Last week I was offered a position=Last week I got a job, tuần trước tôi được mời làm một chức vụ. To accept a job offer=nhận một việc. To decline/to refuse a job offer=từ chối việc mời làm. There’s a good chance that=có nhiều phần chắc là….Keep me informed.=keep me posted=báo cho tôi hay những biến đổi mới.

You made a deal=you concluded a business contract=hoàn tất một giao kèo thương mại. Next time we get together.=next time we meet each other… lần tới gặp nhau. Get in a round a golf.=chơi một vòng banh gôn. Inform someone about/of something=báo tin gì cho ai. Please inform us of any change of address.=xin báo cho chúng tôi hay nếu thay đổi địa chỉ. I’m happy to inform you that you have been accepted by Cornell. Congratulations! Xin báo cho cô biết là cô đã được trường đại học Cornell nhận vào học. Xin mừng cô! By the way, I heard that you have made a deal with Federal Motors.=nhân tiện, tôi nghe nói ông đã kết thức một dịch vụ với hãng Federal Motors. Nhóm chữ By the way tương tự như incidentally, nhân tiện, tiện thể , nhân đây, à này. By the way, do you have a luncheon date?= à này, trưa nay cô có hẹn ăn trưa với ai không? Keep in touch=Stay in touch=chúng ta hãy giữ liên lạc với nhau nhé.

Cut 3

Xin nghe lại đoạn trên.

Vietnamese Explanation

Những chữ dễ phát âm sai

1. Live /liv/(verb) và live /laiv/(adjective): To live=sống, ở nơi nào. Tĩnh từ live /lai-v/=live animals=vật còn sống. A live studio audience.=khán giả thực sự khi thâu hình. A live concert=buổi hòa nhạc có nhạc sĩ chơi nhạc trực tiếp chứ không phải chơi nhạc qua băng hay trong CD. A live coverage of the President’s speech to Congress.=buổi thâu hình trực tiếp bài diễn văn của Tổng thống đọc trước Quốc hội. Live wire=dây có dòng điện chạy qua. A live broadcast=buổi phát thanh hay phát hình tại chỗ. Live còn là adverb. We’ll broadcast the program live from Washington.=[chữ live trong câu này là adverb] chúng tôi sẽ trực tiếp phát thanh hay phát hình từ Washington.

2. Chữ me trong Come and see me. (hãy đến thăm/gặp tôi) đọc với âm /i/. Chữ mine (của tôi): That car is mine=xe hơi đó là xe của tôi. Chữ mine đọc với âm /ai/. Nhưng âm mine trong động từ to examine khám xét, xem kỹ, khám bịnh, khảo hạch, đọc với âm /i/ ngắn (The doctor is examining the patient=bác sĩ đang khám bịnh nhân; the students will be examined on these four topics=học sinh sẽ được khảo hạch về bốn đề tài này.) Phát âm: /ig-zá-min/. Danh từ eXAminer (giám khảo) nhấn vần nhì and examiNAtion (kỳ thi) /ig-zam-mơ-nế-sần/ nhấn vần ba, vần áp chót. Tương tự: to determine=quyết dịnh. Deternination (sự quyết tâm). Nhưng to undermine=ngầm phá hoại phát âm /ấn-đờ-màin/. Ðộng từ mimic =bắt chước, nhại lại, phát âm với âm i ngắn; to mince=băm nhỏ, nói thẳng thừng dù làm mất lòng (She says exactly what she thinks; she doesn’t mince words=bà ta là người nghĩ sao nói vậy, nói thẳng).

3. Âm b không đọc trong những chữ sau đây: doubt (nghi ngờ); debt (nợ); subtle=phảng phất, tế nhị. Ex: a subtle changes in color in the leaves=lá cây đổi mầu rất tinh tế khó nhận biết, a subtle hint of fragrance=mùi thơm thoáng nhẹ. Subtle humor= óc khôi hài tế nhị. A subtle mind=người có bộ óc tinh tế, khôn ngoan. Ôn lại: âm b thứ hai câm không đọc: bomber=máy bay ném bom. Tomb=mộ; plumber=thợ sửa ống nước. Inside plumbing=hệ thống các ống dẫn nước trong nhà.

4. Âm /t/ không đọc trong often, tsunami (sóng thần); hasten (hối thúc ai); Christmas, asthma /éz-mờ/ (bịnh xuyễn).

5. Hãy nói bằng tiếng Anh để ôn lại mấy chữ đã học: Tôi sắp thôi không làm sở đang làm để sang làm cho một hãng khác.=> I’m going to leave my current company for a new one. Người ta mới mời tôi làm một chức vụ mới. =>I was just offered (hay I’ve just been offered) a new position. Tôi đang thực hiện một dự án giống như dự án tôi đã làm trước.=>I am working on a project very similar to the one I was working on before. Chúng ta hãy giữ liên lạc với nhau nhé!=> Let’s stay in touch. Có chuyện gì thì báo cho hay nhé!=> Keep me posted! Keep me informed of new developments. Lần tới gặp nhau, chúng ta phải ăn mừng mới được.=> Next time we get together, we’ll have to celebrate! Nhân tiện hỏi anh, bấy lâu nay anh có gặp cô Mary không? By the way, have you seen Mary these days?

Vietnamese Explanation

Xin chú ý: Trong khi theo dõi bài học Anh Ngữ Sinh Ðộng, nếu quí vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi câu hỏi về địa chỉ E-mail ở Vietnamese@voanews.com. Quí vị vừa học xong bài 247 trong Chương trình Anh ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG