Đường dẫn truy cập

Anh ngữ sinh động bài 248


Ðây là ChươngTrình Anh Ngữ Sinh động New Dynamic English bài 248. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Bài học hôm nay ôn lại những câu trong bài trước như look forward to [+ v-ing] (hân hoan chờ đợi); keep someone informed (báo tin mới cho ai); by the way (nhân tiện, tiện thể, à này), so it looks like (vậy thì có vẻ như); it pays to…(…có lợi). It pays to stay in touch=giữ liên lạc chặt chẽ thì có lợi; there’s good chance that...rất có thể là...Work out well=đưa đến kết quả tốt. Sau đó, ta nghe Gary và Elizabeth bàn về chuyện ông Epstein thôi không làm cho hãng Advanced Technologies. Ta cũng học lại nghĩa và cách dùng chữ conservative (có tính cách bảo thủ, dè dặt), và take risk=liều nhận rủi ro. Bây giờ quí vị nghe và lập lại.

Cut 1


Language Focus: Listen and Repeat: Functions

Larry: Listen and Repeat.

Eliz: I’ll be looking forward to hearing from you.

(pause for repeat)

Eliz: If you could keep me informed, I’d really appreciate it.

(pause for repeat)

Eliz: I’ll certainly do that.

(pause for repeat)

Eliz: By the way, I heard that you made a deal with Federal Motors.
[Made a deal=concluded a business contract.]
(pause for repeat)

Eliz: Let’s keep in touch.

(pause for repeat)

Eliz: Thanks for calling, and good luck with your new job.

(pause for repeat)

Vietnamese Explanation
Trong đoạn tới, ta nghe câu: It pays to stay in touch: It pays to stay in touch. Thành ngữ này có nghĩa giữ mối liên lạc chặt chẽ thì có lợi. Chữ pay có nghĩa là trả tiền nhưng ở đây có nghĩa nếu giữ liên lạc chặt chẽ với bạn bè, nếu có tin gì hay giao kèo gì mới, bạn báo cho ta, và như vậy sẽ có lợi cho ta. It pays=có lợi. Ngược lại: it doesn’t pay=không có lợi. It doesn’t pay to drive late at night on Christmas eve as everyone is trying to get home as soon possible.=lái xe khuya đêm Giáng sinh không có lợi vì ai cũng cố lái về nhà sớm. It pays to take an umbrella with you if it’s supposed to rain=mang theo ô (dù) thì có lợi nếu chắc trời sẽ mưa. After all: (idiom) xét cho cùng, rốt cuộc, dù thế nào đi nữa, thực ra, anyway, inspite of something that has happened. It looks like Tom will go to law school after all. (Trái với dự định trước) Rốt cuộc rồi thì Tom sẽ học luật. Don’t punish Tommy. After all, he’s only three years old.= đừng phạt Tommy. Xét cho cùng, nó mới ba tuổi. Rita didn’t have my pictures after all—Jake did. Thực ra Rita không có giữ hình của tôi mà anh Jake giữ. To work out=They were married for a year, then things did not work out well for them, so they got divorced. Họ lấy nhau được một năm nhưng rồi mọi chuyện không thành nên họ ly dị. Nghĩa khác của work out là sửa soạn kỹ: Have you worked out the schedule for next week yet? Bạn đã soạn xong thời biểu làm việc cho tuần tới chưa? Work out còn có nghĩa là giải quyết một vấn đề khó khăn: Have you managed to work out your differences yet? =các bạn đã gắng giải quyết những dị biệt giữa các bạn với nhau chưa? Còn một nghĩa nữa của work out là tập thể dục: How often do you work out every week? Mỗi tuần bạn tập mấy lần?

Cut 2

Discussion: Elizabeth and Gary

Larry: Discussion

It pays to stay in touch. Giữ liên lạc chặt chẽ thì có lợi.

It certainly looks that way. Chắc hẳn như vậy.

Eliz: So it looks like they’ll work together after all.

Gary: Yes. It pays to stay in touch.

Mr. Blake wasn’t successful in doing business with Mr. Epstein’s old company, Advanced Technologies.

But there’s a good chance that Mr. Epstein’s new company, Data Systems, will consider Mr. Blake’s robots.

Eliz: So things worked out well for both Mr. Blake and for Mr. Epstein.

Gary: It certainly looks that way.

Eliz: Thank you, Gary.

Let’s take a short break.

Vietnamese Explanation

Trong đoạn trên có 2 thí dụ về apposition—văn phạm gọi là “đồng vị ngữ”—[ còn gọi là appositive] tức là một chữ hay nhóm chữ làm rõ thêm nghĩa cho một chữ hay nhóm chữ đứng trước. Thí dụ: Mr. Blake wasn’t successful in doing business with Mr. Epstein’s old company, Advanced Technologies. Advanced Technologies là một đồng vị ngữ cho old company.

But there’s good chance that Mr. Epstein’s new company, Data Systems, will consider Mr. Blake’s robots. (Rất có thể là công ty mới của ông Epstein, Data Systems, sẽ xét đến việc mua người máy điện tử của ông Blake). Trong câu trên, Data Systems là một đồng vị ngữ cho new company. Ðể ý đến cách chấm câu: một appositive cách nhóm chữ nó làm rõ nghĩa bởi 2 commas, hay nếu ở cuối câu thì bởi một comma và một period. George Washington, the first American President, lived in Virginia. The first American President là appositive cho Washington.

Cut 3

[Same as Cut 2]

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, quí vị nghe hai câu dài tóm tắt ý nghĩ của Gary và Elizabth về chuyện ông Epstein thôi không làm cho hãng Advanced Technologies nữa. Và quí vị cũng học chữ conservative (bảo thủ) và take risk (đón nhận rủi ro). Gary nói: I’m not sure, but he may have been looking for a company that was more interested in new technology than Advanced Technologies was. Tôi không chắc, nhưng ông ta (Epstein) có thể đang tìm một công ty chú ý về kỹ-thuật (công nghệ) mới hơn hãng Advanced Technologies. May have been looking for. To look for=tìm. May + have+ past participle. Chữ may chỉ một việc có thể xảy ra, nhưng ta không chắc. Con có biết má ở đâu không? Do you know where mother is? –She said she’d go grocery shopping. She may have been either at the grocery store, or on her way home now.—Má nói má đi chợ mua thức ăn. Có thể má đang ở tiệm thực phẩm hay đang trên đường lái xe về nhà. Conservative=có tính bảo thủ, dè dặt. I prefer to continue doing things the way they are being done or have been proven to work, rather than risking change. Tôi muốn tiếp tục làm những việc gì theo cách hiện thời hay được chứng minh là có kết quả hơn là liều thay đổi rồi bị rủi ro. Take risk=đón nhận rủi ro. Low risk/high risk=ít rủi ro/nhiều rủi ro. The risk of getting malaria in the United States is low.=có rất ít rủi ro mắc bệnh sốt rét ở Mỹ. If you are a conservative person, you don’t want to take risk.=nếu bạn là người bảo thủ bạn không muốn có nhiều rủi ro. Are you a conservative person? Do you like change?

Cut 4


Language Focus: What do you think?

Larry: What do you think?

Listen for the bell, then say your answer.

Larry: Why do you think Mr. Epstein decided to leave Advanced Technologies?

(ding)
(pause for answer)

Gary: I’m not sure, but he may have been looking for a company that was more interested in new technology than Advanced Technologies was.

Eliz: Perhaps. It is also possible he was looking for a company that was less conservative, more willing to take risks.

(short pause)

Vietnamese Explanation

Sau đây ta học về những chữ dễ phát âm sai vì chỉ nhìn vào mặt chữ.

Cut 5


1. Âm /t/ câm: Âm /t/ không phát âm trong những chữ như: Often (luôn luôn), hasten (hối thúc ai); Christmas (giáng sinh); asthma (bịnh xuyễn), đọc là /éz-mờ/.

2. Âm /w/ câm: Âm /w/ không đọc trong địa danh Greenwich /gré-ni-trờ/ (GMT=Greenwich Mean Time=giờ tiêu chuẩn quốc tế, kinh tuyến zero qua Greenwich ở London).

3. Âm u đọc là /e/ trong bury (chôn), burial ground (nghĩa trang).

4. Âm k không đọc trong những chữ: know (biết), knead (nhào trộn như nhào bột làm bánh), knowledge (kiến thức), knoll (đồi tròn nhỏ), knight (hiệp sĩ), knuckle (đốt tay, khuỷu tay). Knuckle down=work or study hard. You’re going to have to knuckle down if you want to pass the exams.=bạn phải kiên quyết học tập thì mới đỗ kỳ thi này.

5. Danh từ dễ đọc nhầm vì chỉ nhìn mặt chữ:

Sông Thames (The Thames) chảy qua London) đọc là /témz/.

Thứ nước sốt hơi cay và chua để rưới lên thịt bò beefsteak gọi là Worcestershire /ú:xtờ-sờ/. Worcester cũng là nhãn hiệu một thứ đồ sứ (porcelaine) nổi tiếng, làm ở vùng Worcester bên Anh.

Ðộng từ Read=đọc; reading=tập đọc. You should read a lot about a subject before you start writing about it.=bạn phải đọc nhiều về một đề tài rồi mới bắt đầu viết về đề tài đó. Nhưng tên quận Reading ở miền Nam bên Anh đọc là /ré-ding/; cũng là tên tỉnh Reading ở tiểu bang Pennsylvania.

Ðại học Magdalen, một đại học trong viện đại học Oxford, đọc là /mód-lìn/. Thành phố Boise, thủ phủ của tiểu bang Idaho, đọc là /bói-xì/; tỉnh Bowie ở tiểu bang Maryland đọc là /bú:-ì/; tỉnh Camp Hill ở Pennsylvania đọc là /kám-pìl/. Thành phố Houston ở Texas đọc là /híu-xtần/. Thành phố Cambridge ở Massachusetts đọc là /kếm-brì-dz/. Thành phố Amherst và cũng là tên đại học nhỏ nổi tiếng Amherst College ở Massachusetts đọc là /ém-mợxt/. Ðã học tên thành phố Tucson ở Arizona: /tú-xàn/. Nghe phát âm lại: Thames, Worcestershire, Worcester, Reading. Magdalen, Boise, Bowie, Camp Hill, Houston, Cambridge, Amherst, Tucson.

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 248 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Trong khi theo dõi bài học Anh ngữ Sinh Ðộng, nếu quí vị có điều chi thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi câu hỏi bằng Email về Vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG