Đường dẫn truy cập

Anh ngữ sinh động bài 238


Ðây là Chương Trình Anh ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 238. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trước hết, ta hãy ôn mấy chữ trong bài trước: ADEQUATE/RESOLVE/GET BACK TO YOU/ THAT SHOULDN’T BE A PROBLEM/FINALIZE. Thay vì nói: “Your work is not up to the standard,” công việc của bạn chưa đúng tiêu chuẩn, hãy dùng chữ adequate để nói câu như vậy.=>Your work is barely adequate. Chúng ta đã giải quyết hết những vấn đề cần bàn chính.=>We have resolved all the major issues. Tôi chưa thể trả lời bà ngay, nhưng tôi sẽ gọi cho cho bà biết tất cả chi tiết khi tôi về sở.=>I don’t have the answer to your question now, but I’ll get back to you with all the details when I return to my office. Ðiều đó không có gì khó khăn cả.=That shouldn’t be a problem at all. Get right down to business.=hãy bắt tay ngay vào công việc. To finalize the details of the agreement =kết thúc những chi tiết cuối cùng của hợp đồng. Confirmation.=xác nhận cho đúng. Clarification: hỏi lại cho rõ. Trong đoạn tới, ông Stewart Chapman đã về sở và gặp ông Blake lần đầu tiên. They are ready to finalize the details of the agreement.=Họ sẵn sàng kết thúc những chi tiết của cuộc thỏa thuận. Ta nghe cách ngỏ lời xin lỗi, và cách nhận lời xin lỗi một cách lịch sự.

Cut 1


Story Review: Elizabeth and Gary

Larry: Review

Eliz: Our next conversation takes place the next day.

Mr. Stewart Chapman has come back to town, and he is meeting for the first time with Mr. Blake.

Gary: They are now ready to finalize the details of the agreement.

In this conversation we will see how an apology is offered and accepted.

And we will also hear a number of examples of confirmation and clarification.

Eliz: Let’s listen to the conversation.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới có câu: Dave is so knowledgeable that we’ve proceeded quickly. Dave hiểu rành rọt mọi việc nên nhờ đó mà chúng ta có thể tiếp tục công việc nhanh chóng. Knowledge=sự hiểu biết; knowledgeable (adj)=hiểu rõ vấn đề. [Nhớ là giữ chữ e trong chữ knowledgeable, để giữ âm /dz/; tượng tự: noticeable=dễ nhận biết.] Proceed=tiếp tục, go on. Muốn xác nhận một điều xem có đúng không, ta dùng câu: My understanding is that…theo chỗ tôi hiểu thì…rồi sau đó có thể hỏi: Is that right? Is that correct? Am I right? Có phải đúng vậy không? Actually=in fact=Ðúng ra, thực ra … They rarely break down in the first five years.=máy rô bô hiếm khi hư trong năm năm đầu. Absolutely=đúng vậy (dùng khi hoàn toàn đồng ý với ai.)

Cut 2

Dialog: FIB Dialog, Blake and Chapman

Larry: Dialog

Chap: Well, I’m glad to finally meet you, Charles.

Blake: And I’m very happy to meet you, Stewart.

Chap: I’m very sorry for not meeting you earlier, but with my father in the hospital....

Blake: I understand completely. It wasn’t a problem.

Dave is so knowledgeable that we’ve proceeded quickly.

He’s been very helpful.

Chap: That’s good.

Well, I know that you’re getting ready to return to Beijing, so we should get right down to business.

Blake: Good.

I’d like to finalize things before I leave.

Chap: My understanding is that the English service manuals will be ready in three weeks.

Blake: Actually, we’ll have them for you in two.

Chap: Excellent!

And Dave said that you could send some English-speaking technicians to train our engineers. Is that correct?

Blake: Yes, that’s right.

I said that we could provide some technicians.

We haven’t actually discussed a number. [Ðúng ra chúng ta chưa bàn về số người sẽ gửi.]

Chap: So, that’s still to be decided? [Như vậy, vấn đề đó sẽ được quyết định sau à?]

Blake: Yes, but I can assure you that we will provide an adequate number. [Vâng, nhưng tôi có thể đoan chắc với ông là chúng tôi sẽ cung cấp đủ một số cố
vấn.]

Chap: Well, it’s very important that they speak English well enough.

We can’t afford to waste time. [Chúng tôi không thể lãng phí thì giờ.]

Blake: Yes, I understand.

We want this to be a success as well, Mr. Chapman.

Chap: So... the one remaining question is that of spare parts. [Như vậy chỉ còn một vấn đề là phụ tùng thay thế.]

(pause)

Chap: And that may not be as difficult as we think. […không khó như chúng tôi tưởng.]

Blake: What do you mean?

Chap: Well, according to your technical reports, your robots are very reliable.

They rarely break down in their first five years. Am I right?

Blake: Yes, that’s right.

But it’s important to follow the maintenance schedule.

In most cases, electronic sensors indicate problems before they become serious. [Trong hầu hết các trường hợp, bộ phận nhạy điện tử báo hiệu trước những chỗ trục trặc trước khi chúng trở nên trầm trọng.]

Chap: So in that case, extra parts can be flown in rather than stored. [Trong trường hợp như vậy, phụ tùng thêm có thể chở bằng máy bay thay vì chứa sẵn trong xưởng. Rather than=instead of.]

Blake: Absolutely. We can guarantee delivery by air within thirty-six hours. [Ðúng vậy. Chúng tôi cam đoan sẽ chở bằng máy bay trong vòng 36 tiếng đồng hồ.]

And our technical support will be available twenty-four hours a day!

Chap: Excellent!

One more thing.

I’d like some members of my staff to fly to China to see your robots in operation. [Tôi muốn vài nhân viên của ban điều hành của tôi lấy máy bay sang Trung Quốc để xem máy rô bô của ông chạy ra sao.]

Blake: Sure! That’s not a problem.

If you can give me some dates, I’ll set things up personally.

Chap: Splendid!

Well, it looks like we’ll be able to do business together.

Blake: I certainly hope so!

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, quí vị nghe những câu dùng những chữ đã học.

Cut 3

Language Focus: Functions

Larry: Listen carefully.

Eliz: I’m very sorry for not meeting you earlier.

(pause)

Eliz: I understand completely. It wasn’t a problem.

(pause)

Eliz: My understanding is that the manuals will be ready in three weeks.

(pause)

Eliz: I can assure you that we will provide an adequate number.

(pause)

Eliz: What do you mean?

(pause)

Eliz: We can guarantee delivery within thirty-six hours.

(pause)

Vietnamese Explanation

Trong đoạn 4, ta nghe Elizabeth và Gary bàn về mẩu đàm thoại giữa ông Blake và ông Chapman. Mr. Chapman sees that the reliability of the robots makes the issue of spare parts less important.= Ông Chapman hiểu rằng vì máy tự động rô bô khá tin cậy nên vấn đề chứa phụ tùng thay thế bớt quan trọng. =>Nhận xét: nhóm chữ “reliability of the robots” (chứ không phải từ “robots” số nhiều) đứng làm chủ từ ở ngôi thứ ba số ít nên ta dùng ngôi thứ ba số ít thì hiện tại của to make là “makes”. They are very close to reaching final agreement.=họ gần tới thỏa thuận cuối cùng. Ðể ý đến hình thức verb-ing (reaching) trong câu trên.

Cut 4


Discussion: Elizabeth and Gary

Larry: Discussion

Eliz: Do you have any comments about this conversation?

Gary: Well, the issue of spare parts... the issue that was such a problem in Mr. Blake’s negotiations with Advanced Technologies... isn’t a problem here.

Eliz: Yes. Mr. Chapman sees that the reliability of the robots makes the issue of spare parts less important.

Gary: So at this point, they are very close to reaching a final agreement.

Eliz: Exactly.

Now, let’s take a short break.

Vietnamese Explanation

Trong đoạn 5 sắp tới, ta nghe vấn đề cần cố vấn kỹ thuật biết tiếng Anh để huấn luyện dễ dàng và khỏi lãng phí thì giờ (thông dịch). The technical advisors must speak English well so that they can train the engineers and not waste time. Xin nghe và trả lời bằng tiếng Anh.

Cut 5

Language Focus: What do you think?

Larry: What do you think?

Larry: Listen for the bell, then say your answer.

Larry: Why do you think that Mr. Chapman is concerned about the English language ability of the technical advisors?

(ding)
(pause for answer)

Gary: Well, for one thing, he thinks time will be wasted if the technical advisors don’t speak English well enough.

Eliz: Yes. The advisors will have to train the engineers at Federal Motors, so it’s important that they communicate well in English.

(short pause)

Vietnamese Explanation

Trong đoạn cuối, quí vị nghe một đoạn rồi đoán xem câu đó thuộc loại chức năng ngôn ngữ nào. To stall=trì hoãn. Thí dụ về cách trì hoãn: Let me think it over and let you know. I’ll get back to you.= để tôi suy nghĩ lại rồi trả lời ông sau. Can we talk about this some other time? Lúc khác chúng ta bàn về chuyện này được không? I’ll sleep on it and let you know in the morning.= để tôi suy nghĩ rồi mai trả lời bạn.

Cut 6

Focus on Functions: Name that Function!

Larry: Name that Function.

Is he stalling -- delaying his decision? Trì hoãn quyết định

Gary: Now let’s focus on Language Functions.

We’re going to continue our review of important language functions.

Elizabeth, you’ll try to name the language function.

Eliz: OK.

Gary: OK.

Here’s the first one.

Mr. Blake is speaking with Mr. Gomez about the robots.

Is he making a request or an offer?

Gary: Let’s listen.

Blake: Why don’t I send you some reports on our performance,...

... on the performance of the robots in some Korean companies who are also our clients.

(pause)

Gary: Let’s listen again.

Blake: Why don’t I send you some reports on our performance,...

... on the performance of the robots in some Korean companies who are also our clients.

Eliz: He says, “Why don’t I...”

“Why don’t I send you some reports?”

He is offering to send the reports to Mr. Gomez.

Gary: That’s right. He’s making an offer.

OK. Let’s listen to a different language function.

This time, Mr. Chapman is speaking to Mr. Blake.

Is Mr. Chapman apologizing or refusing?

Let’s listen:

Chap: I’m very sorry for not meeting you earlier, but with my father in the hospital....

Eliz: Can I hear it again?

Gary: Sure.

Chap: I’m very sorry for not meeting you earlier, but with my father in the hospital....

Eliz: Hmmm... He says he’s sorry...

He’s sorry for not meeting Mr. Blake.

He’s apologizing.

Gary: That’s right. He’s making an apology.

OK. Here’s the next one.

Again Mr. Chapman is speaking to Mr. Blake.

Is he confirming information or is he making a promise?

Let’s listen:

Chap: My understanding is that the English service manuals will be ready in three weeks.

(pause)

Gary: Is he confirming or promising?

Let’s listen again.

Chap: My understanding is that the English service manuals will be ready in three weeks.

Eliz: Well, he uses the expression “My understanding is that...”

He’s... confirming his understanding.

Gary: That’s right. He wants to make sure that his understanding is correct.

Shall we listen to one more?

Eliz: Sure.

Gary: Mr. Blake is talking with Mr. Gomez.

Mr. Gomez has asked when the English service manual will be ready.

Is Mr. Blake promising to do something or is he stalling -- delaying his decision?

Blake: Uh, I’d like to say two weeks, but I’d have to get back to you.

(pause)

Gary: Here it is again.

Blake: Uh, I’d like to say two weeks, but I’d have to get back to you.

Eliz: OK. So, he says that he would like to say ‘two weeks’ but...

He says, “I’d have to get back to you.”

So he’s delaying... he’s stalling.

Gary: Right again. He’s stalling.

Well, you did very well.

Eliz: Thank you, Gary.

And thank you for all your useful information in Gary’s Tips.

Gary: You’re very welcome, Elizabeth.

FIB Closing

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

Vietnamese Explanation

Xin lưu ý: Trong khi theo dõi các bài học Anh Ngữ Sinh Ðộng, nếu quí vị có thắc mắc về cách phát âm, văn phạm, cách dùng chữ, hay cách chấm câu, xin bấm vào E-mail ở cuối bài học này và gửi câu hỏi cho chúng tôi. Hay có thể gửi E-mail về Vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc của quí vị. Chúng ta vừa học xong bài 238 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG