Đường dẫn truy cập

Anh ngữ sinh động bài 233


Đây là Chương trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bàỉ 233. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Ta hãy ôn lại mấy câu trong bài trước. Hãy trả lời bằng tiếng Anh: Who wrote the play the Death of a Salesman?—Arthur Miller. Xin nói bằng tiếng Anh: Ngày mồng 4 tháng 7 năm 1776, Hoa Kỳ tuyên bố độc lập không còn lệ thuộc vào Anh nữa.=>On July fourth in 1776, America declared independence from England. Ngày 14 thàng 2 là ngày Tình yêu.=> February 14 is Valentine’s Day. Người ta tặng kẹo sôcôla hay hoa cho người mình yêu quí.=>People give chocolate or flowers to people they love. Ðoạn đầu bài học nói về đám cưới của cô Elizabeth. Cô sắp lấy anh Boris. Anh là nhà khảo cứu người Nga làm việc ở Mỹ. Elizabeth is going to marry Boris. He is a Russian researcher working in the United States. They haven’t chosen a wedding date yet, họ chưa chọn ngày cưới. It will be sometime in early June.=có lẽ vào một ngày nào đó đầu tháng sáu. Boris has a big family=gia đình Boris đông. It’s very expensive for them to fly to America.= Cả gia đình bay sang Mỹ thì tốn lắm. But on their honeymoon, they will fly to Russia. Họ sẽ đi Nga khi đi hưởng tuần trăng mật. Elizabeth will meet all of Boris’s family then.= Khi đó Elizabeth sẽ gặp tất cả mọi người trong gia đình anh Boris. Possessive case with names ending with an s. Hình thức chủ hữu của các tên tận cùng bằng s. Family of Boris=>Boris’s family. Charles’s friends, bạn của anh Charles. Nhưng nếu là tên cổ, ancient proper names, thì chỉ thêm dấu apostrophe (dấu lược, dấu phẩy cao) sau s của tên người thôi. The Analects of Confucius=Luận ngữ của Khổng tử=>Confucius’Analects. The philosophy of Socrates=triết lý của Sô-crát=> Socrates’ philosophy.

Cut 1

Story Interlude: Elizabeth’s Wedding Plans

SFX: show ending music, door opening, footsteps

Larry: Thanks, folks. Good show!

Eliz: Hi, folks.

Kathy: Hi, Elizabeth.

So, Elizabeth, when’s the wedding?

Have you chosen a date?

Eliz: No, not yet. It’ll be sometime in the spring.

Probably early June.

Kathy: Will Boris’s family come to the wedding?

Eliz: Unfortunately, no.

He has a big family, and most of them live in Russia.

It would be too expensive.

But on our honeymoon, we’re going to go to Russia.

And I’ll have a chance to meet all of his family then.

Max: Have you ever been to Russia?

Eliz: No, I haven’t. And I’m really looking forward to it.

Well, I’ll let you know when we choose a date.

Eliz: And of course you’ll all be invited!

Kathy: Great!

Larry: We’ll be looking forward to it!

Eliz: Well, I’d better get started.

Larry: OK. It’s time for Functioning in Business. Quiet please...

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe mẩu đàm thoại trong đó ông Epstein muốn bà xếp của ông là Ms. Graham đồng ý mua người máy tự động của hãng Trung Hoa là International Robotics của ông Blake, nhưng bà Graham không đồng ý. Bà Graham muốn mua máy của hãng Mỹ là United Industries. Ta sẽ nghe những câu dùng để đồng ý hay bất đồng ý. They will discus whether or not to buy the robots produced by Mr. Blake’s company, International Robotics, a Chinese company. To take the risk=không ngại chấp nhận rủi ro.

Cut 2

Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!

MUSIC swells and fades

Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.

Today’s unit is “Review, Part 4.”

Story Review: Elizabeth and Gary

Larry: Review

This week we’re going to review some of the conversations we’ve heard in earlier programs. =tuần này ta sẽ ôn lại mấy mẩu đàm thoại mà ta đã nghe rồi.

We’re going to pay special attention to important language functions in these conversations. Chúng ta sẽ đặc biệt chú ý đến những chức năng ngôn ngữ quan trọng trong những mẩu đàm thoại này.

Eliz: This week we’re going to review some of the conversations we’ve heard in earlier programs.

In our first conversation, Ms. Graham and Mr. Epstein are in Ms. Graham’s office at Advanced Technologies in San Jose, California.

Gary: Yes. They’re discussing whether or not to buy the robots produced by Mr. Blake’s company, International Robotics, a Chinese company.

Mr. Epstein thinks that they should buy the robots, but Ms. Graham doesn’t agree.

She feels that they should buy robots from United Industries, an American company.

We’re going to hear some examples of agreeing and disagreeing in this conversation.

We’ll also hear examples of how to give an opinion in English.

Eliz: Now let’s listen to the conversation.

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, họ đang bàn về hãng International Robotics. I don’t know anything about their reliability.=tôi không biết gì về sự đáng tin cậy của họ. Reliability=sự đáng tin; động từ to rely on= tin cậy. Tĩnh từ reliable=đáng tin. Can they be relied on to do this by October 1st? =Ta có thể tin họ sẽ giao hàng trước 1 tháng 10 này không? I think we should go ahead and deal with United Industries. Tôi nghĩ ta nên tiến hành việc kinh doanh với hãng United Industries. They haven’t established themselves in the United States.=hãng International Robotics chưa lập cơ sở ở Mỹ. I am not willing to take the risk.=tôi không muốn chấp nhận rủi ro. I don’t think we can afford to take the risk.=tôi nghĩ chúng ta không thể liều làm rồi bị thất bại. I think there are more disadvantages than advantages.=tôi nghĩ có nhiều bất lợi hơn lợi. I’m afraid the decision just isn’t going to go your way.=tôi e rằng quyết định của tôi trái với ý ông muốn. I think we should…Tôi nghĩ ta nên. I think this is what we need to do. Tôi nghĩ ta nên làm chuyện này. I agree with you. Tôi đồng ý với bạn. I’m afraid I have to disagree with you. =tôi e rằng phải bất đồng ý với bạn. I can’t understand why you disagree with this.=tôi không hiểu vì sao mà bà không đồng ý về chuyện này.

Cut 3

Dialog: FIB Dialog, Graham and Epstein

Larry: Dialog

Ms. Graham and Mr. Epstein are in Ms. Graham’s office at Advanced Technologies in San Jose, California. Bà Graham và ông Eiptein đang ở trong phòng làm việc của bà Graham trong hãng Advanced Technologies ở San Jose, California.

They’re discussing whether or not to buy the robots produced by Mr. Blake’s company, International Robotics, a Chinese company. Họ đang bàn có nên mua hay không mua người máy tự động do hãng của ông Blake là International Robotics, một hãng Trung hoa, sản xuất.

Graham: ...Yes, in China.

The quality of their product is extremely good,...

...but I don’t know anything about their reliability.

Can they be relied on to do this by October first?

You know, we’ve worked with United Industries before.

I think we should just go ahead on the deal with them.

I feel sure they can have everything installed and working by October first.

Epstein: Well, look, but there’s another argument, Shirley.

I agree with you, they haven’t established themselves in the States.

But that’s an advantage.

We can get their technology before other companies can, if we’re willing to take the risk.

I think we really have to take that risk.

Graham: Well, I think basically that’s what it comes down to, Mike.

You want to take the risk, and I really am not willing to.

I don’t feel I can afford to take the risk.

Epstein: Oh, but what have I been doing for the last year?

I’ve been looking for the new technology to really make this factory something special.

And I think that this is what we need to do.

I can’t understand why you disagree with this. It’s very clear.

Graham: And I think you’ve done a very good job.

But I think that there are more disadvantages than advantages.

I’m sorry, Mike.

But I’m afraid that the decision just isn’t going to go your way.

Epstein: But what about his report tomorrow?

Shouldn’t we listen to his final proposal before we make a decision?

Graham: Oh.....you’re probably right. I want to be fair to him.

Epstein: So do I.

Vietnamaese Explanation

Hãy nghe những câu tả chức năng ngôn ngữ. Ðồng ý: I agree with you. Bất đồng ý: I’m sorry, but I’m afraid that the decision just isn’t going to go your way.

Cut 4

Language Focus: Functions

Larry: Listen carefully.

Eliz: I agree with you, they haven’t established themselves in the States.

(pause)

Eliz: I think we have to take that risk.

(pause)

Eliz: I don’t feel I can afford to take the risk.

(pause)

Eliz: I’m sorry, but I’m afraid that the decision isn’t going to go your way.

(pause)

Eliz: Shouldn’t we listen to his final proposal before we make a decision?

(pause)

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe Elizabeth và Gary bàn về chuyện ông Epstein và bà Graham bất đồng ý kiến về chuyện mua người máy tự động của hãng International Robotics. Mr. Epstein is willing to take the risk of doing business with Mr. Blake’s company, but Ms. Graham isn’t. But it’s Ms. Graham who will make the final decision.=nhưng bà Graham là người có quyền quyết định sau cùng.

Cut 5

Discussion: Elizabeth and Gary

Larry: Discussion

Eliz: So Mr. Epstein and Ms. Graham disagree about what should be done.

Gary: Yes. Mr. Epstein is willing to take the risk of doing business with Mr. Blake’s company...

And Ms. Graham is not willing to take that risk.

Eliz: But it’s Ms. Graham who will make the final decision.

Gary: Hmm. And that makes Mr. Epstein very unhappy.

He can’t understand why she disagrees with him.

Eliz: OK. Now let’s take a short break, and then we’ll listen to our next conversation.

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe lý do tại sao bà Graham không mua máy rô-bô của hãng Trung Quốc International Robotics. Meet the deadline=kịp hạn chót. Getting the new technology=mua máy mới. Mr. Epstein is upset because he feels that Ms. Graham isn’t listening to him.= ông Epstein bất mãn vì ông nghĩ bà Graham không nghe lời đề nghị của ông. Upset=bất mãn, unhappy. Don’t get upset about what I said.=xin bạn đừng buồn vì lời tôi nói. Mr. Epstein feels that he’s been wasting his time during the past year, looking for new technology.= ông Epstein nghĩ là ông bỏ phí cả năm qua để tìm kỹ thuật mới. [Ðể ý đến hình thức looking (verb-ing) sau nhóm chữ wasting his time. Thí dụ: they wasted a lot of time trying to fix the computer themselves.=họ bỏ phí nhiều thì giờ cố gắng tự sửa chiếc máy vi tính.]

Cut 6

Language Focus: What do you think?

Larry: What do you think?

Listen for the bell, then say your answer.

Larry: Which do you think is more important to Mr. Epstein, meeting the deadline or getting new technology?

(ding)
(pause for answer)

Gary: I think getting the new technology is more important to Mr. Epstein.

Eliz: Yes, I think so too. He is willing to risk missing the deadline.

(short pause)

Larry: Why do you think Mr. Epstein is so upset?

(ding)
(pause for answer)

Gary: I think he’s upset because he feels that Ms. Graham isn’t listening to him.

Eliz: Yes, I agree.

I also think that he feels that he’s been wasting his time during the past year, looking for new technology.

(short pause)

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 233 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA Express

XS
SM
MD
LG