Đường dẫn truy cập

Anh ngữ sinh động bài 333 (advanced)


Anh ngữ sinh động bài 333 (advanced)
please wait

No media source currently available

0:00 0:15:14 0:00
Tải xuống

Ðây là chương trình Anh Ngữ sinh động bài 333. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả.

Trong bài học hôm nay ta làm thêm bài tập để ôn thêm về cách dùng những câu hỏi láy lại, như trong tiếng Việt “có phải không”, hay “nhỉ”, hay “nhé”, ở cuối câu chính, mà trong văn phạm Anh gọi là tag questions. Dùng tag questions khi ta muốn biết người nghe xác nhận xem thông tin ta hỏi đúng hay không, hay khi ta đồng ý với người hỏi.
  1. Exercises
Ðiền vào chỗ trống đề làm tag questions.
1. We won’t be late, _____?

(Will we?)
(chúng ta sẽ không bị trễ, chứ nhỉ?)

=>won’t ở main statement đổi thành will ở tag question.

2. Nothing important happened during my vacation, ________?
Không có chuyện gì quan trọng xẩy ra trong khi tôi nghỉ hè, phải không?
(Did it?)

=>Nothing theo sau bởi động từ ở số ít. Nhưng nobody hay no one, someone, somebody theo sau bởi they ở tag question. Thí dụ:

Nobody lives in this house, do they?
(Không có ai ở trong nhà này, phải không?)
No one asked for me, did they?
(Không có ai hỏi tôi, phải không?)

3. We should make a reservation, _____?
(Shouldn’t we?)
(chúng ta nên dành chỗ trước, chứ nhỉ?)
=> should ở main statement đổi thành shouldn’t ở tag question.

4. I’m correct, _____?
(Tôi đúng, phải không?)
(arent’t I? hay am I not?)

=>I am hay I’m ở main statement đổi thành aren’t I hay am I not? ở tag question.

5. So you bought a new house, _______? Congratulations!
Như vâỵ là bạn mới mua nhà mới, phải không? Xin mừng bạn!
(Did you?)

Thì Simple past của bring là brought ở main statement đổi thành did trong tag question. Trong trường hợp này same form affirmative ở main statement cũng thành affirmative ở tag question khi câu hỏi diễn tả sự ngạc nhiên hay một sự lưu ý.

=>We can use affirmative tag questions after affirmative sentences to express a reaction such as a surprise or an interest.

You’re moving to Australia, are you?
(Anh sắp dọn sang ở bên Úc phải không?)

7. You wouldn’t want to do that, _____?
(Anh đâu có muốn làm chuyện ấy, phải không?)
(Would you?)

Wouldn’t ở main statement thành would ở tag question.

8. Well, I couldn’t help it _______?
(Could I?)
(Tôi không cưỡng lạị được (cản lại được chuyện ấy), thấy không?
Dùng câu này khi một chuyện xẩy ra ngoài ý muốn của bạn.

Note 1: Nếu câu statement chính ở thể xác định affirmative thì câu tag question ở thể phủ định negative, ngoại trừ trường hợp ở câu 6 ở trên.

9. You’re coming to the party,________?
(aren’t you?)

=>You’re ở main statement đổi thành aren’t you ở tag question.

Bạn sẽ đi dự tiệc, phải không?

10. You’ve read this novel,_______?
(havent’t you?)

Bạn đọc cuốn tiểu thuyết này rồi phải không?

=>You’ve ở main statement thành haven’t you ở tag question.

11. Mary read this novel,______?
Mary đã đọc cuốn tiểu thuyết này, phải không?
(didn’t she?)

=>Quá khứ đơn simple past của động từ read là read; sang tag question dùng quá khứ của auxiliary verb là did.
Mary là tên một cô gái hay tên một bà nên dùng subject pronoun tương ứng là she.

Mary read=>didn’t she?

12. John and Bill are reading this novel, _____?
(aren’t they?)

(John and Bill đang đọc cuốn tiểu thuyết này, phải không?)
John and Bill are=> aren’t they?
=>Chọn subject pronoun they tương ứng với chủ tử John and Bill.

13. You’ll read this novel, ____?
(bạn sẽ đọc cuốn tiểu thuyết này, chứ?)
(won’t you?)

You’ll => won’t you?

14. Be quiet, _____?
(will you?)
(Hãy yên lặng, nghe không?)

=>Be quiet là một mệnh lệnh imperative nên trong tag question dùng will you?

15 Do listen, _____?
(will you?)
(Hãy lắng nghe, chứ?)

Do listen là một imperative=> will you?

16. Give me a hand, _______?
(will you?)

Hãy giúp tôi một tay, chứ bạn?
=> will/can/could/would có thể dùng khi yêu cầu ai làm việc gì cho mình.

17. Let’s open this bottle of champagne, _______?
(shall we?)

(Chúng ta hãy mở chai sâm banh này, chứ?)
Let’s hay let us khi sang tag question=> shall we?

18. He doesn’t know what he’s doing, _____?
(Does he?)
(Anh ta không ý thức được hậu quả điều anh ta làm, phải không?)

He doesn’t => does he?

19. You’ll come to my birthday party, _____?
(won’t you?)
(Bạn sẽ tới dự tiệc sinh nhật của tôi, chứ?)
You’ll => won’t you?

20. This peach is delicious, _____?
(isn’t it?)
(Trái đào này ngon quá. nhỉ?)
Is=> isn’t it?

21. We will send some help to the storm victims,_____?
(Chúng ta sẽ gửi đồ cứu trợ đến nạn nhân trận bão, chứ?)
(won’t we?)

We will => won’t we?

22. It isn’t going to rain,_____?
(is it?)
(Trời sẽ không mưa đâu, phải không?)

It isn’t=> is it?

23. He never came to our party, _____?
Anh ta chẳng bao giờ tới dự tiệc của chúng ta, phải không?

(Did he?)

24. I barely know you,______?

Tôi không quen anh, phải không?

(do I?)

25. Tale a seat, ______?
(Xin mời ngồi)

(won’t you)

(polite invitation)

26. Close the door, _____?
(would you?)
(Xin đóng cửa)

(polite request)

27. Don’t forget to stop by the grocery store and get some eggs on your way home, _______?
Ðừng quên tạt qua tiệm thực phẩm mua trứng trên đường về nhà, nhé?

(will you?)

28. Nothing came in the post today,_____?
(did it?)

(Hôm nay không có thư phải không?)

  • Những câu chính có hardly, never, barely, nobody, nothing coi như có nghĩa phủ định, thì câu tag question ở xác định (positive).

29. It’s hardly rained at all this summer, _____?
(Has it?)
Mùa hè này trời hầu như chẳng mưa mấy, nhỉ?
=>hardly ngụ ý phủ định nên tag question ở affirmative.

B. Ghi chú:

Khi nói, để giản dị. thay vì dùng tag questions, ta có thể, tùy trường hợp, mà dùng một câu hỏi cao giọng. Right? Is that right? It that correct? OK? Yes? No? dù ờ phần chính câu statement ở xác định hay phủ định.

-You’re a teacher, yes?
Bạn là giáo sư. phải không?

-You’re not a student, right?
Bạn không phải là sinh viên, phải không?

=>Nhưng lối giản dị này chỉ nên dùng khi nói.

C. Ôn lại

1. Khi câu main statement ở affirmative thì tag question ở negative.
You’re Vietnamese, aren’t you?
Bạn là người Việt, phải không?

Khi câu main statement ở negative thì câu tag question ở affirmative.
You’re not German, are you?
Bạn không phải là người Ðức, phải không?

I am ở main statement khi ở tag question đổi thành aren’t hay am I not.

I’m right, aren’t I?
I’m right, am I not?

  1. Chủ từ ở main statement cũng thường là chủ từ ở tag question.
You’re not German, are you?
Ðôi khi phải đổi chủ từ ở tag question cho hợp với chủ từ ở main statement.

Mary is American, isn’t she?
Mary and Jill are going to our party, aren’t they?

5. Thì (tense) của verb ở main statement cũng như thì của auxiliary verb ở tag question.
He never came here, didn’t he?
(main statement: simple past; tag question didn’t cũng ở simple past.)

You have never been to Canada, have you?
(present perfect ở main statement; ở tag question là auxiliary verb have.

Ðộng từ khiếm khuyết can ở main statement ở present tense thì ở tag question can củng giữ nguyên tense là present, chỉ đồi thành can’t.
You can speak Chinese, can’t you?

Hình thức phủ định thường được rút gọn (contracted)-- isn’t, haven’t, didn’t. Nhưng trong văn viết nghiêm túc, có thể dùng nguyên hình thức.

They promised to come here on time, didn’t they? They promised to come here on time, did they not?
(formal)

References

http://www.englishclub.com/grammar/verbs-questions-tag.html

http://www.eslbase.com/grammar/tag-questions

Michael Swan. Practical English Usage. (New York: Oxford University Press, 2005, pp. 471+

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 333 về cách dùng câu hỏi láy lại tag questions. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.

Đường dẫn liên quan

XS
SM
MD
LG