Đường dẫn truy cập

Anh ngữ sinh động bài 328 (advanced)


Anh ngữ sinh động bài 328 (advanced)
please wait

No media source currently available

0:00 0:15:13 0:00
Tải xuống

Ðây là chương trình Anh Ngữ sinh động bài 328. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả.

Trong bài học hôm nay ta làm vài bài tập và học tiếp về sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ gọi là agreement between subject and verb, nghĩa là tùy chủ từ mà dùng động từ ở số ít hay số nhiều.

I. Review & Exercises

A. Hãy nghe và chọn hình thức đúng trong ngoặc đơn.

1. The executive committee (haven’t hay hasn’t) reached an agreement with the union.
Uỷ ban quản trị chưa đạt được thoả thuận với công đoàn. (Trả lời: haven’t.) (Giải thích: vì committee là collective noun, Ủy ban quản trị chưa đồng ý nên coi như những thành viên tách biệt, và như vậy committee coi như ở số nhiều.)

2. Finally the executive committee (has hay have) unanimously agreed to raise 5% of the salary of all employees.
Rốt cuộc ban quản trị đã đồng ý tăng lương cho toàn thể nhân viên lên 5%. (Trả lời: has agreed.) (Giải thích: trong trường hợp này, committee ủy ban quản trị coi như một đơn bị đồng nhất nên động từ ở số ít.)

Tương tự như số 1:

3. The class (is hay are) having an argument as whom they should elect as president. Lớp học đang bàn cãi xem sẽ bầu ai làm trưởng lớp.
(Trả lời: are)

B. Hãy nói bằng tiếng Anh:

1. Trong một cuộc họp hàng tỉnh ai cũng được tự do phát biểu ý kiến của mình.
In a town hall meeting everyone is welcome to express his/her ideas. (Everyone hay everybody coi như số ít.)

2. Có ai bỏ quên cái mũ ở trên kệ.
Somebody has left his hat on the counter.
(Someone coi như ở số ít)

3. Bất cứ ai muốn theo đuổi việc học lên đại học cũng phải thi đỗ kỳ thi tuyển.
Anyone who wants to pursue higher education has to pass entrance exams.

4. Trong hai câu trả lời, không có câu nào đúng cả.
Neither of the two answers is correct.
(Sau neither of the two, động từ ở số ít)

5. Môn kinh tế và môn toán là hai môn khó.
Economics and mathematics are two difficult subjects.

Note: Nếu economics chỉ tên một môn học thì dù tận cùng bằng s, động từ theo sau ở số ít. Economics is a difficult subject for me. Nhưng nếu economics nghĩa là “tình trạng tài chánh quyết định sự thành công của một dự án,” (economic matters relevant to financial considerations) thì economics coi như ở số nhiều. The economics of building new subway lines are being studied. Vấn đề tài chánh liên quan đến việc xây cất đường xe điện ngầm mới đang được nghiên cứu.

6. Cái kéo này lờn (cùn) quá. This pair of scissors is dull.
(scissors, pants, trousers, jeans coi như danh từ ở số nhiều, nhưng nếu có nhóm từ a pair of đi trước thì coi như ở số ít.)

II. Agreement between subject and verb (continued) (Tiếp theo bài 327)

A. =>Nếu có hai chủ từ nối với nhau bởi either và or thì động từ hợp với chủ từ gần nhất.

1. Either my father or my brothers are going to sell the house. Hoặc cha tôi hay các anh tôi sẽ bán căn nhà.
(Are hợp với chủ từ gần hơn là brothers số nhiều)

2. Is either my father or my brothers responsible?
Cha tôi hay các anh tôi ai chịu trách nhiệm?
(Is hợp với chủ từ father gần hơn ở số ít.)

3. Are either my brothers or my father responsible?
Anh tôi hay cha tôi ai chịu trách nhiệm?
(Are hợp với chủ từ gần hơn là my brothers ở số nhiều.)

Tương tự:

4. Either the actors or the director is at fault.
Hoặc những kịch sĩ hay nhà đạo diễn phạm lỗi.
(Is hợp với chủ từ gần hơn là director ở số ít.)

5. Either the director or the actors are at fault.
Hoặc nhà đạo diễn hay kịch sĩ phạm lỗi.
(Are hợp với chủ từ gần hơn là actors ở số nhiều.)

B. Ghi chú:

Hai câu sau đây tuy đúng văn phạm nhưng đọc không được xuôi:

-Either he or I am responsible.
Hoặc anh ta hay tôi là người chịu trách nhiệm.

-Either you or I am responsible.
Hoặc anh hay tôi phải chịu trách nhiệm.

Chen giữa either và or có 2 subjects là he và I. Vì I gần hơn nên động từ hợp với I. => am.

Ðể đọc cho xuôi, và vẫn đúng văn phạm, ta có thể đổi lại đôi chút:

Either he is responsible, or I am.
Hoặc anh ta hay tôi phải chịu trách nhiệm.
Either you are responsible, or I am.
Hoặc anh hay tôi phải chịu trách nhiệm.

(Nhớ có dấu comma trước coordinating conjunction or)

C. Danh từ số ít hay số nhiều (irregular plural nouns).

1.=>Glasses, pants ở số nhiều
Where are your glasses?
Kính đeo mắt của anh đâu rồi?
My pants were torn.
Quần tây của tôi bị rách.

Nhưng:

A pair of trousers is at the laundry.
Chiếc quần tây còn đang ở tiệm giặt ủi.
=>Pants, jeans, trousers thường dùng ở số nhiều.
Nhưng nếu bắt đầu bằng a pair of thì động từ dùng ở số ít. My favorite pair of jeans is still at the laundry.
Chiếc quần jeans tôi ưa nhất vẫn còn ở tiệm giặt ủi.

=> Nhớ là jeans viết luôn luôn có s, dù chỉ có một cái quần.

2. Danh từ tuy tận cùng bằng s nhưng coi như ở số ít:

Sau news động từ ở số ít. Bịnh sởi measles tuy tận cùng bằng s nhưng ở số ít. Một số môn học tuy tận cùng bằng s nhưng coi như ở số ít: mathematics, ethics (đạo đức học), statistics (thống kê học), economics (kinh tế học), politics (chính trị học) athletics (các môn thể thao, các môn điền kinh.)

News, measles + singular verb
No news is good news.
Không có tin gì thì coi là tin lành.

The news from the front is bad.
Tin từ mặt trận thì xấu.

Measles is a dangerous disease for children.
Bịnh sởi là bịnh rất nguy hiểm cho trẻ em.

Thesis (số nhiều theses, bài tiểu luận cao học.)
Analysis (bài phân tích, số nhiều analyses.)
Cactus (cây xương rồng; số nhiều cacti.)
Nucleus /nú–kli-ờx/ trung tâm; số nhiều nuclei /nú-clì-ai/.)

3. Một số danh từ gốc tiếng Latin hay Hy Lạp không tận cùng bằng s nhưng coi như số nhiều và cần plural verb.

The data amaze everyone (data ở số nhiều, Datum ở singular).
Dữ kiện (số liệu) làm mọi người ngạc nhiên.

Media ở số nhiều.
The mass media have publicized the facts.
Truyền thông đại chúng đã quảng bá sự kiện. Media là số nhiều của medium số ít.

(Source: Library Education Online

http://leostcloudstate.edu/grammar/subverag.html)

Tương tự:

bacilli /bờ-xí-lai/ (số ít là bacillus /bờ-xí-lợx/, vi trùng); bacterium (số ít); bacteria (số nhiều), cũng có nghĩa là vi trùng; alumni /ờ-lấm-nai/ (số nhiều); số ít là alumnus /ờ-lấm-nợx/ cựu nam học sinh hay sinh viên; số ít alumna /ờ-lấm-nờ/ cựu nữ học sinh hay sinh viên; số nhiều là alumnae /ờ-lấm-nì/
Phenomena /phì-ná-mơ-nờ/ (số nhiều); (số ít là phenomenon /phì-ná-mờ-nờn/ hiện tượng, gốc tiếng Hy Lạp).

Xin vào Google tra thêm “irregular nouns”.

4. Những danh từ như earnings (tiền lương kiếm được), assets (tài sản); thanks (lời cám ơn) theo sau bởi động từ ở số nhiều.

Our thanks go the families of the victims.
Chúng tôi xin gửi lời tri ân đến gia đình những nạn nhân.

The average worker’s earnings have gone down lately. Tiền kiếm được trung bình của công nhân mới đây đã giảm đi.

His assets were wiped out in the recession.
Ông bị tán gia bại sản sau vụ kinh tế trì trệ.

Nhưng:

The list of items is on the table (động từ is hợp với chủ từ list chứ không hợp với danh từ items, tuy items ở số nhiều.)
Danh sách các món đồ (chứ không phải là các món đồ) ở trên bàn.

Neither of the articles he wrote was accepted.
Hai bài anh ta viết đều bị từ chối không đăng.
(Sau neither of …động từ ở số ít)

5. Some of the milk was spilled on the floor. Một ít sữa bị đổ trên sàn nhà. Some of + mass noun milk=>động từ số ít.)

Some of the graduates were looking for jobs.
(Some of + count noun graduates=> động từ số nhiều. Một số sinh viên tốt nghiệp đang kiếm việc làm.

=>Some of có thể theo sau bởi động từ ở số ít hay số nhiều tuỳ trường hợp theo sau bởi mas noun hay count noun.

Tương tự: a large percentage of (một tỷ lệ phần trăm lớn); two-thirds of (hai phần ba) …Forty percent of (40%)…

Thí dụ: Forty percent of the population is without medical insurance. 40% dân số không có bảo hiểm sức khỏe.
(Chủ từ Forty percent of the population theo sau bởi động từ is ở số ít.)
Nhưng: Forty percent of the students carry some form of medical insurance. Bốn mươi phần trăm sinh viên có bảo hiểm sức khỏe. (Chủ từ Forty percent of students theo sau bởi động từ carry ở số nhiều.)

=>Ðộng từ nói về kết quả của tính cộng trừ nhân chia ở số ít.
Two and two is four hai cộng hai là bốn.
Four times four divided by two is eight
Bốn lần bốn rồi chia hai là tám.

Compound subjects - danh từ kép

-Chủ từ nếu nối bằng and thì động từ ở số nhiều.

Mathematics and science are my best subjects.
Toán và khoa học là hai môn tôi khá nhất.

Biệt lệ:
Bacon and eggs is the typical American breakfast.
Thịt ba chỉ chiên với trứng là món ăn sáng tiêu biểu ở Hoa Kỳ.
(Thịt ba chỉ bacon chiên với trứng eggs tuy là hai nhưng coi là một món nên động từ ở số ít.)

Fifteen days is a long time to wait for the results of the exams, but we can’t do anything about it.
Chờ 15 ngày mới có kết quả bài thi thì thật là lâu, nhưng đành chịu vậy, không có cách nào khác.
(Chủ từ Fifteen days coi như một khoảng thời gian theo sau bởi động từ ở số ít.)

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 328 về sự hoà hợp giữa chủ từ và động từ trong câu văn viết. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.

Sách tham khảo:

William Strunk and E.B. White. The Elements of Style, 4th edition. Longman, 2000.
Michael Swan. Practical English Usage, 3rd edition. OUP, 2009.
Floyd C. Watkins. Practical English Handbook. Boston: Houghton Mifflin, 1986.
XS
SM
MD
LG