Đường dẫn truy cập

Không có ca bệnh cúm gà mới nào xảy ra nơi con người


Hai Thông T?n Xã AP và AFP hôm th? Hai trích l?i các viên ch?c Vi?t Nam nói r?ng trong 2 tu?n qua, không m?t ca b?nh cúm gà m?i nào x?y ra noi con ngu?i, trong khi tình tr?ng b?t

phát c?a d?ch b?nh cúm gà noi gia c?m cung gi?m thi?u m?t cách dáng k?.

Các viên ch?c Vi?t Nam nói r?ng dây có th? là m?t d?u hi?u cho th?y d?ch b?nh này có th? dang tàn l?i d?n. 12 ngu?i Vi?t Nam dã thi?t m?ng vì d?ch b?nh cúm gà k? t? hôm 30 tháng Ch?p nam 2004, và m?t ph? n? Kampuchia t? tr?n t?i m?t b?nh vi?n ? Vi?t Nam tháng tru?c sau khi b? lây nhi?m lo?i virút gây ra d?ch b?nh này.

M?t bác si t?i b?nh vi?n B?ch Mai cho hay 4 ngu?i b? m?c b?nh cúm gà du?c di?u tr? t?i b?nh vi?n này dã h?i ph?c và dã du?c phép xu?t vi?n. Ông Tr?n Ð?c Long, phát ngôn viên b? Y T? Vi?t Nam hôm th? Hai tuyên b? là không có m?t ca b?nh cúm gà m?i nào noi con ngu?i du?c báo cáo k? t? v? ch?t vì b?nh cúm gà m?i nh?t hôm 30 tháng Giêng.

Ti?n si Bùi Quang Anh, c?c tru?ng c?c thú Y c?a B? Nông Nghi?p, cho hay tình hình hi?n nay t?t d?p hon nhi?u so v?i nh?ng ngày tru?c T?t. Tru?c dây ngu?i ta dã s? r?ng d?ch b?nh cúm gà còn lây lan m?nh hon n?a trong d?p T?t Nguyên Ðán vì theo truy?n th?ng, ngu?i Vi?t thu?ng n?u nhi?u món an b?ng th?t gà d? cúng gi? t? tiên nhân nh?ng ngày d?u nam.

Theo ông c?c tru?ng c?c Thú Y, trong 21 ngày g?n dây, 7 trong s? 34 t?nh thành t?ng báo cáo có d?ch b?nh cúm gà dã không báo cáo m?t ca b?nh m?i nào noi gia c?m. Ông cho r?ng nh? k?t qu? t?t d?p và nh? vi?c áp d?ng nh?ng bi?n pháp phòng ng?a ch?t ch?, Vi?t Nam hy v?ng kh?ng ch? du?c d?ch b?nh cúm gà trong tháng 2 ho?c tháng 3 này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG