Đường dẫn truy cập

Câu Lạc Bộ Paris tạm hoãn nợ cho các quốc gia bị động đất và sóng thần.


19 nu?c ch? n? thu?c Câu L?c B? Paris dã d? ngh? t?m hoãn n? cho các qu?c gia b? d?ng d?t và sóng th?n tàn phá h?i tháng tru?c. Sau m?t phiên h?p ? Paris, Ch? T?ch Câu L?c B? Paris, ông Jean Pierre Jouyet, nói r?ng b?t c? nu?c nào b? tác d?ng b?i thiên tai sóng th?n, cung d? di?u ki?n d? du?c hoãn n?.

Tuy nhiên, cho t?i nay, ông cho bi?t là ch? có Sri Lanka, Indonesia và d?o Seychelles dã ng? ý mu?n ti?n hành v?i d? ngh? này. Tru?c dó, nhóm Th?t Cu?ng, g?m các qu?c gia công nghi?p hóa hàng d?u th? gi?i, dã d?ng ý hoãn n? cho các qu?c gia b? tác d?ng b?i sóng th?n.

T?i Washington, Ch? T?ch Ngân Hàng Th? Gi?i nói r?ng c?n nhi?u tu?n l? ho?c nhi?u tháng n?a, m?i có th? xác quy?t du?c các qu?c gia b? thiên tai tàn phá c?n bao nhiêu tài chánh d? tái thi?t d?t nu?c.

Ông James Wolfensohn nói r?ng chính quy?n các nu?c dang c?u xét vi?c thi?t l?p m?t h? th?ng theo dõi tài chánh d? giám sát các kho?n chi tiêu du?c dùng trong công tác tái thi?t các khu thiên tai.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG