Đường dẫn truy cập

Tổ chức Giải phóng Palestine hối thúc các phần tử chủ chiến chấm dứt những vụ tấn công nhắm vào Israel


Gi?i lãnh d?o T? ch?c Gi?i phóng Palestine dã h?i thúc các ph?n t? ch? chi?n ch?m d?t nh?ng v? t?n công nh?m vào Israel và nói r?ng b?o d?ng ch? phuong h?i t?i quy?n l?i qu?c gia c?a ngu?i Palestine mà thôi.

?y ban ch?p hành trung uong c?a T? ch?c Gi?i phóng Palestine dã kêu g?i nhu th? ngày hôm nay, không bao lâu sau khi th? tu?ng Ariel Sharon c?a Israel dành cho quân d?i toàn quy?n quy?t d?nh v? nh?ng hành d?ng nh?m ch?ng l?i các ph?n t? ch? chi?n Palestine ? d?i Gaza.

Ông Sharon t? cáo r?ng tân T?ng th?ng Mahmoud Abbas c?a Th?m quy?n Palestine không làm gì d? ngan ch?n nh?ng v? t?n công nh?m vào Israel.

Thông cáo do T? ch?c Gi?i phóng Palestine dua ra hôm nay nói r?ng các nhóm ch? chi?n dã cho Israel m?t cái c? d? gây phuong h?i t?i s? ?n d?nh c?a Palestine.

Các gi?i ch?c Palestine cho bi?t ông Abbas s? g?p các nhóm ch? chi?n vào th? tu t?i dây d? thúc gi?c h? ch?p nh?n m?t cu?c ngung b?n mà Israel cung ph?i tuân hành.

Ngo?i tru?ng Palestine ông Nabil Shaath cho bi?t ông Abbas s? th?c hi?n chuy?n di d?n d?i Gaza vào th? tu d? h?i thúc các nhóm ch? chi?n d?ng ý v? m?t cu?c ngung b?n mà phía Palestine nói r?ng Israel cung ph?i làm nhu th?.

Ngo?i tru?ng Palestine cho hay nhà lãnh d?o Palestine cung s? c? g?ng thuy?t ph?c các nhóm tham gia vào cu?c b?u c? qu?c h?i ngày 17 tháng 7.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG