Đường dẫn truy cập

Băng ghi âm của trùm khủng bố Zarqawi nhằm gây chia rẽ giữa người Hồi Giáo Sunni và Shia


Trùm kh?ng b? Abu Musab Al Zarqawi dã lên ti?ng trong m?t cu?n bang âm thanh trên Internet nh?m m?c dích tìm cách gây chia r? gi?a nh?ng ngu?i H?i Giáo Sunni và H?i Giáo Shia t?i Iraq trong khi ch? còn 10 ngày n?a là d?n ngày b?u c? t?i nu?c này.

B?n tuyên b? dài 75 phút dã nh?m vào thành ph?n H?i giáo Shia, mà theo d? doán s? th?ng da s? gh? trong cu?c b?u c? Qu?c H?i chuy?n ti?p.

Trong cu?n bang v?a k?, Zarqawi dã lên án ch?c s?c cao c?p nh?t c?a H?i Giáo t?i Iraq là Ð?i Giáo Ch? Ayatollah Ali Al Sistani, v? vi?c ch?p thu?n cu?c t?n công c?a l?c lu?ng do Hoa K? lãnh d?o h?i tháng 11 nam ngoái d? tiêu di?t các ph?n t? n?i d?y dang ?n náu t?i c? di?m Fallujah.

Y cung lên án vi?c nh?ng ngu?i H?i Giáo Shia gi?t h?i nh?ng ngu?i vô t?i t?i thành ph? Fallujah, mà theo l?i Zarqawi, là h? dã chi?n d?u bên c?nh 800 binh si Israel cung nhu các binh si Jordan.

Ngu?i ta v?n chua rõ tính cách xác th?c c?a cu?n bang này.

Ðu?c bi?t nhi?u cu dân trong thành ph? Fallujah dã di t?n tru?c khi x?y ra cu?c t?n công vào thành ph? này h?i tháng 11.

Theo ngu?n tin quân s? Hoa K? hôm th? Nam thì hi?n nay thành ph? dã hoàn toàn m? c?a, và hon phân n?a cu dân trong thành ph? dã tr? v?.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG