Đường dẫn truy cập

Anh Quốc đề nghị các quốc gia láng giềng giúp tái thiết Iraq


Chính ph? Anh qu?c d? ngh? các qu?c gia láng gi?ng c?a Iraq h?p tác v?i các nu?c công nghi?p phát tri?n d? giúp xây d?ng Iraq, d?a trên thành qu? c?a cu?c b?u c? v?a qua.

Ngo?i Tru?ng Anh ông Jack Straw nói r?ng ông s? d? ngh? tri?u t?p m?t h?i ngh? gi?a các nu?c G-8 và các nu?c trong nhóm Sharm-el-Sheik (g?m có Iran, Syria, Th? Nhi K?, Kuwait, Jordan và ? r?p Saudi) d? phát huy s? ?ng h? c?a qu?c t? dành cho Iraq.

T?i Paris, T?ng Th?ng Pháp ông Jacques Chirac nói r?ng cu?c b?u c? là bu?c quan tr?ng d? tái thi?t Iraq.

T?i Berlin, Ngo?i Tru?ng Ð?c Joschka Fischer tuyên b? nhân dân Iraq x?ng dáng du?c bi?u duong vì dã di b?u b?t ch?p nguy hi?m, nhung ông nh?c l?i là Ð?c s? không g?i quân d?n Iraq.

T?i Moskva, T?ng Th?ng Nga ông Vladimir Putin g?i cu?c b?u c? là m?t di?n bi?n l?ch s?.

T?i B?c Kinh, chính ph? Trung Qu?c nói r?ng h? hy v?ng là cu?c b?u c? s? mang l?i ?n d?nh cho Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG