Đường dẫn truy cập

Bộ Trưởng Quốc Phòng Iraq nói sẽ ra lệnh bắt ông Ahmad Chalabi


B? Tru?ng Qu?c Phòng Iraq nói r?ng chính ph? s? ra l?nh b?t ông Ahmad Chalabi, ngu?i d?ng d?u Ngh? h?i Toàn Qu?c Iraq v? t?i ph? báng b? Qu?c Phòng, trong khi tr?n d?u kh?u dang di?n ra gi?a hai nhân v?t này.


Trong m?t cu?c ph?ng v?n do dài al Jazeera th?c hi?n hôm th? sáu, ông Chalabi kêu g?i di?u tra B? Tru?ng Qu?c Phòng Hazem al Shalaan vì ông Shalaan có liên quan d?n m?t v? chuy?n 300 tri?u dô la ti?n m?t t? Iraq sang Liban. S? ti?n này du?c báo cáo là d? mua võ khi và thi?t b? quân s?.


Ông al Shalaan nói r?ng ông Chalabi s? b? b?t và s? du?c trao l?i cho c?nh sát qu?c t? vì ông Chalabi dã ph? báng c? ông l?n b? qu?c phòng, cung nhu v? t?i tham ô do m?t tòa án ? Jordanie dua ra vào nam 1992.


C? hai ông al Shalaan và ông Chalabi d?u ra ?ng c? d?i bi?u qu?c h?i, và ông Chalabi du?c xem nhu là m?t trong nh?ng ngu?i tham gia cu?c dua giành ch?c th? tu?ng Iraq.


Tin cho là ông Chalabi dang v?n d?ng tranh c? ? mi?n nam Iraq và ông chua có ph?n ?ng nào tru?c các cáo bu?c c?a B? Tru?ng Qu?c Phòng ch?ng l?i ông.

Các ph?n t? tranh d?u ? Iraq dã gia tang các ho?t d?ng de d?a d? c? tri d?ng tham gia d?u phi?u vào ngày 30 tháng này.


Nhóm n?i d?y có tên là Ð?o Quân Ansa al Sunna cho bi?t là nhóm này dã hành quy?t 15 V? Binh Qu?c Gia Iraq. Tin v?a k? du?c loan t?i trong m?t trang web trên Internet, và hi?n chua th? ki?m ch?ng, tuy nhiên h?i tu?n tru?c có 15 V? Binh b? b?t cóc ? mi?n tây Iraq.


Trong m?t di?n bi?n khác, các gi?i ch?c Iraq cho bi?t t?i Hilla, m?t d?a di?m n?m v? hu?ng nam th? dô Baghdad, ít nh?t 9 binh si Iraq và m?t thu?ng dân dã b? thuong khi m?t xe hoi cài bom n? g?n m?t can c? quân s?.


Trong khi dó các gi?i ch?c Brazil dang di?u tra v? vi?c các ph?n t? n?i d?y tuyên b? là dang c?m gi? m?t ngu?i Brazil, dã b? b?t cóc trong m?t v? ph?c kích tru?c dây trong tu?n.


Và d?i s? quán Trung Qu?c t?i Baghdad cho bi?t là 8 công nhân Trung Qu?c b? các ph?n t? n?i d?y b?t cóc tru?c dây trong tháng dã du?c phóng thích.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG