Đường dẫn truy cập

Không ấn định kỳ hạn cho binh sĩ nước ngoài thi hành công tác cứu trợ tại Indonesia


B? tru?ng qu?c phòng Indonesia tuyên b? không có k? h?n nào ch?c ch?n du?c ?n d?nh d? các binh si nu?c ngoài ph?i r?i kh?i d?t nu?c mà h? dang giúp các n?n nhân sóng th?n.

Sau khi h?p t?i Jakarta ngày hôm nay v?i phó b? tru?ng qu?c phòng M?, ông Paul Wolfowitz, b? tru?ng qu?c phòng Indonesia, ông Juwono Sudarsono nói r?ng nh?ng nh?n d?nh tru?c dây c?a các gi?i ch?c Indonesia nh?m d?nh ra m?t k? h?n ch? là nh?ng g?i ý v? m?t ngày du?c ch?n làm m?c tiêu là ngày 26 tháng 3.

B? tru?ng qu?c phòng Indonesia nói r?ng ngày dó là m?t d?u m?c d? Jakarta c?i thi?n và d?y m?nh n? l?c c?u tr? ngõ h?u Indonesia th?c hi?n h?u h?t các gánh n?ng vào lúc dó. Trong khi dó, con s? t? vong chính th?c t?i nu?c này dã len t?i 115 ngàn ngu?i tính d?n ngày hôm nay v?i báo cáo có thêm 5000 ngu?i ch?t.

? các noi khác, các gi?i ch?c Hoa k? cho hay chính ph? Sri Lanak dã thay d?i vi?c tru?c dó t? ch?i không cho phép ngu?i c?m dâu chuong trình th?c ph?m th? gi?i là ông James Mooris di tham các khu v?c b? sóng th?n do phi?n quân chi?m dóng.

Theo d? trù, ông s? d?n Kilinochchi dang n?m du?i s? ki?m soát c?a phi?n quân trong ngày hôm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG