Đường dẫn truy cập

Lesson 196 : When The Chips Are Down, Turn Tail, Knuckle Under. - 2004-09-17


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ có liên quan đến một tình trạng khẩn trương và phản ứng của con người trong một tình trạng như vậy. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: ( DON): The first idiom is “When the chips are down”, “ When the chips are down”.

TEXT:(TRANG) : Chắc quý vị đã học thành ngữ này rồi trong một baì học trước đây, nhưng chúng tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa cho quý vị nhớ. When the chips are down được người Mỹ dùng để chỉ một tình trạng nghiêm trọng, khẩn trương, khi một điều gì có tính cách quyết định sắp sửa xảy ra. Nó phát xuất từ môn bài poker, khi con bạc dùng những tấm thẻ gọi là Chip để thay cho tiền đánh bạc. When the chips are down là khi các tấm thẻ đã được đặt xuống bàn và nhà cái sẽ lật bài lên để xem ai được ai thua. Thí dụ sau đây nói về danh tài chơi Gôn Tiger Woods:

VOICE : ( DON): After 5 days of play, 3 players were tied at the last hole. The chips were down and Tiger had to sink a very long putt to win the tournament.

TEXT: ( TRANG): Câu này có nghĩa như sau:Sau 5 ngày tranh tài đánh gôn, 3 đấu thủ đã ngang điểm nhau tại lỗ cuối cùng. Tình hình hết sức gay go, và danh tài Tiger Wo ôds đã phải đánh một cú thật nhẹ qua một quãng sân dài cho quả bóng rơi vào lỗ để thắng trận đấu này.

Có vài từ mới đáng chú ý là: Tie đánh vần là T-I-E nghĩa là ngang điểm với nhau, hay là hòa nhau, Putt đánh vần là P-U-T-T nghĩa là đánh nhẹ cho quả bóng rơi vào lỗ. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): After 5 days of play, 3 players were tied at the last hole. The chips were down and Tiger had to sink a very long putt to win the tournament.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây anh bạn chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ hai.

VOICE : ( DON): The second idiom is “ To turn tail”, “ To turn tail”.

TEXT: ( TRANG ): To turn tail có một từ mới là Tail đánh vần là T-A-I-L nghĩa là cái đuôi. Vì thế chắc quý vị cũng có thể đoán ra rằng To turn tail nghĩa là cong đuôi lên mà chạy, như quý vị thấy trong thí dụ sau đây:

VOICE : ( DON): We saw this guy bending over the window of our car trying to break in. We yelled at him. He loôked around, then turned tail and ran away as fast as he could.

TEXT: ( TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Chúng tôi trông thấy anh chàng đó cúi mình lên cửa sổ xe hơi của chúng tôi đê tìm cách phá cửa chui vào xe. Chúng tôi bèn hét to lên. Anh ta quay lại nhìn rồi cong đuôi lên chạy thật nhanh. Có vài từ mới đáng chú ý là: To break in đánh vần là B-R-E-A-K và I-N nghĩa là phá cửa để lẻn vào nhà, và To yell đánh vần la øY-E-L-L nghĩa là la to hay hét lên. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE : ( DON): We saw this guy bending over the window of our car trying to break in. We yelled at him. He loôked around, then turned tail and ran away as fast as he could.

TEXT: (TRANG): Và sau hết xin mời quý vị nghe thành ngữ thứ ba.

VOICE: ( DON): The third idiom is To knuckle under, “ to knuckle under”.

TEXT: ( TRANG): Chúng ta có từ Knuckle đánh vần là KN-U-C-K- L- E nghĩa là cái khuỷu tay,và Knuckle under là đầu hàng hay chịu thua. Trong thí dụ sau đây một người than phiền rằng ông chủ luôn luôn giao cho anh ta những công việc khó khăn ở sở mà lại không bao giò chịu thăng chức cho anh ta cả.

VOICE : ( DON): But I am not going to knuckle under to this guy any more. I 'm going in and tell him how bad he has treated me, yell I quit, then walk out and slam the doôr on him.

TEXT: (TRANG): Anh ta nói: Nhưng tôi sẽ không chịu khuất phục ông ta nữa đâu. Tôi sẽ vào nói với ông ta là ông ta đã đối xử tồi tệ với tôi như thế nào, hét to lên là tôi nghỉ việc, rồi bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Có vài từ mới mà ta cần biết là: To treat đánh vần là T-R-E-A-T nghĩa là đối xử với ai , và To slam đánh vần là S-L-A-M nghĩa là đóng thật mạnh. Và bây giờ anh bạn chúng ta sẽ đọc lại thì dụ này:

VOICE : ( DON): But I am not going to knuckle under to this guy any more. I 'm going in and tell him how bad he has treated me, yell I quit, then walk out and slam the doôr on him.

TEXT: (TRANG): Để chấm dứt bài học hôm nay, chúng tôi xin đặt cả 3 thành ngữ này vào một câu như sau: When the chips were down, these people didn’t turn tail and knuckle under. Tức là khi tình hình đi đến chỗ khẩn trương, những người này đã không cong đuôi chạy và đầu hàng. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp./.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG