Đường dẫn truy cập

LESSON # 188: Stuffed Shirt, The Shirt Off Your Back. - 2004-09-11


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới có từ "Shirt," đánh vần là S-H-I-R-T nghĩa là cái áo sơ mi. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất:

VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "Stuffed Shirt," "Stuffed Shirt."

TEXT: (TRANG): "Stuffed Shirt" gồm có từ "Stuffed," đánh vần là S-T-U-F-F-E-D, nghĩa là độn cho đầy lên hay cứng lên, và "Shirt," thì quý vị biết rồi. "Stuffed Shirt," nghĩa đen là một cái áo độn đầy chất liệu như giấy hay rơm rạ, vì thế người Mỹ dùng thành ngữ "Stuffed Shirt," để chỉ một người cứng nhắc, mà hay huênh hoang tự cao tự đại, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây.

VOICE : (DON): My boss is nothing but a stuffed shirt. All he talks about is his family background, his grades at college, and how other people don’t have good manners any more.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Ông chủ tôi chỉ là một người huênh hoang tự cao tự đại. Ông ta lúc nào cũng chỉ nói về gia thế ông ta, về số điểm cao của ông ta ở đại học, và về việc những người khác bây giờ không còn phong cách lịch sự nữa.

Có một vài từ mới mà ta cần biết là: "Background," đánh vần là B-A-C-K-G-R-O-U-N-D, nghĩa là thanh thế của một người; và "Manners," đánh vần là M-A-N-N-E-R nghĩa là cách xử sự. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): My boss is nothing but a stuffed shirt. All he talks about is his family background, his grades at college, and how other people don’t have good manners any more.

TEXT:(TRANG): Bây giờ anh bạn chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ hai:

VOICE: (DON): The second idiom is "To Give the Shirt Off Your Back," "To Give the Shirt Off Your Back." TEXT:(TRANG): "To Give the Shirt Off Your Back," nghĩa đen là cởi áo ra để cho người khác và chắc quý vị cũng đoán được nghĩa bóng của nó là một người rộng rãi, nhân từ, sẵn sàng giúp đỡ kẻ khác dù đó có thể là cho cả cái áo đang mặc trên người. "Back," đánh vần là B-A-C-K, có nghĩa là cái lưng. Trong thí dụ sau đây, anh Smith cần tiền gấp nên hỏi vay một người bạn và được anh ta trả lời như sau:

VOICE: (DON): Hey old friend, you know me. Any other time I’d give you the shirt off my back. But right now I’m afraid I’m broke myself. I just paid college tuition for my kids. I sure wish I could help!

TEXT:(TRANG): Anh bạn trả lời như sau: Này anh bạn quý của tôi ơi, anh biết tôi nhiều mà. Vào lúc nào khác tôi sẳn sàng giúp đỡ anh tận tình. Nhưng ngay bây giờ tôi e rằng chính tôi cũng đang túng quẫn. Tôi vừa mới trả tiền học cho 2 con tôi ở đại học. Ước gì tôi có thể giúp anh được!

Có một vài từ mới đáng chú ý là: "Broke," đánh vần là B-R-O-K-E, nghĩa là cạn tiền, túng quẫn. "Tuition," đánh vần là T-U-I-T-I-O-N, nghĩa là tiền học. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON): Hey old friend, you know me. Any other time I’d give you the shirt off my back. But right now I’m afraid I’m broke myself. I just paid college tuition for my kids. I sure wish I could help!

TEXT:(TRANG): Xin tùy quý vị nghĩ xem anh bạn này có thực tình muốn giúp đỡ anh Smith hay chỉ tìm cách tránh cho mượn tiền. Và trước khi chấm dứt bài học hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị một thí dụ khác về một người con nói về cha mình. Thí dụ này cũng có "To Give the Shirt Off Your Back."

VOICE: (DON): Of course Dad gets mad at me sometimes for no good reason. And he is kind of old-fashioned in a lot of ways. But if I ever need it, I know he’d give me the shirt off his back. TEXT:(TRANG): Người con có nhận xét như sau: Dĩ nhiên là cha tôi thỉnh thoảng vô cớ nổi giận với tôi. Và về nhiều phương diện, ông ấy có vẻ cổ hủ. Nhưng nếu khi nào tôi cần đến cha tôi thì tôi biết chắc là ông sẵn sàng giúp đỡ tôi hết lòng. Có vài từ mới đáng chú ý là: "To Get Mad," đánh vần là G-E-T và M-A-D, nghĩa là nổi giận hay nổi nóng; "Old-fashioned," đánh vần là O-L-D và F-A-S-H-I-O-N nghĩa là cổ hủ hay nệ cổ. Và bây giờ anh bạn chúng ta xin đọc lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Of course Dad gets mad at me sometimes for no good reason. And he is kind of old-fashioned in a lot of ways. But if I ever need it, I know he’d give me the shirt off his back. TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là "Stuffed Shirt," là một người có tính huênh hoang tự cao tự đại; và hai là "To Give the Shirt Off Your Back," nghĩa là hết lòng giúp đỡ một người nào. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG