Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 25


Đây là chương trình Anh ngữ Sinh động New Dynamic English bài thứ 25. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả.

Chủ đề của bài học hôm nay là phần LANGUAGE FOCUS-QUESTION BASED ON DIALOG-Chủ đề phần này là nghe một mẩu đàm thoại rồi nghe một câu hỏi mà câu trả lời nằm trong nội dung mẩu đàm thoại đó.
Sau đó là phần CULTURE TIP-mách giúp về văn hóa.
Để ý mấy chữ khó:

TWENTY MINUTES SOUTH OF THE AIRPORT=(chỗ tôi ở) phía Nam phi trường đi xe hơi mất hai mươi phút.
REAL CLOSE TO MY OFFICE= thật gần văn phòng tôi.
DECIDE=quyết định.
I'LL TELL YOU WHAT=tôi nói ông nghe; để tôi đề nghị với ông nhé.
SAY, WHEN SHALL WE GET TOGETHER?= chừng nào chúng ta có thể gặp nhau?

CUT 1

Larry: Questions.
Eliz: What time would Mr. Epstein like to meet with Mr. Blake?
Larry: Now listen to the dialog.
Epstein: Say, when shall we get together?
Blake: Well, I was hoping that we could perhaps arrange a meeting for tomorrow sometime.
Epstein: Ah, I'll tell you what. I'm free after eleven o'clock. How's that sound?
Blake: That sounds fine with me.
Eliz: What time would Mr. Epstein like to meet with Mr. Blake?
Eliz: He would like to meet after eleven o'clock. (short pause)
Larry: Listen to the question.
Eliz: When do Mr. Blake and Mr. Epstein decide to meet? (short pause)
Larry: Now listen to the dialog.
Blake: I'm staying at the Embassy Suites. It's about twenty minutes south of the airport.
Epstein: Ah, that's real close to my office here. I'll tell you what, I'll meet you tomorrow around 11:15. Then we can go to lunch, and then I'll show you around San Francisco.
Blake: That sounds very nice.
Eliz: When do Mr. Blake and Mr. Esptein decide to meet?
Eliz: They decide to meet at 11:15. (short pause)

Music

Vietnamese explanation

Sau đây là phần mách giúp văn hóa. Ông Gary Engleton chỉ cho chúng ta biết hai cách đề nghị, trựctiếp và gián tiếp (direct suggestion, và indirect suggestion) và khi nào dùng cho thích hợp.
Let's meet tomorrow for lunch=(this is a direct suggestion, đề nghị trực tiếp)
Mai chúng ta hãy gặp để đi ăn trưa.
I was hoping that we could meet sometime in the next few days.= (This is an indirect suggestion, đề nghị gián tiếp) Tôi hy vọng chúng ta có thể gặp nhau vào một lúc nào đó trong vài ngày tới.
VAGUE=mơ hồ;
VAGUE MEANS NO DEFINITE TIME=mơ hồ nghĩa là không nói rõ ngày giờ nào nhất định.
GENERAL=tổng quát; [ngược lại có chữ SPECIFIC=rõ ràng.]
FREEDOM=tự do.
COWORKER=người đồng nghiệp.
MEETING TIME=ngày giờ gặp.
KNOWN FOR A LONG TIME=quen biết lâu.
I've known him for a long time= tôi quen ông ấy từ lâu.
CONSIDERATE=ân cần, chu đáo.
WHAT TIME IS GOOD FOR YOU?=giờ nào tiện cho ông?
DEPEND ON=tùy
IT DEPENDS ON YOUR RELATIONSHIP WITH THE PERSON YOU WANT TO MEET=còn tùy vào mối liên hệ của bạn với người bạn muốn gặp.
I'M NOT SURE I UNDERSTAND=tôi chưa hiểu điều ông nói.

CUT 2

CULTURE TIPS.

Eliz: Hello again. We're here with Gary Engleton, our business language expert. Let's look at our email, Gary.
Gary: Okay.
Eliz: We have a question today about making appointments. The question is: “How should I suggest a meeting time?”
Gary: Well, it depends on your relationship with the person you want to meet.
Eliz: I'm not sure that I understand.
Gary: Well, if it's someone you know quite well, you can be very direct. For example, let's say that you want to suggest a meeting time to a coworker, someone you've known for a long time. You can just say,"Let's meet tomorrow for lunch” or “How about tomorrow for lunch?” But even with friends, you shouldn't be too direct. Don't say,"I want to meet with you at 3:00 tomorrow.”
Eliz: Oh, I see.
Gary: But with someone you don't know well or someone very important, it's better to be more general, more indirect. For example, you can say,"I was hoping that we could meet sometime in the next few days.”
Or,"Would it be possible for us to meet sometime tomorrow?” Very polite suggestions are often very long. Eliz: Isn't it rather vague...very general?
Gary: Sometimes it's good to be vague. Vague means no definite time. That gives the other person a lot of freedom to suggest a good time. Eliz: What if the other person asks you what time you should meet?
Gary: Well, you can suggest a time... or if you want to be very considerate, you can say, “What time is good for you?”
Eliz: Very interesting and useful. Thanks again, Gary!
Gary: I'm happy to be of help.

Music

Vietnamese explanation

Sau đây là phần thực tập. Xin nghe một câu rồi lập lại, định xem câu đó thuộc loại direct suggestion (đề nghị trực tiếp) hay indirect suggestion (đề nghị giántiếp). Nhớ là đềnghị thẳng thường bắt đầu bằng câu như “Let's...” hay “How about...” còn đề nghị gián tiếp thì thường bắt đầu bằng câu,"I was hoping that...” hay “I was wondering if...” hay “Would it be possible..” Như trong câu,"Would it be possible for us to meet sometime tomorrow?” Ngày mai vào một lúc nào đó, chúng ta có thể gặp nhau được không?

CUT 3

Larry: Listen carefully.
Eliz: Let's meet tomorrow for lunch. (pause for repeat)
Eliz: How about tomorrow for lunch? (pause for repeat)
Eliz: I was hoping that we could meet sometime in the next week. (pause for repeat)
Eliz: Would it be possible for us to meet sometime tomorrow? (pause for repeat)

Vietnamese explanation

Business Dialog.
Tiếp sau đây, quívị nghe một mẩu đàmthoại trong đó hai người đồng nghiệp đang xem có thể gặp nhau để bàn về dư ïphỏng về mãi lực (sales forecasts).
SALES=mãi lực (mức sản phẩm bán ra)
FORECASTS=dự đoán
SALES FORECASTS=dự phỏng về sản phẩm bán ra.
CONFERENCE ROOM=phòng họp
I was wondering if we could get together sometime this afternoon=Tôi tự hỏi chúng ta có thể gặp nhau một lúc nào đó xế trưa nay không.
GO OVER=xem lại.

CUT 4

Business Dialog.
Eliz: Let's listen to today's Business Dialog. Two workers are arranging to meet to discuss the sales forecasts.
Bob: Hi, John. I was wondering if we could get together sometime this afternoon? I'd like to go over our sales forecasts.
John: That sounds good. When shall we meet?
Bob: I can come to your office. Or the conference room might be more comfortable.
John: OK. Let's meet in the conference room.
Bob: Great. See you then.

MUSIC

Vietnamese explanation

Trong phần kế tiếp, Focus on Functions, quívị nghe mấy mẩu đàm thoại xem cách nhận hay từ chối một đề nghị.
RESPOND TO=trả lời.
AGREE TO SOMETHING=đồng ý về chuyện gì.
AGREE WITH SOMEONE=đồng ý với ai.
CONFERENCE ROOM=phòng họp.

Sau đây là những câu nhận lời đề nghị:

SURE, THAT'S FINE.
THAT SOUNDS GOOD.
THAT'S FINE WITH ME.
(Cả ba đều có nghĩa là “được, tốt")
Hay ngắn hơn thì có thể trả lời một trong những tiếng như: OK, SURE, FINE, GOOD.
Xin nghe.

CUT 5

Larry: Focus on Functions: Accepting a suggestion.
Eliz: Let's focus on how to respond to suggestions. Here are some examples of how to agree to suggestions.
Larry: Listen to these short conversations.
Larry: I was wondering if we could get together sometime this afternoon.
Eliz: Sure, that's fine. (pause for repeat)
Larry: How about 3:00?
Eliz: That sounds good. (pause for repeat)
Larry: I can come to your office. Or the conference room might be more comfortable.
Eliz: OK. Let's meet in the conference room. (pause for repeat)

Music

Vietnamese explanation

Sau đây là phần Gary's Tips: Response to Suggestions:
Trong phần này Gary chỉ cho chúng ta mấy cách trả lời một đề nghị.
Đó là những câu như: OK. Fine. That's fine. That sounds good.
SHOW AGREEMENT=đồng ý
REFUSE A SUGGESTION=từ chối đề nghị.
I'M SORRY, BUT I AM BUSY ALL AFTERNOON... Tôi tiếc, nhưng tôi bận suốt cả buổi xế trưa nay.
MAKE IT=thực hiện. WE'LL MAKE IT SOME OTHER TIME=chúng ta sẽ thựchiện chuyện này (gặp nhau) vào dịp khác.
Khi từchối, nếu muốn hỏi “Để khi khác được không? thì dùng câu: CAN WE MAKE IT SOME OTHER TIME?
SMOOTH=trơn tru, xuôi. GO SMOOTHLY=trôi chảy.
COMFORTABLE=thoải mái.

CUT 6

UPBEAT MUSIC

Larry: Gary's Tips.
Eliz: Now it's time for Gary's tips with Gary Engleton!
Gary: Hello, Elizabeth. Today we'll look at some more ways to respond to suggestions. There are ways to show agreement in English—words like “OK,” “Sure”, “Fine"-and so on.
Let's listen to the first part of the Business Dialog.
Bob suggests that he and John meet that afternoon.
Bob: Hi John. I was wondering if we could get together sometime this afternoon?
I'd like to go over our sales forecasts.
John: Sure, Bob. That's fine.
Gary: John says “Sure, that's fine” to accept Bob's suggestion. Then he politely asks John to suggest a meeting time. Let's listen.
John: When is good for you?
Bob: How about 3:00?
John: That sounds good.
Gary: “That sounds good” is a good way to accept a meeting time. John asks Bob to suggest a place for the meeting. Let's listen.
John: Where shall we meet?
Bob: I can come to your office. Or the conference room might be more comfortable.
John: OK. Let's meet in the conference room.
Gary: Bob suggests two places for the meeting-John's office or the conference room.
John chooses the conference room by saying directly: “OK. Let's meet in the conference room.” (short pause)
Gary: Now listen to a conversation which does not go so smoothly. Bob: Hi John. I was wondering of we could get together sometime this afternoon?
John: I'm sorry but I'm busy all afternoon.
Can we make it some other time?
Gary: The expression “I'm sorry but...” is a polite way to refuse a suggestion. That's all the time we have. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Eliz: Thanks, Gary.

MUSIC

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

Music

Vietnamese explanation

Quí vị vừa học xong bài số 25 trong chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG