Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 72


Ðây là chương trình Anh ngữ Sinh động New Dynamic English bài 72. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này, trước hết, quí vị nghe phần Câu Chuyện Giữa Bài Story Interlude. Sau đó, quí vị nghe phần phỏng vấn trong đó ông Epstein giới thiệu bà Graham với Ông Blake.

Xin nghe mấy chữ mới.

Go on a picnic=đi chơi và ăn ngoài trời.
Go shopping=đi mua sắm đồ.
Portland=tên thành phố ờ Tây bắc tiểu bang Oregon, miền tây Hoa Kỳ.
Retired=đã về hưu.
Retired businessman=nhà kinh doanh đã về hưu.
School teacher=giáo viên.
Grow up=lớn lên.
A long way from here=cách đây rất xa.

Max’s parents have come to Washington to attend his son’s birthday party=cha mẹ ông Max đến Washington để dự buổi tiệc sinh nhật của con ông.
During the weekend, they went on a picnic and went shopping=vào cuối tuần họ đi chơi và ăn ngoài trời và đi mua đồ.
A birthday party=tiệc sinh nhật.
Parents=cha mẹ.
A museum=bảo tàng viện.
On Sunday, we went on a picnic=hôm chủ nhật, chúng tôi đi chơi và ăn ngoài trời.
I grew up in Portland, but I live in Washington, D.C. now=tôi lớn lên ở Portland, nhưng bây giờ tôi ở Washington, D.C.
My father is a retired businessman=cha tôi là một thương gia nay đã về hưu.
West Coast=bờ phía tây, chỉ những tiểu bang như California, Washington, Oregon; East Coast=bờ phía đông, chỉ những tiểu bang như New York, Maryland, North Carolina.

CUT 1

Larry: We’re off the air.
Kathy: So, how was your weekend, Max?
Max: My weekend was good. Do you remember the birthday pary for my son?
Kathy: Yes, I remember. It was last Friday.
Max: Well, my parents came for the party. They stayed with us for the weekend.
Kathy: What did you do on Saturday and Sunday?
Max: On Saturday, we went to a museum. On Sunday, we went on a picnic.
Kathy: It was such a beautiful day. Where do your parents live?
Max: They live in Portland, Oregon. I grew up in Portland, but I live in Washington, D.C. now.
Kathy: Portland is a long way from here. Portland is on the West Coast and Washington is on the East Coast. How old are your parents?
Max: My father is 67 years old. My mother is 65 years old.
Kathy: What do they do?
Max: They’re retired. My father is a retired businessman. My mother is a retired school teacher.
Kathy: Well, I hope they have a good time in Washington.
Max: I’m sure they will.
Kathy: Oh, hi Elizabeth. Have a good show.
Eliz: Thanks.
Larry: Alri-i-i-ght. Ready for Functioning in Business. Cue Music...

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Functioning in Busineess Anh Ngữ Thương Mại Trung Cấp quí vị học những câu dùng khi giới thiệu.

CUT 2

Eliz: Hello, I‘m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!

MUSIC

Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Functioning in Business là một lớp Anh ngữ Trung cấp chú trọng vào những tập tục và văn hóa trong môi trường kinh doanh Hoa Kỳ.
Today’s unit is “An Important Introduction, Part 1.”
This program focuses on Introductions.
[We are following three people involved in business meetings and negotiations. They are Charles Blake, of International Robotics, Michael Epstein of Advanced Technologies, and Shirley Graham, also of Advanced Technologies. This program focuses on Introductions.

Chúng ta theo dõi ba người tham gia vào những cuộc họp và thương lượng. Ðó là Charles Blake thuộc Công ty International Robotics (tên công ty sản xuất máy điện tử), Michael Epstein thuộc hãng Advanced Technologies (Kỹ thuật Cao cấp) và Shirley Graham cũng làm cho hãng này. Chương trình này chú trọng vào cách giới thiệu.]

MUSIC

Interview: Epstein, first meeting with Blake and Graham

Larry: Phone interview.
Eliz: On today’s program I’ll be talking with Michael Epstein. Mr. Epstein is in his office in San Jose, California.
Phone bleep [tiếng điện thoại reo]
Eliz: Hello, Mr. Epstein.
Epstein: Hello.
Eliz: Today we are going to talk about the first time Ms. Graham met Mr. Blake.
Epstein: On Wednesday, June 12, of last year.
Eliz: That’s right. They met in the lobby of Mr. Blake’s hotel, and you introduced Mr. Blake to Ms. Graham. Let’s listen to the first part of that conversation. You had just arrived at the hotel and you were looking for Mr. Blake. Let’s listen.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe ông Epstein giới thiệu Ông Charles Blake với bà Shirley Graham, lần đầu gặp nhau. Quí vị nghe câu This is...tiếp theo là tên người mà ta giới thiệu và chức vụ. Thí dụ: Ông Epstein nói, “This is our Vice President, Shirley Graham.” Và ông tiếp tục giới thiệu:“This is Charles Blake of International Robotics.”
Sau đó ta nghe câu:”Pleased to meet you,” hay “It’s nice to meet you.” Khi nghe người khác nói “Nice to meet you,” thì ta có thể nói,”Nice to meet you too,” hay “Same here.”
Cảnh diễn ra ở phòng đợi của khách sạn [lobby] nơi ông Blake đang trọ.

CUT 3

Dialog: Introductions.

Larry: Dialog.
Larry: Let’s listen as Mr. Epstein introduces Mr. Blake to Ms. Graham. [This scene takes place in the lobby of Mr. Blake’s hotel.
Mr. Blake and Ms. Graham are meeting for the first time.

This is our Vice President, Shirley Graham. This is a common form of introduction. Xin giới thiệu với ông đây là Bà Shirley Graham, phó chủ tịch công ty chúng tôi. Ðây là hình thức giới thiệu thông thường.

It’s nice to meet you, Mr. Blake. Ông Blake, hân hạnh được gặp ông. This is a good thing to say when you first meet someone.= đây là một câu nên dùng khi lần đầu gặp ai.]
Epstein: Now, let’s see. Where is he? Oh, there he is, over there reading the newspaper. Mr. Blake!
Blake: Oh. hi Mike. How are you today?
Epstein: It’s good to see you, Charles. This is our Vice President, Shirley Graham. Shirley, this is Charles Blake from International Robotics.
Graham: It’s nice to meet you, Mr. Blake.
Blake: Pleased to meet you, Ms. Graham.
MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần kế tiếp, quí vị nghe rồi lập lại.

CUT 4

Language Focus: Listen and Repeat.
Larry: Listen and Repeat.
Eliz: This is our Vice President, Shirley Graham. (pause for repeat)
Eliz: Shirley, this is Charles Blake from International Robotics. (pause for repeat)
Eliz: It’s nice to meet you, Mr. Blake. (pause for repeat)
Eliz: Pleased to meet you, Ms. Graham. (pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta tiếp tục nghe cô Elizabeth hỏi chuyện Ông Epstein.
A trade show=cuộc triển lãm thương mại.
Trade=thương=mại; show=buổi triển lãm, trưng bầy, trình diễn.
Getting the first impression of =có ấn tượng đầu tiên.

CUT 5

Interview: Mike Epstein
Eliz: Mr. Blake and Ms. Graham had never met before, is that right?
Epstein: Yes, that’s right. Mr. Blake and I met in Beijing at a trade show. But Ms. Graham had never met Mr. Blake.
Eliz: So they were getting a first impression of each other!
Epstein: Yes, that’s right. It was important.
Eliz: On our next show, we’ll listen to more of this conversation.
Epstein: Okay.
Eliz: Thank you very much for being on our show.
Epstein: It’s been my pleasure.
Eliz: Let’s take a shor break.
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần sắp tới-Language Focus-variations, quí vị học thêm về những cách giới thiệu khác nhau. Thí dụ như: This is Charles Blake và I’d like you to meet Charles Blake.

CUT 6

Language Focus: Listen and Repeat: Variations
Larry: Variations. Listen to these variations.
Eliz: This is our Vice President, Shirley Graham.
Larry: I’d like to introduce our Vice President, Shirley Graham. (pause)
Eliz: This is Charles Blake.
Larry: I’d like you to meet Charles Blake. (pause)
Eliz: It’s nice to meet you..
Larry: How do you do? (pause)
Eliz: Pleased to meet you.
Larry: Nice to meet you. (pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài thứ 72 trong chương trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG