Đường dẫn truy cập

LESSON #259: Cool your heels, Drag your heels, Kick up your heels. - 2003-12-19


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới, trong đó có từ HEEL, đánh vần là H-E-E-L, Heel, nghĩa là gót chân hay gót giày. Chị Pauline Gary xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: ( PAULINE): The first idiom is “Cool Your Heels”, “Cool Your Heels”.

TEXT: (TRANG): Cool Your Heels có một từ mới là Cool, đánh vần là C-O-O-L, Cool, nghĩa là làm cho mát hay cho nguội đi. Người Mỹ dùng Cool Your Heels để chỉ việc đi đi lại lại đến mỏi cả chân trong khi họ phải chờ đợi một điều gì. Trong thí dụ sau đây, chị Pauline đi kiếm việc và được mời đến một công ty để được phỏng vấn. Ta hãy xem điều gì đã xảy ra.

VOICE: (PAULINE): To make a good impression I got there half an hour early. But then I had to Cool my heels for more than two hours before anybody would see me. And the man only spent five minutes with me and then told me they had already hired somebody else.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Vì muốn gây ấn tượng tốt cho nên tôi đến đó sớm nửa tiếng đồng hồ. Nhưng sau đó tôi phải đợi thêm 2 tiếng nữa trước khi có người gặp tôi. Và ông ấy chỉ nói chuyện với tôi trong năm phút rồi cho biết rằng họ đã mướn một người khác rồi.

Những từ mới mà ta cần biết là: Impression, đánh vần là I-M-P-R-E-S-S-I-O-N, Impression, nghĩa là cảm tưởng hay ấn tượng, và To Hire, H-I-R-E, Hire, nghĩa là thuê mướn. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): To make a good impression I got there half an hour early. But then I had to Cool my heels for more than two hours before anybody would see me. And the man only spent five minutes with me and then told me they had already hired somebody else.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is “Drag Your Heels”, “Drag Your Heels”.

TEXT: (TRANG): Drag Your Heels có một từ mới là Drag, D-R-A-G, Drag, nghĩa làkéo lê. Vì thế Drag Your Heels nghĩa đen là kéo lê gót chân, tức là làm một việc gì một cách chậm chạp, miễn cưỡng. Chẳng hạn như trong địa hạt chính trị, quốc hội Mỹ đôi khi biết là họ sẽ phải chấp thuận ngân quỹ cho một chương trình mà tổng thống yêu cầu nhưng trái với ý muốn của họ, vì thế họ cứ kéo dài thời gian trước khi bỏ phiếu.

VOICE: (PAULINE): They say that Congress will eventually okay the money the White House wants for the new education program, but it will drag its heels about bringing the issue up for a vote and won’t vote on it until the members are ready to go home this summer.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Họ nói rằng quốc hội dần dà cũng sẽ phải chấp thuận số tiền mà Tòa Bạch Ốc muốn có cho chương trình giáo dục mới, nhưng sẽ kéo dài thời gian trước khi đưa vấn đề này ra biểu quyết, và sẽ không biểu quyết cho tới khi nào các đại biểu quốc hội sửa soạn về nhà vào mùa hè năm nay.

Những từ mới mà ta cần biết là : Congress đánh vần là C-O-N-G-R-E-S-S nghĩa là quốc hội, và Vote, V-O-T-E nghĩa là biểu quyết hay là bỏ phiếu. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): They say that Congress will eventually okay the money the White House wants for the new education program, but it will drag its heels about bringing the issue up for a vote and won’t vote on it until the members are ready to go home this summer.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (PAULINE): The third idiom is “Kick Up Your Heels” , “Kick Up Your Heels”.

TEXT: (TRANG): “Kick Up Your Heels” nghĩa đen là đá tung đôi giày hay gót chân lên, và nghĩa bóng là giải trí một cách thoải mái. Thành ngữ này xuất xứ từ chỗ người Mỹ trông thấy con ngựa hất chân đá tung tăng hay một người vui vẻ phô trương tài nhảy múa của họ. Trong thí dụ sau đây, chị Pauline và chồng làm việc cực nhọc suốt tuần. Vào cuối tuần chị ấy muốn đi chơi giải trí. Chị nói với chồng như sau:

VOICE: (PAULINE): Honey, it’s been a long hard week. So let’s go out tonight and kick up our heels a little. We can go to that new French restaurant everybody says is so good, have a drink, order a good dinner and relax for the weekend.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Này anh, tuần qua mình làm việc quá cực nhọc. Tối nay mình đi chơi đi và giải trí một chút. Mình có thể đi tới tiệm ăn Pháp mà mọi người cho là nấu ăn rất ngon, uống tí rượu, gọi một bữa ăn ngon và nghỉ ngơi cuối tuần.

Nhũng từ mới đáng chú ý là : Hard, đánh vần là H-A-R-D, hard, nghĩa là vất vả, cực nhọc, và To Relax, R-E-L-A-X, Relax, nghĩa là nghỉ ngơi thoải mái. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Honey, it’s been a long hard week. So let’s go out tonight and kick up our heels a little. We can go to that new French restaurant everybody says is so good, have a drink, order a good dinner and relax for the weekend.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là Cool Your Heels nghĩa là chờ đợi đến mỏi chân, hai là Drag Your Heels nghĩa là kéo dài thời gian trước khi miễn cưỡng làm một việc gì, và ba là Kick Up Your Heels nghĩa là giải trí thoải mái. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG