Đường dẫn truy cập

LESSON #31: Nail down, Another nail in your coffin, Hard as nails, Hit the nail on the head. - 2003-08-28


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 4 thành ngữ mới mà người Mỹ thường dùng trong đời sống hàng ngày, trong đó mỗi thành ngữ đều có dùng chữ Nail, đánh vần là N-A-I-L, nghiã là cái đinh. Đó là Nail Down, Another Nail in Your Coffin, Hard As Nails, và Hit the Nail on the Head.

Thành ngữ thứ nhất là Nail Down, gồm có chữ Nail mà quý vị vừa nghe và dùng như một động từ nghĩa là đóng bằng đinh, và Down, đánh vần là D-O-W-N, nghĩa là xuống. Nail Down nghĩa đen là đóng đinh xuống, tức là giải guyết xong xuôi một vấn đề, hay dàn xếp được một hợp đồng. Ta hãy nghe thí dụ sau đây về một nhân viên đi công tác gọi điện thoại về sở cho ông xếp để báo cáo là ông ta vừa bán được một món hàng lớn:

I’m in Chicago, Mr. Lee. And I have good news: I nailed down a contract to sell a thousand vacuum cleaners. The customer signed all the papers and I’ve already faxed them back to you. Nhân viên này nói với ông xếp như sau: Tôi đang ở Chicago đây, ông Lee. Và tôi có tin mừng. Tôi đã dàn xếp được một hợp đồng bán 1000 cái máy hút bụi. Khách hàng đã ký giấy tờ, và tôi đã gửi điện thư về cho ông.

Có một vài chữ mới mà chúng ta cần biết là: News đánh vần là N-E-W-S nghĩa là tin tức; Contract, đánh vần là C-O-N-T-R-A-C-T, nghĩa là hợp đồng; Vacuum Cleaner, đánh vần là V-A-C-U-U-M và C-L-E-A-N-E-R, nghĩa là máy hút bụi; và Customer, đánh vần là C-U-S-T-O-M-E-R, nghiã làkhách hàng. Bây giờ mời quý vị nghe lại báo cáo của nhân viên bán hàng này và để ý đến cách dùng thành ngữ Nail Down như sau:

I’m in Chicago, Mr. Lee. And I have good news: I nailed down a contract to sell a thousand vacuum cleaners. The customer signed all the papers and I’ve already faxed them back to you.

Khi nó đến cái đinh, ta thường nghĩ đến một vật cứng và nhọïn, cũng như người Mỹ khi họ dùng thành ngữ Hard As Nails. Và đó là thành ngữ thứ nhì trong bài học hôm nay. Hard As Nails gồm có chữ Hard, đánh vần là H-A-R-D, nghĩa là cứng; và chữ Nail thì quý vị biết rồi. Thành ngữ Hard As Nails được dùng để chỉ một người cứng rắn khó khăn như quý vị nghe trong thí dụ sau đây về một người kiếm việc nghe đồn về một ông giám đốc công ty:

They offered me a good job at that company but I hear that the boss is as hard as nails. One little mistake and you’re out on the street the next day looking for a new job.

Câu tiếng Anh này nghĩa như sau: Họ đề nghị cho tôi một công việc tốt tại công ty đó, nhưng tôi nghe nói là ông giám đốc ở đó khó tánh lắm. Phạm một lỗi nhỏ là hôm sau bạn bị đuổi ra đường và phải kiếm việc khác.

Trong câu tiếng Anh chắc có vài chữ mới mà quý vị muốn biết là Offer, đánh vần là O-F-F-E-R, nghĩa là đề nghị hay trao cho; Company, đánh vần là C-O-M-P-A-N-Y, nghĩa là công ty; Boss, đánh vần là B-O-S-S, nghĩa là ông chủ hay ông xếp; vàMistake, đánh vần là M-I-S-T-A-K-E, nghĩa là lầm. Bây giờ ta hãy nghe lại câu tiếng Anh và cách dùng thành ngữ Hard As Nails:

They offered me a good job at that company but I hear that the boss is as hard as nails. One little mistake and you’re out on the street the next day looking for a new job.

Thành ngữ thứ ba trong bài học hôm nay là Another Nail in the Coffin, gồm có chữ Another, đánh vần là A-N-O-T-H-E-R, nghĩa là thêm một cái nữa; và Coffin, đánh vần là C-O-F-F-I-N, là cái quan tài hay ở miền Nam gọi là cái hòm. Another Nail in the Coffin là thêm một cái đinh nữa đóng lên quan tài của bạn. Nghĩa bóng là một điều gì có hại mà bạn vẫn làm khiến cho bạn có thể chết sớm. Ta hãy nghe thí dụ sau đây về một người lo ngại về bạn anh ta tên Jim nghiện thuốc lá quá nặng:

Jim, you really ought to stop smoking. Every cigarette you light up is another nail in your coffin. I realize stopping is hard, but if I did it you can too.

Người bạn này khuyên nhủ anh Jim như sau: Này anh Jim, anh thật sự nên bỏ thuốc đi. Mỗi điếu thuốc mà anh đốt lên là thêm một cái đinh nữa đóng lên quan tài của anh đó. Tôi biết rằng bỏ hút là điều khó khăn, nhưng nếu tôi đã bỏ được thì anh cũng bỏ được.

Ta hãy điểm qua một số chữ mới trong câu này: Ought To, đánh vần là O-U-G-H-T và T-O nghĩa là nên làm một điều gì; động từ Smoke, đánh vần là S-M-O-K-E, nghĩa là hút thuốc; và Realize, đánh vần là R-E-A-L-I-Z-E, nghĩa là nhận thức được. Bây giờ, mời quý vị nghe lại lời khuyên nhủ của bạn anh Jim:

Jim, you really ought to stop smoking. Every cigarette you light up is another nail in your coffin. I realize stopping is hard, but if I did it you can too.

Khi nói hay làm một điều gì đúng lúc đúng chỗ, người Mỹ thường dùng thành ngữ Hit the Nail on the Head. Và đó là thành ngữ cuối cùng trong bài học hôm nay. Hit the Nail on the Head gồm chữ Hit, đánh vần là H-I-T, nghĩa là đánh; và Head, đánh vần là H-E-A-D, nghĩa là cái đầu,. Thành ngữ này nghĩa đen là đánh đúng vào cái đầu đinh, tức là đánh đúng vào trọng tâm của một vấn đề. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây về một người cảm ơn bạn ông ta tên Joe là đã cho ông ta một lời khuyên đúng:

Thanks, Joe. You hit the nail right on the head when you wanted me to sell that stock right away. Just in time I sold it at 60 dollars a share before it dropped down to 18.

Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Xin cám ơn anh Joe. Anh đã chỉ đúng cho tôi khi anh bảo tôi bán các cổ phần ngay tức khắc, đúng vào lúc tôi bán với giá 60 đô la một cổ phần, ngay trước khi nó hạ xuống còn có 18 đô la

Có vài chữ mới mà ta cần chú ý là Stock, đánh vần là S-T-O-C-K, nghĩa là cổ phần chứng khoán; Sold là thì quá khứ của động từ Sell, đánh vần là S-E-L-L, nghĩa là bán; và Share, đánh vần là S-H-A-R-E, nghĩa là cổ phần. Bây giờ mời quý vị nghe lại lời cảm ơn của bạn anh Joe, trong đó có thành ngữ Hit the Nail on the Head:

Thanks, Joe. You hit the nail right on the head when you wanted me to sell that stock right away. Just in time I sold it at 60 dollars a share before it dropped down to 18.

Thành ngữ Hit the Nail on the Head đã chấm dứt bài học số 31 trong chương trình English American Style. Như vậy là hôm nay chúng ta học được 4 thành ngữ mới. Một là Nail Down nghĩa là hoàn tất được một điều gì. Hai là Another Nail in Your Coffin là thêm một điều xấu nữa làm cho bạn lâm nguy hay chết sớm. Ba là Hard As Nails, nghĩa là con người cứùng cỏi khó tánh. Và bốn là Hit the Nail on the Head, nghĩa là nói hay làm đúng một điều gì. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG