Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 59. - 2003-07-16


Ðây là chương trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 59, Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong chương trình này, quí vị sẽ gặp Ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hoá Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu: DO YOU TEACH EVERYDAY? Có phải ngày nào bà cũng dạy học không?

Trong bài học này chúng ta sẽ học về thời biểu hàng tuần, những ngày trong tuần, và những quãng giờ nào trong ngày. In this unit, we will learn about weekly schedules, days of the week and periods of time.

Ðể ý mấy chữ khó:

Teach=dạy. Ðộng từ bất qui-tắc: teach/taught/taught.
Teaching=việc dạy.
Music teacher=giáo sư âm nhạc.
A week=tuần lễ; weekly=hàng tuần.
I teach three days a week: Mondays, Wednesdays, and Thursdays=tôi dạy mỗi tuần ba ngày: những ngày thứ hai, thứ tư, và thứ năm.

Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Larry: Today’s unit is Do You Teach Every Day?

In this unit, we will learn about weekly schedules.
Trong bài học này chúng ta sẽ học về thời biểu trong tuần.
This lesson focuses on days of the week and on periods of time.
Bài học này chú trọng vào những ngày trong tuần và quãng giờ trong ngày.

CUT 1

MUSIC
Max: Hi, Kathy. How are you?
Kathy: Fine. And you?
Max: Fine.
Kathy: This week our guests are the Harris family. Today we’re going to talk with Sandra Harris. She’s a music teacher. And today she’s going to tell us a little about her teaching..
Max: I’m looking forward to it.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại theo nhịp. Nghe tên ngày trong tuần và lập lại. Nhận xét là chữ DAY chỉ ngày đọc là /dei/, nhưng âm day trong những chữ chỉ ngày như Monday đọc là /i/; WEDNESDAY đọc là /wénzdi/. Nhưng day cũng phát âm là /ei/. Như vậy âm day trong những tiếng chỉ ngày thường đọc là /i/ nhưng cũng đọc là /ei,/--/wénzdi/ hay /wénzdei/-- như trong phần kế của bài học, quí vị sẽ nghe thấy âm day trong những tiếng chỉ ngày đọc là /ei/. Nhận xét thêm là những chữ chỉ tên ngày, tháng trong tiếng Anh viết hoa.

CUT 2

Language Focus. Listen with a Beat: Monday, Tuesday, ....
Larry: Listen and repeat the days of the week.
Listen to the names of the days of the week. Say the names.
Max: Monday(pause for repeat)
Kathy: Monday(pause for repeat)
Max: Tuesday (pause for repeat) Kathy: Tuesday(pause for repeat)
Max: Wednesday(pause for repeat)
Kathy: Wednesday(pause for repeat)
Max: Thursday(pause for repeat)
Kathy: Thursday(pause for repeat)
Max: Friday(pause for repeat)
Kathy: Friday(pause for repeat)
Max: Saturday(pause for repeat)
Kathy: Saturday(pause for repeat)
Max: Sunday(pause for repeat)
Kathy: Sunday(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần sắp tới, quí vị nghe chuyện Sandra dạy âm nhạc ba ngày mỗi tuần vào những giờ khác nhau.

An hour=một giờ.
Three days a week=mỗi tuần dạy ba ngày.
I don’t teach on the weekends=tôi không dạy vào cuối tuần.
My schedule is different every day=thời-biểu của tôi ngày nào cũng khác.
Sandra teaches three days a week: Mondays, Wednesdays, and Thursdays. Mỗi tuần Sandra dạy ba ngày: Thứ hai, thứ tư và thứ năm.

Do you teach every day? Ngày nào bà cũng dạy phải không?
On Mondays, I teach for two hours, from 2:30 to 4:30. Vào những ngày thứ hai, tôi dạy hai giờ, từ hai rưỡi đến bốn rưỡi.

Mostly=phần lớn.
I teach mostly in the afternoon=tôi dạy phần lớn vào buổi chiều.

Xin nghe phần phỏng vấn.

CUT 3

Interview: Sandra Harris: I teach 3 days a week.
Larry: Interview
Kathy: Now it’s time for today’s interview. Our guest today is Sandra Harris. Welcome back, Sandra.
Sandra: It’s nice to be here.
Kathy: You’re a music teacher.
Sandra: That’s right.
Kathy: Do you teach every day?
Sandra: No, not every day. I teach three days a week: Mondays, Wednesdays, and Thursdays.
Kathy: So you don’t teach on Tuesdays and Fridays.
Sandra: That’s right. And I don’t teach on the weekends.
Kathy: Could you tell us about your daily schedule?
Sandra: Well, my schedule is different every day. I work mostly in the afternoon. On Mondays, I teach for two hours, from 2:30 to 4:30. On Wednesdays, I teach for 3 hours, from 3:00 to 6:00. And on Thursdays, I teach in the evening, from 7:30 to 10:00.
Kathy: I see. Our guest today is Sandra Harris. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại theo nhạc. Ðể ý đến chữ for trong câu chỉ thời gian. She teaches for 2 hours, from 2:30 to 4:30: Bà Sandra dạy hai giờ, từ 2 rưỡi đến 4 rưỡi. Xin nghe và thực tập.

CUT 4

Language Focus. Listen with Music: She teaches for 2 hours, from 1-3.
Larry: Listen and repeat.
Max: from 2:30 to 4:30.(pause for repeat)
Max: for two hours, from 2:30 to 4:30.(pause for repeat)
Max: She teaches for two hours, from 2:30 to 4:30.(pause for repeat)
Max: On Mondays, she teaches for two hours, from 2:30 to 4:30.(pause for repeat)
Max: from 3:00 to 6:00.(pause for repeat)
Max: for 3 hours, from 3:00 to 6:00.(pause for repeat)
Max: She teaches for 3 hours, from 3:00 to 6:00.(pause for repeat)
Max: On Wednesdays, she teaches for 3 hours, from 3:00 to 6:00.(pause for repeat)
Max: from 7:30 to 10:00.(pause for repeat)
Max: for two and a half hours, from 7:30 to 10:00.(pause for repeat)
Max: She teaches for two and a half hours, from 7:30 to 10:00.(pause for repeat)
Max: On Thursdays, she teaches for two and a half hours, from 7:30 to 10:00.(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần phỏng vấn sắp tới, bà Sandra Harris nói về học sinh và giờ dạy của bà. Sandra has fourteen students=Sandra có 14 học sinh.
Most of her students study for thirty minutes, once a week=hầu hết các học sinh của bà ấy học 30 phút, mỗi tuần học một lần.
Interview 2: Sandra Harris: How often do they study?
a lesson =bài học.
once a week= mỗi tuần một lần.
twice a week= mỗi tuần hai lần.
How often do they study?=Họ học mỗi tuần mấy lần?
How long are her lessons?= Bài học của cô ấy dài bao lâu?
CUT 5

Kathy: Our guest today is Sandra Harris. She teaches piano three days a week. How many students do you have?
Sandra: I have fourteen students.
Kathy: How often do they study?
Sandra: Most of my students come to my house one day a week. My best student, Mary, comes two days a week, on Mondays and Thursdays.
Kathy: How long are her lessons?
Sandra: She studies for forty-five minutes, twice a week. My other students study for thirty minutes, once a week.
Kathy: Our guest today is Sandra Harris.We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe một câu hỏi trước, rồi nghe một câu nói, rồi nghe lại câu hỏi lần nữa, sau đó trả lời khi nghe tiếng chuông. Nghe cách hỏi dùng HOW OFTEN (bao lần), HOW MANY (bao nhiêu).

CUT 6

Language Focus. Listen and answer. How long does she teach?
Larry:Listen and answer.
Larry: How many hours does she teach? Bà ấy dạy mấy giờ?
Max: On Mondays, she teaches from 2:30 to 4:30. (short pause)
Max:How many hours does she teach?(ding)(pause for answer)
Max: She teaches for 2 hours.(short pause)
Max: On Wednesdays, she teaches from 3:00 to 6:00.(short pause)
Max: How many hours does she teach?(ding)(pause for answer)
Max:She teaches for 3 hours.(short pause)
Max: On Thursdays, she teaches from 7:30 to 10:00.(short pause)
Max: How many hours does she teach?(ding)(pause for answer)
Max: She teaches for two and a half hours.(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Sau đây là phần điện thư e-mail. Practice the piano=tập đàn dương cầm.
She teaches piano=bà ấy dạy môn dương cầm.
Concert=buổi hòa nhạc.
I drive Collette to her violin lesson=tôi lái xe đưa Collette đi học môn vĩ cầm.
When she’s not teaching, she practices the piano=khi không dạy thì bà ấy tập đàn dương cầm.
She also goes shopping=bà ấy cũng đi mua hàng, sắm đồ.

CUT 7

E-mail
Larry:E-mail
What do you do when you’re not teaching? Khi không dạy thì bà làm gì?
I practice the piano for at least two hours every day.=Tôi tập luyện đàn dương cầm ít nhất hai giờ mỗi ngày.
Kathy: It’s time to check our e-mail. We have an e-mail from Anne in Baltimore.Her question for Sandra is: What do you do on the other days... when you’re not teaching?
Sandra: Well, I practice the piano for at least two hours every day. Rigth now, I’m preparing for a concert. I also go shopping. And on Tuesday, I drive Collette to her violin lesson.
Kathy: OK, Sandra. Thanks a lot. I can see you’re very busy!

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài học Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài thứ 59. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả, và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG