Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 220


Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng bài 220. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong phần tới, ta nghe rồi cùng anh Max đoán xem tên một khách đã mời lên đài. Người khách này là giáo viên môn khoa học và toán. He teaches science and mathematics. Chữ viết tắt của mathematics? --MATH. Teacher of the Year= giáo viên gương mẫu trong năm. Vợ ông tên là Jenny. His wife’s name is Jenny. Fashion=thời trang; fashion model=người mẫu thời trang. Jenny is a fashion model. Jenny làm người mẫu thời trang. Ông bà có con trai tên là Jason. They have a son. His name is Jason. Jason is five years old.=Jason lên năm.

Nhận xét: khi nhóm chữ five years old dùng làm tĩnh từ kép, compound adjective, thì có dấu nối và chữ year không có s: They have a five-year-old son. Nhận xét về câu hỏi và mệnh đề tiếp theo. Who is Jenny? Jenny là ai? Can you guess who Jenny is? Where does Sara live? Do you know where Sara lives? How many children do they have? Do you know how many children they have? Where did they go? Họ đã đi đâu? Do you know where they went? (Ðổi go thành hình thức quá khứ went.) What does he teach? Ông dạy môn gì? Do you know what he teaches? [ở mệnh đề tiếp theo không có tráo đổi vị trí của chủ từ và động từ, và hình thức động từ là teaches.]

Cut 1

Review Interview 2: Richard Chen

Larry: Interview

Max and Kathy listen to another guest from a past show.

Can you guess who it is?

Kathy: Now let’s listen to our next guest.

Listen carefully, Max. Who is it?

Kathy: You’re the Teacher of the Year. Congratulations.

Richard: Thank you.

Kathy: What do you teach?

Richard: I teach science and math.

Kathy: Do you like it?

Richard: Yes, I do. I love teaching.

Max: OK. He’s a teacher.

He teaches science and math.

Can I hear some more?

Kathy: Sure.

Richard: Well, I’m married and I have one child.

Kathy: A boy or a girl?

Richard: He’s a boy.

Kathy: What’s his name?

Richard: His name is Jason.

Kathy: How old is he?

Richard: He’s five years old.

Kathy: Well, Max. Who is it?

Max: Well, he’s married and he has one child.

His son’s name is Jason and he’s five years old.

Is his wife’s name Jenny?

Kathy: Yes, it is. Her name is Jenny.

Max: It’s Richard Chen.

His son’s name is Jason and his wife’s name is Jenny.

Jenny is a fashion model.

Kathy: That’s right. It’s Richard Chen.

We’ll call him after our break.

This is Dynamic English.

MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại.

Cut 2
Language Focus. Phrasal repetition.

Larry: Listen carefully and repeat.

Max: Richard is a teacher.

(pause for repeat)

Max: He teaches science and math.

(pause for repeat)

Max: He’s married and has one child, a son.

(pause for repeat)

Max: His son’s name is Jason.

(pause for repeat)

Max: His wife’s name is Jenny.

(pause for repeat)

Max: She’s a fashion model.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới ta nghe cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa cô Kathy và Jenny Chen, cô Kathy hỏi thăm Richard Chen. Ta cũng học những nghĩa chính của động từ MISS. To miss.=lỡ không gặp. I’m sorry I missed him.=tôi rất tiếc là đã lỡ không được nói chuyện với anh ấy. Miss còn có nghĩa là “không hiểu”: You’ve missed the whole point I was trying to say.=anh không hiểu ý tôi nói gì cả. Miss còn có nghĩa là “nhớ”: I missed Paris: Tôi nhớ thành phố Paris. I missed coming to the office since I the day left my company: tôi nhớ những ngày đến sở làm việc từ ngày thôi không làm cho hãng tôi nữa. Miss còn nghĩa là “lỡ, nhỡ”: Miss the boat, miss the train=lỡ chuyến tàu, lỡ chuyến xe lửa. Miss còn nghĩa là “quên”: Are you missing something? Anh bỏ quên món gì không?

Thành ngữ: hits and misses: trúng và trật, những điểm thành công và thất bại. The President had a Cabinet meeting to review his Administration’s hits and misses during his first 6 months in office: Tổng Thống họp Hội đồng Nội Các để xem lại những chương trình thành công hay chưa đúng mức trong 6 tháng lãnh đạo chính phủ.

Cut 3

Telephone to Richard and Jenny

Larry: Telephone.

Kathy talks to Jenny on the phone. Kathy nói điện thoại với Jenny.

Jenny is reading a book, and her son Jason is sleeping.=Jenny đang đọc sách và con trai bà là Jason đang ngủ.

It’s nice to hear your voice. Nghe giọng bạn tôi rất vui.

I’m sorry we missed him. Tôi tiếc đã lỡ không được nói chuyện với anh ấy.

I’ll tell him you called. Tôi sẽ cho nhà tôi biết bạn đã gọi hỏi thăm.

Kathy: OK, now I’m going to call Richard.

SFX: Phone ringing (through earphone) and pickup

Jenny: Hello.

Kathy: Hello. Is this Jenny?

Jenny: Yes, this is.

Kathy: This is Kathy at New Dynamic English.

Jenny: Oh, hi, Kathy! How are you?

Kathy: Just fine. It’s nice to hear your voice.

Jenny: Same here.

Kathy: What are you doing now?

Jenny: Well, Jason is sleeping, so I’m sitting here reading a book.

Kathy: Can we speak to Richard?

Jenny: Oh, Richard’s not here.

He’s at his school.

Kathy: Oh, what’s he doing?

Jenny: He’s teaching a science class.

Kathy: Oh, I’m sorry we missed him.

Jenny: Well, I’ll tell him you called.

Kathy: Well, it’s been nice talking with you.

Jenny: My pleasure.

Kathy: Bye now.

Jenny: Bye.

MUSIC

Cut 4

Trong đoạn tới, quí vị nghe và trả lời những câu hỏi mà câu trả lời là Có hay Không. Loại câu hỏi này cao giọng ở cuối câu. Thí dụ: Is Richard a teacher? Trả lời: Yes, he is. Is Richard Chen a doctor? Trả lời: No. he isn’t.

Language Focus. Listen and answer. Yes/No questions.

Larry: Listen and answer.

Max: Is Richard a teacher?

(ding)
(pause for answer)

Max: Yes, he is. He teaches science and math.

(short pause)

Max: Does Sara work in a clothing store?

(ding)
(pause for answer)

Max: No, she doesn’t. She works in a hospital.

Max: She’s a doctor.

(short pause)

Max: Does Sara live with her brother?

(ding)
(pause for answer)

Max: No, she doesn’t. She lives with her sister Chris.

(short pause)

Max: Is Chris a dancer?

(ding)
(pause for answer)

Max: Yes, she is. She’s a ballet dancer.

(short pause)

Max: Is Richard’s wife a teacher?

(ding)
(pause for answer)

Max: No, she isn’t. She’s a fashion model.

(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Phần tới là phần Câu đố trong tuần Question of the week. Quí vị nghe lời mô tả một con vật và đoán con vật gì. What animal is it? A duck=con vịt. [vịt đực =drake, vịt cái=duck; vịt con= a duckling.] A fish.=con cá [một đàn cá: a school of fish; số nhiều của fish là fish, không có es.]; a turtle=con rùa.

Cut 5

Question of the Week: answer

Larry: Question of the Week!

The Question of the Week is What Animal Is It?

• walk đi bộ [phân biệt: đi lạch bạch như vịt: to waddle; the cars stopped when the ducks waddled across the road.=xe hơi ngừng lại khi đàn vịt lạch bạch qua đường.]
• swim bơi. To swim/swam/swum.
• fly bay. To fly/flew/flown.[danh từ: a flight=chuyến bay]

Could you please repeat that? Bạn có thể vui lòng lập lại câu nói đó?

UPBEAT MUSIC

Max: It’s time to answer last week’s question.

The question was: What Animal Is It?

Are you ready, Kathy?

Kathy: Yes, I am. Let’s go.

Max: OK. Question number one. Is it a duck..., a fish..., or a turtle?

Listen carefully.

Larry: It can walk.

It can swim.

It can’t fly.

Max: What is it?

Max: Is it a duck..., a fish..., or a turtle?

Kathy: Well, let’s see. It can walk and it can swim, but it can’t fly.

A duck can fly, so it isn’t a duck.

It can walk. A fish can’t walk, so it isn’t a fish.

It’s a turtle. A turtle can walk and swim, but it can’t fly.

Max: Correct. It’s a turtle.

Max: Now, question number two. Is it a duck..., a fish..., or a turtle?

Listen carefully.

Larry: It can’t walk.

It can swim.

It can’t fly.

Max: What is it?

Kathy: It can’t walk and it can’t fly, but it can swim.

That’s easy. A fish can swim, but it can’t walk or fly.

It’s a fish.

Max: Yes, it’s a fish.

Max: Now for the last question.

Listen carefully.

What is it... a duck..., a fish..., or a turtle?

Larry: It can walk.

It can swim.

It can fly.

Kathy: It can swim, and it can walk, and it can fly.

It’s a duck. A duck can swim, and a duck can walk, and a duck can fly.

It’s a duck.

Max: You’re right. You did very well.

Kathy: This was really fun!

MUSIC

NDE Closing

Larry: A Question for You

Max: Now here’s a question for you.

Larry: Listen for the bell, then say your answer.

Max: What are you doing right now?

(ding)
(pause for answer)

Max: I hope you’re having a good time!

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 220 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG